Kinh Nhựt Tụng

Kinh Nhựt Tụng

Daily Prayers

The following prayers are to be used daily, in the morning, at noon, in the evening and at night to remind each being of his Divine Origin.

Kinh Nhựt Tụng dùng để đọc tứ thời mỗi ngày, gồm có:

Kinh Thái Dương đọc giờ Mẹo (5-7 am)

Kinh Nhựt Trung đọc giờ Ngọ (11 am-1 pm)

Kinh Thái Âm đọc giờ Dậu (5-7 pm)

Kinh cầu siêu cứu Cửu Huyền Thất Tổ đọc giờ Tý (11 pm-1 am) trước bài Sám Hối.

Sau mỗi Kinh, lạy 12 lạy.

Kinh Thái Dương

đọc giờ Mẹo (5-7 am)

Giấc vừa tỉnh tinh thần trong suốt,

Tưởng đến ơn ngọn Đuốc Thái Dương;

Kim-quang chánh chánh đường đường,

Hang cùng nẻo thẳm khắp phương rọi vào. (1)

Gọi khắp kẻ đồng bào bổ ích,

Đại-Võ xưa du tích thốn âm;

Sanh-sanh bể khổ luân trầm,

Một phân bóng ác vàng cầm mấy mươi. (2)

Một lo bỏ biến-lười nọc quỉ,

Chính là đồ tiêu-hủy thân danh;

Dầu cho phải mặt hùng anh,

Thờ thần hèn nhác thì mình phải hư. (3)

Hai lo phải dứt trừ bốn vách,

Cổ chí kim tai ách tại đây;

Lo cho công nghệ trương bày,

Lo sao danh giá sánh tày non sông. (4)

Ba lo phải đồng lòng đồng dạ,

Đặng lo trừ cái họa dại khờ;

Học hành lo chớ bơ thờ,

Tứ dân tứ thú hỏng hờ sao nên. (5)

Trăm việc giữ sự bền làm trước,

Một bước cho một bước vững vàng;

Nhà no người đủ mọi đàng,

Cậy nhờ Đức cả Thái Dương hộ trì. (6)

Kinh Nhựt Trung

đọc giờ Ngọ (11 am-1 pm)

Thẳng một mực theo đường Chân Lý,

Vẻ vang thay Nhựt chí đương Trung;

Rạng ngời khắp cả non sông,

Tuần hoàn võ trụ vô cùng vô biên. (1)

Tiếng khen tặng Nghiêu Thiên Thuấn Nhựt,

Hưởng thái-bình nhờ Đức Chí Công;

Ban cho điểu thú côn trùng,

Ấm no thân thể vẫy vùng thảnh thơi. (2)

Xưa nấu đá vá trời còn đặng,

Nay há không dỏi bước tập rèn;

Dày công muôn việc phải nên,

Đào sông trồng núi vụ bền công phu. (3)

Trời đúng Ngọ làu làu cảnh sắc,

Người chí-thành vặc vặc gan phơi;

Tuy rằng Người ở trong Trời,

Lời Trời đã dạy chớ rời Trời trong. (4)

Mùa vẫn có thu đông xuân hạ,

Người đừng lòng nhĩ ngã tôn ti;

Đam mình vào cửa qui y,

Hãy xem con bóng Hóa Nhi xây vần. (5)

Con ác chẳng chúc ngừng nghỉ cánh,

Giúp sanh sanh Kiến Tánh Minh Tâm;

Muôn đời một mực không lầm,

Sớm trưa chiều tối quan âm chẳng lờ. (6)

Người thức tỉnh mang nhờ ơn nặng,

Biết giác mê phấn chấn Linh Quang;

Chơn Thân mừng đặng nhẹ nhàn,

Bước đường tấn hóa ngày càng cao siêu. (7)


Kinh Thái Âm

đọc giờ Dậu (5-7 pm)

Trọn ngày đặng tinh thần thơ thới,

Ơn Thái-Dương muôn loại đều nhờ;

Đoài cung nay đã đến giờ,

Thái Âm lãnh việc chuyển cơ đêm dầy. (1)

Luật tấn hóa vần xây máy Tạo,

Hết ngày rồi phiên đáo tới đêm;

Luật ngày lửa thét rất nghiêm,

Luật đêm mát mẽ khỏe êm Ngươn Thần. (2)

Nhờ Thái Âm một vừng trong trắng,

Giúp sức người nhìn nhận Ngôi xưa;

Ngôi xưa quí báu chẳng vừa,

Ngôi xưa thanh tịnh không trưa không chiều. (3)

Ngôi xưa vốn tiêu diêu khoái lạc,

Bỏ Ngôi xưa mộc mạc thân hình;

Ngày nay nhìn lại mà kinh,

Trách ai thúc giục cho mình ra đi. (4)

Ngày nay đến thời kỳ hối quá,

Nguyền Thái Âm Ngôi Cả phò trì;

Một lòng bất dịch bất di,

Định Tâm quyết chí hiệp qui nhau về. (5)

Cơ Thái Âm nhiều bề thần bí,

Ấy là nơi thâm thúy vô cùng;

Sanh sanh hóa hóa trùng trùng,

Chính đây thiệt chỗ Hóa Công nhiệm mầu. (6)

Diệu trung diệu, ẩn châu đáy biển,

Huyền trung huyền, dội tiếng hang thần;

Hư, Không, trầm, tỉnh, bổn căn,

Âm Dương ngưng kiết hóa phân Tam Tài. (7

Đạo dạy kỹ một, hai, ba, bốn,

Đến năm rồi, định chốn Trung Ương;

Tại người sớm liệu tối lường,

Liệu, lường, đong, sớt, chế phương thêm mùi. (8)

Rày mến Đạo nguyền vui với Đạo,

Dứt những đều khờ khạo gọi khôn;

Nguyền xin yên vững Linh Hồn,

Thân, Tâm, Tánh, Mạng, hiệp tròn như xưa. (9)

Kinh cầu siêu cứu Cữu Huyền Thất Tổ

đọc giờ Tý (11 pm-1 am) trước bài Sám Hối.

Trời thường dạy con Trời Tỉnh Ngộ,

Phú Linh Quang thấy đủ mọi bề;

Thấy Thân nhờ gốc chở che,

Thấy bờ thấy bến thấy quê thấy nhà. (1)

Trời ban sẵn Người Ta Một Tánh,

Khắp trần hoàn yếu mạnh bằng nhau;

Phàm gian tuy khác giống màu,

Chơn Linh vốn Một Một nhau Một hòn. (2)

Sống ở thế xác hồn chia rẽ,

Khiến lộn lầm dâu bể Luân Hồi;

Đua chen đây lở kia bồi,

Khôn khôn dại dại đời đời trả vay. (3)

Trời thương trẻ đọa đày kiếp số,

Lập Cao Đài phổ độ Kỳ Ba;

Con nào muốn gặp mặt Cha,

Khuyên mau tỉnh giấc gần xa một lòng. (4)

Lò Tạo Hóa Đại Đồng có một,

Xác với Hồn vốn ruột thịt nhau;

Hồn khôn xác đặng sáng màu,

Xác khôn Hồn đặng mau chầu Chí Tôn. (5)

Đạo Thầy mở vuôn tròn Trời Đất,

Dạy Xác Hồn Hiệp Nhứt theo Thầy;

Xác dầu tỉnh tỉnh say say,

Hồn Linh phải nhớ Cao Đài Ngôi xưa. (6)

Quên Ngôi xưa đảo lừa trốn tránh,

Càng làm hại Tánh hại Thần;

Thầy ban Linh Điển đồng cân,

Thầy đà nhìn nhận Thiên Ân bủa đều. (7)

Lãnh Thiên Ân nghe theo Thiên Tánh,

Hiệp với Cha mới rảnh nợ trần;

Hồn linh Hồn khá ân cần,

Hồn Linh Hồn nhận Chơn Thân Hồn Hồn. (8)

Thầy cứu độ muôn muôn thế giái,

Độ thoát mê trở lại Ngôi xưa;

Khuyên Hồn phàm tục ráng chừa,

Khuyên Hồn phải tránh phải ngừa lưới ma. (9)

Hồn hiệp đủ Một Ba Ba Một,

Hồn rảnh rang ngục nhốt vô biên;

Hiệp xong Thất Tổ Cửu Huyền,

Hiệp đồng Võ Trụ Khôn Kiền Thiêng Liêng. (10)

Đầu vọng bái Cao Thiên chứng giám,

Rưới Thiên Ân ứng cãm chúng sanh;

Muôn nhà đồng hưởng phước lành,

Muôn nhà xưng tụng Hồng Danh nơi Trời. (11)

Đầu vọng bái vơi vơi Chúa Tể,

Chứng tất lòng cho trẻ thơ ngây;

Cả kêu một tiếng Lạy Thầy,

Lạy Thầy Chúa Tể tràng đầy thế gian. (12)