Chơn Ngôn Kinh

TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU

CHƠN NGÔN KINH

Tây trúc thời kỳ dụng Thích Ca,

Vương môn để tiếng cậy Di Ðà,

Thánh phàm phân biệt Du Ðà Luận,

Mẫu tự kinh tàng Tát Ðãng Ða.

Chơn Thể, Chơn Thân đam Phật Tánh,

Ngôn hành, ngôn sắc, dạy ta bà.

Giác mê Thầy chuyển Tam Kỳ Ðạo,

Thế giới từ đây Một với Cha.

Ðêm trong trắng, trắng trong như lọc,

Nghe tiếng con Mẹ phút chạnh lòng;

Bởi con mến chốn bụi hồng,

Nên con tách Mẹ rùng rùng ra đi. (1)

Tưởng ra đi mảng kỳ trở lại,

Nào dè con chẳng đoái chẳng hoài;

Ra đi Mẹ dặn một hai,

Một hai phải tránh chông gai cuộc đời. (2)

Dặn con phải giữ lời sau trước,

Bước hồng-trần là nước quỉ ma;

Dặn con chớ khá ta-bà,

Dặn con chớ khá kê cà mẩn mê. (3)

Dặn con nhớ cảnh quê làm trọng,

Dặn con thường để bụng nằm lòng;

Rằng loài ma quỉ phải phòng,

Rằng loài lưởi mối nọc ong phải ngừa. (4)

Dặn con phải sớm trưa kink kệ,

Dặn con đừng bê trể công trình;

Dặn con Mẹ dặn đinh ninh,

Dặn con phải giữ phải gìn tấm thân. (5)

Dặn con biết mấy lần trân trọng,

Mà con đành rẻ rúng lời khuyên;

Con đành gây cuộc nảo phiền,

Con đành gây cuộc trần duyên lao lồng. (6)

Nay con thấm bảy vòng cắn xé,

Con mới đành nhớ Mẹ sao con;

Con ôi ! Lòng Mẹ héo don !

Con ôi thân Mẹ vì con hao gầy ! (7)

Rày con được Ơn Thầy cứu độ,

Ðem con về phải chỗ phải nơi;

Khuyên con dạy phải nghe lời,

Khuyên con chớ khá giởn chơi ích gì ? (8)

Tu phải biết Qui Y làm báu,

Qui Y là nương náu cửa Trời;

Tu cho kịp tiết kịp thời,

Tu đừng xao lãng những lời Mẹ răn. (9)

Này lời Mẹ ân cần nhắc nhở,

Thấy con thơ Mẹ ứa đôi hàng;

Thương con trước chịu lạc đàng,

Con ôi phận gái gian nan não nề. (10)

Thương con ghánh nhiều bề cay đắng,

Thương con dầm lửa nắng nước sương;

Con ôi phận gái đoạn trường,

Con ôi phận gái chảy bương mới thành. (11)

Tu phải biết việc lành việc dũ,

Tu chừa lòng bảy lự ba lo;

Thầy đà sau trước dặn dò,

Thầy đà chực sẵn chiếc đò Lý Chơn. (12)

Ðò Chơn Lý Chủ Nhơn đã chọn,

Chơn qua đò khỏi tốn khỏi hao;

Miễn con trong trắng một màu,

Miễn con sau trước trước sau một niềm. (13)

Tu phải giữ lặng êm là gốc,

Tu phải chừa cái nọc nhiều lời;

Con ôi tai họa khắp nơi,

Tại người uốn lưởi khô môi hại mình. (14)

Chữ một dạ kỉnh thành làm trước,

Lòng đừng lo họa, phước, có, không;

Có, không là luật chí công,

Có, không, cũng tại nơi lòng các con. (15)

Ðêm thanh vắng con tròn phận sự,

Ðọc Kinh thì ráng giữ lấy mùi;

Ðừng ngâm chót lưởi đầu môi,

Mẹ còn lui tới, tới lui phân trần. (16)

Ðọc Kinh phải cân phân từ tiếng,

Tiếng Kinh là Kinh Ðiển của Thầy;

Ðọc Kinh gẫm được mùi hay,

Dẫu cho sắt, đá, cỏ, cây, cũng thành. (17)

Gái cần giử thân danh làm trước,

Kế quỉ ma nhiều nước tinh yêu;

Êm tai sáo quyển lòn chiều,

Nếu con nhắm mắt nghe liều hư thân. (18)

Mẹ đã dạy nhiều lần cặn kẽ,

Quỉ thường xưng tên Mẹ lắm con;

Con nào gan yếu dạ non,

Nghe lời bưng bợ ngọt ngon phải lầm. (19)

Cách đi, đứng, ngồi, nằm, cẩn thận,

Ðiệu mỏng mềm ấy phận người tu;

Tránh xa tiếng quến lời rù,

Tránh xa những bợm giả mù sa mưa. (20)

Thấy nhiều trẻ bơ thờ hỏng hẻo,

Tướng diệu dàng yểu điệu khá thương;

Tại sao mang số đoạn trường,

Tại quên những tiếng nghĩa phương ngọc ngà. (21)

Thương con dại thiềt tha tha thiết,

Vui vẻ chi mài miệt cõi trần;

Con ôi xét lấy nàng Hằng,

Trọn năm được thấy mấy lần đẹp xinh. (22)

Mẹ hằng cậy nhắn tin cho trẻ,

Khuyên trẻ đừng bê trễ công trình;

Thương con Thầy phế Ngọc Kinh,

Rước con khỏi chốn hoả khanh đem về. (23)

Con khá chớ bỏ bê lúc rảnh,

Lúc rảnh thường Tâm Tánh lãng xao;

Tánh Tâm xao lãng phân hào,

Tự nhiên con phải mỏn hao tinh thần. (24)

Tu phải trọng Chơn Thân Chơn Thể,

Thân Thể nầy gốc rễ của con;

Chơn Thân, Chơn Thể, Chơn Hồn

Giữ gìn trong sạch mới còn gọi con. (25)

Ðừng vụng tưởng phấn son là sạch,

Son phấn làm chơn phách phải lu;

Mấy ai rọi kiến trăng thu,

Mấy ai ngồi kiệu lấy dù che thân. (26)

Ðừng vụng tưởng cơ bần là nhục,

Cơ bần là chánh gốc mổi con;

Lúc sanh đỏ lói một hòn,

Lúc về có kể vật chôn những gì. (27)

Con phải nhớ lúc đi Thầy dặn,

Phải cho tròn bổn phận Thầy sai;

Ðừng lo phú quí chông gai,

Phải cho xứng đáng Tam Tài mới xinh. (28)

Chánh Tam Tài mới vinh mới quí,

Giả tiền tài đồ mị phá chơn;

Con sao chưa rõ thiệt hơn,

Ðã dư mấy kiếp đường trơn bước hoài. (29)

Rày Mẹ nhắc chỗ sai con hiểu,

Hiểu được rồi Mẹ biểu phải nghe;

Nghe rồi cẩn-thận trăm bề,

Tránh đoàn kết đảng, lập phe phỉnh phờ. (30)

Con phận gái lỡ cơ sao được,

Phải dặc dè từ bước mới ngoan;

Sao cho danh gái rỡ rang,

Chín mười cho đúng tuổi vàng Mẹ trao. (31)

Cuộc trần thế ảo bào mộng ảnh,

Có chơn tu mới rảnh phù sanh;

Muốn cho chơn thật tu hành,

Ráng lo gìn giử kỉnh thành đừng quên. (32)

Người ở thế đặt tên kể tuổi,

Tên tuổi nầy một buổi chẳng lâu;

Mấy tên phú quí công-hầu,

Có đem chi được đến chầu Ngọc Kinh. (33)

Người ở thế danh thinh làm trước,

Thinh danh là cội phước sự tu;

Công, dung, ngôn, hạnh, làm đầu,

Lòng đừng mê hoạc phải trau sửa mình. (34)

Ðừng tập lối văn minh dối trá,

Văn minh nầy quỉ phá mấy hơi;

Con ôi Mẹ đã cạn lời,

Ráng cho trong sạch tên Người tuổi Ta. (35)

Tên tuổi Ta bao la vũ trụ,

Tên tuổi Người che phủ thế gian;

Muốn cho tên tuổi miên tràng,

Ta, Người, tên, tuổi, vững vàng chớ sai. (36)

Người xuống thế ai ai cũng một,

Phải rõ Người là ruột với mình;

Với mình như một mới xinh,

Với mình như ruột mới rành tuổi tên. (37)

Con phải nhớ chớ quên lời Mẹ,

Ðược thân người chẳng dễ đó con;

Tuổi tên được vậy mới còn,

Tuổi tên được vậy mới tròn thinh danh. (38)

Ðừng tập nết trớ trinh lêu lỏng,

Theo tánh phàm học giọng cầu cao;

Chị em đừng tiếng mầy tao,

Chị em tiếng nói ngọt ngào mới ngoan. (39)

Lời ăn nói diệu dàng mềm mõng,

Mới làm cho trên trọng dưới vì;

Học chi cái giọng ngu si,

Học chi cái giọng dị kỳ khó ưa. (40)

Ðừng học thói đỏng đưa miệng lưởi,

Mà có khi vướng lưới quỉ ma;

Khôn-ngoan sao bẵng thiệt-thà,

Cứ lời Mẹ dạy mới là gái ngoan.

Con đã chán các đàng tội phước,

Mừng cho con nay được gặp Thầy;

Ơn Thầy rưới khắp cỏ cây,

Con tua tỉnh mộng kịp ngày qui nguyên. (42)

Phần xác thịt ba giềng làm trọng,

Phần Thiêng Liêng phải gióng cho cân;

Chớ hao Tinh, Khí, hại Thần,

Tinh Thần quí báu phải cần phải chuyên. (43)

Thần, Khí, Tinh, Tiên Thiên làm gốc,

Tinh, Khí, Thần, là nọc hại người;

Con ôi đừng tưởng trò chơi,

Nếu con sai ngược Ðạo Trời dể đâu. (44)

Ðừng nghe kẻ mượn màu Ðại Ðạo,

Tiên, Hậu, Thiên, ngược ngạo phỉnh đời;

Nếu con sai lạc tấc hơi,

Luân-hồi phải vướng chạy Trời được sao. (45)

Mẹ thấy trẻ khát khao tìm Ðạo,

Mà lại tin chuyện ảo rằng chơn;

Con ôi chớ cậy giọng đờn,

Giọng đờn là giọng hại khờn hồn linh. (46)

Con muốn rõ công tình tập luyện,

Tập luyện rành cửu chuyển phải thông;

Muốn cho cửu chuyển được ròng,

Gần Thầy mới rõ huyền công thể nào. (47)

Con phải biết Ðạo cao tối trọng,

Ðừng để lòng hờ hõng sự Tu;

Chớ tin nhửng lủ quáng mù,

Mượn Thầy giả Ðạo quyến rù hư thân. (48)

Nghe tiếng trẻ Mẹ mừng cho trẻ,

Trẻ phải mau bước lẹ đường ngay;

Muôn năm mới gặp hội này,

Trể cơ hội ắc đọa đày vướng mang. (49)

Ðã gặp Ðạo gặp đàng chánh đáng,

Thì phải lo phải ráng công trình;

Mẹ khuyên bỏ tánh hớ hinh,

Mẹ khuyên bỏ tánh chống kình chị em. (50)

Tánh kình chống ráng kềm cho dứt,

Nó làm cho Ðạo Ðức phải hư;

Con ôi Mẹ vốn Ðại Từ,

Thương con Mẹ nán gời dư chỉ bày. (51)

Thấy trẻ dại đọa đày thân thể,

Mãng tranh đua theo thế nhán hào;

Quên nhìn Ðất rộng Trời cao,

Ðành vùi bụi đỏ để xao Tánh Trời. (52)

Thần, Tiên, Phật, ráo lời cạn tiếng,

Khuyên các con bỏ miếng tu chơi;

Tu cho biết Phật, biết Trời,

Tu cho biết Ðạo, biết đời, mới tu. (53)

Trẻ mến Ðạo, thầy mù khó dắc,

Trẻ ham đời thì mắc tay phàm;

Xanh, vàng, sợi chỉ ai làm,

Con đường nam, bắc, bắc, nam, ai bày, (54)

Muốn tìm Ðạo gặp Thầy mới Sống,

Muốn tìm Thầy chớ vọng phàm tâm;

Con ôi Ðạo Lý cao thâm,

Lầm sai một mãy hại thầm xiết bao. (55)

Lòng thương xót đồng bào chớ nệ,

Một rúng nhao của Mẹ mà ra;

Ðông tây nam bắc gần xa,

Dẩu cho khác giống cũng là tình thâm. (56)

Kẻ rù quyến gây mầm xâu xé,

Lập phái phe chia rẻ thịt xương;

Lời ngon ngọt tợ như đường,

Nếu con nhẹ dạ mắc lường uổng oan. (57)

Con phải đến Ðạo Tràng Chơn Lý,

Mới không còn có quỉ nơi Tâm;

Ðạo Tràng Thầy lập phải tầm,

Phải tầm cho gặp đặng châm học hành. (58)

Trời đã phú Tánh lành sáng suốt,

Thì con là con ruột của Trời;

Con trời đâu có cải lời,

Con Trời đâu có tiếng đời nhạo khinh. (59)

Khuya những tối tự mình con xét,

Con xét con, con biết lấy con;

Con ôi Tánh Ðức cho tròn,

Ðừng ham nhửng thói bôn chôn nhộn nhàn. (60)

Chị em cũng một đoàn thua sút,

Giờ rãnh rang phải học mới nên;

Học thì chí phải cho bền,

Học bền mới có tuổi tên với người. (61)

Khi đi, đứng, khi cười, khi nói,

Lúc nằm, ngồi, lúc hỏi, lúc thưa;

Con ôi lễ nghiã chẳng vừa,

Nếu con thưa thớt ai chừa cho con. (62)

Phận nhi nữ phải tròn danh dự,

Nết đoan trang con giữ lấy con;

Tiếng thơm, tiếng nổi như cồn,

Tiếng nhơ, cũng nặng như hòn Thái Sơn. (63)

Muốn rõ Ðạo chớ sờn công quã,

Công quã bòn chớ khá từ nan;

Muốn thông công quả rõ ràng,

Công càng bền vững, quả càng lớn-lao. (64)

Công Đức được dày, cao, chói rạng,

Công Nghiệp càng rọi bản Ngọc Kinh;

Sao cho công vững như thành,

Sao cho quả được trổ nhành, đơm hoa. (65)

Phận nhi nữ ngọc ngà thân thể,

Công quả cho rành rẽ đừng sai;

Công cao, phước mới được dài,

Công dày, đức mới vững tày núi sông. (66)

Muốn được quả phải trồng nên quả,

Quả muốn trồng giống chạ chớ ương;

Con ôi phận gái đoạn trường,

Ðoạn trường càng phải tìm đường cho nên. (67)

Mẹ đã dạy công bền mới được,

Công dày công được phước mới bền;

Học hành công khó mới nên,

Biến lười phải vướng vào nền tớ tôi. (68)

Mẹ đã dạy vun bồi công quả,

Con phải rành công cả của con;

Con nào công nấy vuôn tròn,

Công nào quả nấy chẳng còn đợi chi. (69)

Mẹ cũng biết nữ nhi phận gái,

Mẹ sẽ trao phần dạy có người;

Con ôi công chớ biến lười,

Con ôi Mẹ đã ráo lời khúc nôi. (70)

Con phải biết luân hồi nên sợ,

Luân hồi làm nên nợ vô minh;

Muốn cho công được viên thành,

Thì con khá ráng học hành cho thông. (71)

Kẻ dối trá cuồn ngôn khả ố,

Mà làm tuồn dạy dỗ tròn, vuông;

Các con là gái quê môn,

Các con đâu rõ vuông, tròn là chi. (72)

Các con hãy kỹ suy chính xét,

Thầy có đâu la lết dạo đường;

Thầy đâu làm mặt trò phường,

Thầy đâu tán tận thiên lương khuấy đời ! (73)

Con đã gọi con Trời thế hạ,

Con phải mau hối quá tự tân;

Con sao chẳng chịu nhựt tân,

Mà con lại muốn tránh luân xa hồi ? (74)

Bánh luân xa lăn rồi chẳng đợi,

Nếu vướng vào con mới định sao ?

Con ôi thiên võng nan đào,

Ðừng trông Bắc Ðẩu Nam Tào cứu nguy. (75)

Muốn cứu nguy chẳng chi lạ nữa,

Con khá lo tự sửa lấy mình;

Sửa mình cho được bất sinh,

Sửa mình cho được tiền trình vẻ vang. (76)

Nói đến con trăm đàng chua xót,

Mẹ xiết bao lệ giọt đượm tuôn;

Thấy con sa hố lạc truông,

Cũng vì con mảng làm tuồn khéo khôn. (77)

Càng khôn khéo càng dồn cát bụi,

Khéo khôn chi với tuổi hồng trần;

Hồng trần khôn khéo nhố nhăn,

Khéo khôn theo buổi hồng trần ích chi ? (78)

Kìa trước mắt con suy cho kíp,

Cuộc bi, hoan, ly, hiệp, mấy hồi;

Các con chẳng rõ cơ Trời,

Nắng, mưa, lạnh, nóng, mấy thời đó con. (79)

Trời bình tĩnh thoạt còn nổi gió,

Trăng làu làu lại trổ mòi mưa;

Ðừng ai khoe sớm, nói trưa,

Năm còn tháng thiếu, ngày thừa, phải sai. (80)

Lời rỉ rả canh dài Mẹ dạy,

Tiếng nỉ non phải quấy Mẹ bày;

Con ôi gắng chí theo Thầy !

Ngọc Kinh mới được có ngày đoàn viên. (81)

Cơ hoạ phước nhãn tiền mấy lát,

Cũng đều do khổ lạc chẳng tường;

Khổ kia ai tạo mà vương ?

Lạc nầy ai bỏ, ai duồng lại chê ! (82)

Phải xét kỹ rõ bề khổ lạc,

Khổ tại đâu mình chác vào mình;

Tại mình nuôi cái vô minh,

Vô minh nào phải Trời sinh mà ngờ ! (83)

Kìa đuốc tuệ ánh bờ Chơn Lý,

Thầy đã khai rọi chỉ đường ngay,

Thuyền nghiên, sóng ngược, phải quày,

Ðừng khoe mạnh bạo rủi tay lái lèo. (84)

Người trí thức coi dèo thời thế,

Chó hỗng hờ lầm kế tinh ranh;

Con ôi phận gái mỏng manh,

Thương con Mẹ chỉ mối manh con tường. (85)

Ðêm đã cạn Mẹ càng than thở,

Bỏ tánh phàm xem chợ nhắm em;

Ðạo dường gió tạnh sóng êm,

Con nào mến Ðạo phải tìm đường Chơn. (86)

Biết sao kể nguồn cơn sau trước,

Ham tự do con vượt ra đi;

Tự do nó có ích gì,

Tự do càng lắm càng suy tinh thần. (87)

Trẻ hối ngộ Mẹ mừng cho trẻ,

Ráng lo tu kẻo trễ thời kỳ;

Gặp Thầy con ráng qui y,

Càng cho biết lễ, biết nghi, mới rằng. (88)

Mẹ dạy con chẳng ngừng lời nói,

Con nghe lời đừng gọi phui pha;

Ðêm khuya nguyệt xế trăng tà,

Con so bóng nguyệt còn là bấy nhiêu ? (89)

Duyên tứ giả lắm đều dối trá,

Cuộc tuần hoàn vay trả, chẳng thôi;

Lánh xa cái bánh luân hồi,

Khá mau tỉnh ngộ vun bồi Chơn Linh. (90)

Vững Chơn Linh phải thình Tâm Tánh,

Nhìn Ngọc Kinh là cảnh quê nhà;

Rảnh rang cái kiếp phù hoa,

Lặng Tâm, êm Tánh, mới là gọi con. (91)

Mẹ vì con lưỡi mòn đòi đoạn,

Mẹ vì con lời cạn mấy phen;

Công dư kết bạn với sen,

Công dư đâu để làm quen với bèo ! (92)

Chừa cái tánh tự kiêu tự đắc,

Mới có ngày gần Phật gần Trời;

Trời tuy lộng lộng vơi vơi,

Nhưng Trời ở tại mấy lời Mẹ đây. (93)

Con nghe Mẹ, Mẹ khuây khỏa dạ,

Mẹ nhìn con, con hả hớn lòng;

Con ôi mau kíp trùng phùng,

Ðến đài Kim Khuyết hiệp cùng chị em. (94)

Lời tâm huyết Mẹ đem tường tận,

Khuyên con thơ yên phận tu hành;

Muốn cho gọi được gái lành,

Thì mau cải dữ, mới rành chơn tu. (95)

Ðừng phân biệt trí, ngu, thêm hại,

Ðố ai tường khôn, dại, là chi ?

Trăm điều, đều tại Hóa Nhi,

Ðừng đem phàm tánh mà khi mà lầm. (96)

Mẹ căn dặn tu Tâm cho lắm,

Tu Tâm rồi, Tánh bẩm mới trong;

Tánh Tâm tuy cũng nơi lòng,

Mẹ còn lo ngại con không rõ đàng. (97)

Lòng thương con ngổn ngan trăm mối,

Muốn cho con tránh khỏi luân hồi;

Nầy con Tâm, Tánh, bởi Trời,

Nầy con Tâm, Tánh, bởi người phá hư. (98)

Phật thường gọi Chơn Như Tâm Phật,

Trời đã cho Minh Ðức Tánh Trời;

Tánh Tâm trong sạch là Người,

Tánh Tâm xảo trá là đời đó con. (99)

Ðã gần trót đêm tròn Mẹ giảng,

Giảng cho con mấy đoạn éo le;

Phải nhìn Ðất chở Trời che,

Phải nhìn cho kỹ đặng nghe đặng làm. (100)

Ðời gió bụi hiểm nham bớ trẻ,

Có thiện căn mới dễ tránh đời;

Tránh đời còn phải nghe Trời,

Nghe Trời thì phải nghe lời Mẹ khuyên.(101)

Kẻ có phước thiện duyên mới gặp,

Gặp thiện duyên ráng tập mà làm;

Làm thì Nhứt Ðức, Nhứt Tâm,

Nhứt Tâm Nhứt Ðức Mẹ châm nom liền. (102)

Thầy đã dạy Mười Khuyên ráng nhớ,

Lại lắm khi nhắc nhở trăm điều;

Khuyên con Tâm Huệ ráng khêu,

Ráng khêu cho tỏ đặng theo mới mầu. (103)

Bề cư xử sồng nâu đạm bạc,

Chớ kêu đòi đài các trâm anh;

Trâm anh để gọi gái lành,

Trâm anh nào phải sứa sanh bề ngoài. (104)

Mẹ dạy con chẳng nài lao khổ,

Tánh phàm khuyên ráng bỏ ráng chừa;

Ráng đem lại Tánh Trời xưa,

Ngọc Kinh sớm bước chờ trưa trễ chầu. (105)

Ðuốc Chơn Lý làu làu Thầy rọi,

Nơi Trung Ương đặng gọi các con;

Bòn vàng sông Lệ nên bòn,

Tìm châu tìm ngọc non Côn đến tìm. (106)

Cây mát mẻ có chim khôn đậu,

Kẻ hiền lành noi dấu Từ Bi;

Từ Bi Bác Ái Thầy ghi,

Từ Bi Bác Ái Tam Kỳ vẻ vang. (107)

Mẹ đã dựng nền vàng, tảng ngọc,

Con biết lo săn sóc đêm ngày;

Ân cần mực thước đừng sai,

Thì con sẽ được dẫy đầy Ơn Trên.

( Ðàn tại Long-Xuyên đêm 14 rạng 15 năm Quí Dậu - 1933 )