Chánh Tà Yếu Lý

CHÁNH TÀ YẾU LÝ

sanh tâm tánh ghét gian hùng,

THÁI quá ngày sau khó nỗi dung,

BẠCH Ngọc nỡ nào cho có vít,

Giáng phân Tà Chánh các ngươi chung.

Nền Ðạo hầu nghiêng, thói đời thêm mị,

Lớn mưu mưu, nhỏ kế kế,

Muốn sao cho chỉ đá hoá vàng.

Trên tính tính, dưới bàn bàn,

Lo đến đỗi nắn Trời nên vóc.

Học không lo học, danh lại cầu danh.

Kẻ mê si phờ phỉnh đã đành,

Người trí thức dỗ dành đâu được.

Cạn mưu túng nước,

Ðã bán Trời, còn bịa danh quan.

Cùng thế bít đàng,

Ðành giả Phật, đâu kiên luật Thánh.

Ðạo toàn chơn chánh,

Nghĩa vẹn hiếu trung,

Lý nhiệm mầu, người muốn suy cùng,

Lời u ẩn, lòng tua minh kiến.

Máu tham chẳng biến,

Ðường thẳng chẳng theo,

Thấy con đây khí phách biết điều,

Ðường tà chánh Thầy nên phân giảng.

Ta vưng lịnh Ðức Chí Tôn cho bài giảng phân Chánh Tà Yếu Lý.


Nhầm cơn mạt kiếp suy vi,

Dị đoan ông dậy, chánh qui gò bằng.


Phe ngoại đạo, tráo căn trộm kiếp,

Lũ yêu vương thừa dịp lộng quyền,

Kể chi trăm họ đảo điên,

Miễn cho toại được ý riêng của mình.

Trên bịa đặt một hình Thượng Ðế,

Dưới tóm thâu hiếm kẻ vúc nanh,

Chước ma kế quỉ sẵn dành,

Chờ cơn nước bí, cờ dành vào tay.

Sách đã dạy tôi ngây con thảo,

Sách nào cho lòng cáo dạ muông,

Khen cho lũ chuột, bầy chồn,

Ðào hang trổ ngách khoe khôn cậy tài.

Thầy đã mở Cao Ðài Ðại Ðạo,

Hiệp năm nhành như áo có bâu,

Chỉ đàng chơn chánh cao sâu,

Dắc đường yếu lý, nhiệm mầu nên theo.

Hột giống tốt cùng gieo rải rát,

Nhưng chỗ vầy, chỗ khác không đồng,

Cũng vì tại ở nơi lòng,

Người ham Chơn Lý, kẻ mong dành quyền.

Quyền, tính chước tuyên truyền trần thuyết,

, tìm đường tịch diệt hư vô,

Chánh tà chơn ngụy lưỡng đồ,

Xem trong hai lẽ mà đo mà lường.

Quyền, ngay tính thiên phương vạn kế,

Lo sao cho mờ kẻ thấp hèn,

Buôn Trời, bán Phật chẳng kiên,

Chẳng Thần, chẳng Thánh, chẳng Tiên, chẳng phàm.

, thì xét tam tam tiền hậu,

Ngoài vòng Trời còn dấu lẽ chi,

Nào là huyền diệu ẩn vi,

Xanh kia dính với mình ni lẽ nào.

Quyền, chẳng kể ồn ào hỗn tạp,

Miễn sao cho kẻ nạp người dưng,

Tờ kia giấy nọ tưng bừng,

Nhiều ra rồi lại không ăn không nhầm.

Trái hẳn với kẻ tầm Chơn Lý,

Một Mối tìm một tí không sai,

Ðường ngay có một không hai,

Ðường ngay từ thuở Thiên khai đến giờ.

Ðây ta chỉ sơ sơ một ít,

Ðặng biết chừng mục đích mà phăng;

Ðạo là phẳng lặng trang bằng,

Dường như gió tạnh Trời trăng đêm rằm.

Tây Trúc dạy: “Minh Tâm Kiến Tánh”,

Hàm Quan khuyên: “Luyện Tánh Tu Tâm”,

Lổ Ðông: “Dưỡng Tánh Tồn Tâm”,

Gia Tô: “Thượng Ðế tại Tâm” chẳng rời.

Tứ Ðại Thánh một lời chẳng khác,

Khác tại người xiêu lạc cãi canh;

Ðường ngay chẳng thạo đã đành,

Tâm sanh chưởng chưởng, ma sanh khó gì.

Tìm Ðại Ðạo phải suy cho lắm,

Luyện chơn ngươn phải gẫm cho cùng,

Con người chẳng sót mảy lông,

Tịnh tâm mình mới khỏi mong xiêu vời.

Người muốn rõ Ðạo Trời huyền diệu,

Thì phải lo chánh yếu mà tìm,

Lo chi mãn tải huỳnh kim,

Dựng lầu xây các cho biềm sắn leo.

Cuộc giả dối tinh yêu ma quỉ,

Tiếng bọt bèo thô bỉ vụng vằng,

Ðạo là chí chánh chí chơn,

Người sao để dạ cầm cân so lường.

Thầy hết dạ yêu thương con dại,

Thầy hết lòng hoài đoái trẻ ngây,

Khắp cùng Nam, Bắc, Ðông, Tây,

Nơi nào Thầy cũng giảng bày lẽ chơn.

Thầy nhìn biết con hơn vàng bạc,

Nơi nơi đều con lạc của Thầy,

Khen ai lớn mật dạn tay,

Rằng: Thầy bỏ đó nhìn đây cho đành.

Cũng vì bởi đồ danh trục lợi,

Mới xui nên khinh ngởi trọng tài,

Cốt đồng che lấp mắt ai,

Cốt đồng che đặng mắt Trời mảy ru?

Khuyên lớn nhỏ muốn tu thành Phật,

Ðừng cưu lòng đố tật hiền nhơn,

Ghen tương, kiêu ngạo, khoe khoan,

Tham lam, giả dối, đừng mang vào mình.

Trời lộng lộng, thinh thinh, lẩm rẩm,

Ðạo vơi vơi, thẩm thẩm, minh mang,

Muốn cho thông suốt mọi đàng,

Bền lòng kiên nhẫn chắc gan thử rèn.

Thương những kẻ giá hèn như rát,

Lại làm trò thượng đạt thiên tâm,

Cơ thâm thì hoạ diệc thâm,

Mình lầm mình chịu, dễ lầm người sao?

Thân dốt nát mà bao lốt Thánh,

Óc ngu si lại lãnh vai Thần,

Bò vàng gắn điếu làm lân,

Dở dang lưu thủy, phân vân phụng hoàng.

Muốn hành Ðạo, lòng gian phải dẹp,

Muốn người theo, tiếng mép phải chừa,

Ðừng lòng kẻ ghét người ưa,

Ðừng ham tiếng bẩm lời thưa với mình.

Mình muốn được rõ minh chánh lý,

Ta với Người một Thể với nhau,

Có đâu đem dạ cơ cầu,

Ngăn đường lấp ngõ đặng thâu giả quyền.

Biết lẽ phải thì kiên mới phải,

Nghe điều hay thì lạy mới hay,

Khuyên đừng ỷ thế cậy tài,

Thấy điều trái ý thì bài bát ra.

Danh chẳng quản gần xa thô bỉ,

Thiệt không màng miệng thế đồn vang,

Khéo làm như bọn mua giàn,

Mượn màu son phấn khoe giàn kiếm ăn.

Tua ung đúc tinh thần phát triển,

Khá giữ gìn điển tuyến quang minh,

Mấy từng đồ sộ cao xanh,

Ðương liền như lưới với mình mình đây.

Mình sung điển như cây sung tược,

Tược tốt tươi nhờ nước mát êm,

Bông hoa ngày nẩy nở thêm,

Lá sum sê phủ, nhánh dìm già đơm.

Thần nuôi Ðạo như cơm nuôi vóc,

Ðạo nuôi Thần như lộc nuôi thân,

Thần mà tinh khiết muôn phần,

Càng vui càng vẻ Ðạo càng được khen.

Ðừng làm cách đê hèn khiếp nhược,

Mắt lim dim giả chước truyền thần,

Mơ màng bể ái nguồn ân,

Thay lê tráo lý, rộn xăng vụng về.

Người muốn thoát bến mê bể khổ,

Trông cậy Thầy chỉ chỉ dẫn đường,

Thầy mừng hết dạ yêu thương,

Ðèn soi đêm tối, lửa vàng đêm đông.

Ðâu mượn tiếng đem lòng xảo quyệt,

Giả danh Thầy chẳng biết tới ai,

Thầy nhìn con cả gái trai,

Côn trùng, điểu thú, căn cai cũng nhìn.

Ðạo bổn thể hư linh bất mậu,

Vận Ngươn Thần sung thấu tam quan,

Giao thông trên dưới huyền hoàn,

Bốn phương tám hướng dọc ngang không cùng.

Khi phóng xuất mãn xung võ trụ,

Lúc bế tàn thối ngụ nơi Tâm

Ngươn Thần thận độc phương châm,

Chân đi giá mỏng, tay cầm lưu ly.

Mắt chưa thấy hào ly Thiên Ðạo,

Tai chưa nghe báng trảo thần phù,

Cống hồ xê liếu rằng tu,

Ðứa đui lại giắt thằng mù đi đêm.

Khinh phép nước bày điềm mị mộng,

Mượn danh Thầy muốn lộng quyền cao,

Ðất bằng lại nổi ba đào,

Chẳng thương xót đến đồng bào chúng sanh.

Nguồn Ðạo mở trong xanh như suối,

Luật Ðạo ban phao nổi như cồn,

Trách ai đem Ðạo đi chôn,

Ðóng vai diễn lớp giống tuồng cải lương.

Người giữ phép dẫn đường vi phép,

Kẻ phi quan mở dịp giả quan,

Học đòi theo thể bóng chàng,

Mượn Thầy đặng lập một đoàn đi buôn.

Ðạo là Ðạo, như khuôn đã đúc,

Trời là Trời, tà khúc chẳng dung,

Dầu ai sai lạc đến cùng,

Cải tà qui chánh còn trông ơn Thầy.

Thầy quản đại cao đày sông biển,

Con lỗi lầm lười biếng dại khờ,

Thương con nên chỉ huyền cơ,

Cho con biết bến biết bờ mà theo.

Thần Ðạo học vừa gieo Tánh Mạng,

Luyện Linh Hồn vượt khoảng từng mây,

Hồn con là ngọc của Thầy,

Hồn con báu lạ xưa nay còn hoài.

Thân thể với hình hài vật chất,

Có giác hồn ba bực tùy thân,

Thần Hồn khôn dại không chừng,

Theo màu thuốc nhuộm, theo lằn sóng đưa.

Noi chánh lý ngăn ngừa nẻo vậy,

Chính Anh Hồn phải quấy phân minh,

Hễ người cốt cách được thanh,

Thần Hồn ít lúc cãi canh Anh Hồn.

Kẻ tiền kiếp đeo còn nghiệp cốt,

Nặng nhẹ mang những lốt thú cầm,

Thần Hồn nhiều ít giã tâm,

Anh Hồn khó nỗi việc châm nom liền.

Linh Hồn vốn thiêng liêng hượt bát,

Chính là ngôi bổn giác Thầy ban,

Gìn cho trong sạch hoàn toàn,

Thần dầy Ðạo Ðức, Linh càng phẩm cao.

Giữ trong sạch, đừng hao Tinh Khí,

Ngươn Thần đừng đến lụy trần ai,

Trong ngần chẳng chút lợt phai,

Có ngày chân bước đến đài cao xanh.

Phải ráng nhớ trong mình sẵn đủ,

Tánh Linh Thầy ban phú từ xưa,

Trăm điều vật dục phải chừa,

Ðừng tham danh lợi, chớ ưa sang giàu.

Chữ chí thiện là đầu trăm việc,

Lẽ chánh tà phải quyết chớ từ,

Thấy điều gian trá thì trừ,

Ðừng cho mình vấy tiếng hư theo người.

Kệ rằng:

Ðạo Thầy chánh đại lại quang minh,

Ðâu phải tuồng như kẻ thế tình,

Khuyên khắp chúng sanh mau tỉnh giấc,

Ðài cao cửa rộng mở thinh thinh.

Khá khá song còn thiếu cánh vay,

Bài dài sao chẳng thót cho hay,

Liềm trăng ánh dạn sao ba bóng,

Kinh địa trao lời rạng vẻ mây.

Ghi chú:

Bài Thánh Giáo đoạn đầu giáng bút tại nhà ông Nguyễn văn Ca đêm mồng 7 rạng mồng 8, tháng Giêng năm Tân Vì, do Đồng tử Chơn Tâm rước Điển.

Đoạn hai giáng bút đêm mồng 7 rạng mồng 8 tháng Giêng năm Tân Vì tại Cao Thiên Đàn Kiên Giang (Rạch Giá), do Đồng Tử Tường Khánh rước.

suy xét rộng khắp năm Châu,

Bạch sắc kim liêng chứng Đạo mầu,

Giáo giảng chúng sanh tầm chánh giác,

Tông kinh điệu phẩm nghĩa cao sâu.

Khá khá song còn thiếu cánh vay,

Bài dài sao chẵng thốt cho hay,

Liềm trăng ánh dạn sao ba bóng,

Kinh Địa trao lời rạng vẻ mây.

Ta cho nối bài: Phân giải Chánh Tà Yếu Lý.