Thánh Kinh

Tiếng Kinh là Kinh Điển của Trời.


Đạo là Hột Giống tự nhiên,

Hóa sanh Trời Đất Mối Giềng Người Ta.
Nước non dầu có hao mòn,

Trời còn Chơn Lý vẩn còn tự nhiên.Tìm Ðại Ðạo phải suy cho lắm,

Luyện chơn ngươn phải gẫm cho cùng,

Con người chẳng sót mảy lông,

Tịnh tâm mình mới khỏi mong xiêu vời.


Người muốn rõ Ðạo Trời huyền diệu,

Thì phải lo chánh yếu mà tìm,

Lo chi mãn tải huỳnh kim,

Dựng lầu xây các cho biềm sẵn leo.

(Chanh Tà Yếu Lý)