Kinh Chơn Lý


Tu hành là Học làm Trời,

Phải nào kiếp kiếp làm Người Thế Gian.Đạo là Sự Sống Thiệt.

Người tìm Đạo là tìm Sự Sống Thiệt,


Để Sống cho thật với Sự Thật của Sự Sống mới có « Sống Vô Cùng Vô Tận »,

Chớ không chịu sống mờ hồ trong Cảnh Vô Minh nửa.