Kinh Công Khóa


Kinh Công Khóa

Những bài kinh sau đây chỉ đường trở về cho Con Người

Trời sanh. Khi trở về, phải đi từ bực thang, tức từ dưới lên

trên, và đọc theo thứ tự như sau:

Kính lạy Ðức Bửu Sơn - Tu Chơn

Kính lạy Ðức Bửu Tinh – Lý sinh

Kính lạy Ðức Bửu Vi - Huyền cơ

Kính lạy Ðức Bửu Ngươn – Lý Chơn

Niệm Tam Qui - Nhứt Tâm

Kính lạy Ðức Diêu-Trì - Lạy Mẹ

Kính lạy Ðức Chí Tôn - Lạy Thầy

Bốn bài kinh đầu là kinh Kính Lạy bốn vị Thiên-Sư giữ

bốn mối giềng của Ðạo. Bốn vị Thiên-Sư nầy, trong Ðao gọi là

Tứ Bửu, tức bốn cột trụ của Ðạo.

Sau kinh Kính lạy Ðức Tứ Bửu, chúng ta niệm Tam Qui,

hướng tâm hồn về nơi cội gốc cội nguồn của chúng ta, tức

là Trời. Trời tuy có Một, nhưng lại Ba ngôi.

Niệm Tam Qui xong, chúng ta lạy Ðức Diêu Trì là Mẹ

thiêng liêng của chúng ta và lạy Ðức Chí Tôn là Thầy Chúa Tể

Kiền Khôn.


Kính lạy Đức Bửu Sơn

Lạy cầu ân Ðức Bửu Sơn,

Giáng trần cạn tỏ Tu Chơn của Trời;

Xin thương em dại luân hồi,

Vì chưng tối mắt chia Người rẽ Ta.

Cũng vì ham chốn phù hoa,

Quên nhìn Chơn Thể tách xa Con Ðường;

Chơn Thân trong sáng như gương,

Chơn Thể chánh đại để nương Chơn Hồn.

Thể, Thân, Hồn vốn sâu nguồn,

Các em chẳng rõ đống khuôn Chơn Thần.

Các em tâm niệm ân cần,

Lạy cầu xin rước Chơn Thân Báu Trời.

Ngươn Thân, Ngươn Thể sáng ngời,

Các em mừng đặng tuổi Trời gia tăng.

Rìu đưa đầm ấm gió nhân,

Thân thường tắm gió, Ngươn Thần thêm cao.

Nước non non nước một màu,

Khí linh doanh khắp kịp chầu Chí Tôn.

Lạy cầu ân Ðức Bửu Sơn,

Giáng trần cạn tỏ Tu Chơn của Trời.


Kính lạy Đức Bửu Tinh

Lạy cầu ân Ðức Bửu Tinh,

Giáng trần cạn tỏ Lý Sinh của Trời.

Ðồng nai vàm cỏ khắp nơi,

Ðường dài gánh nặng của Trời phú giao.

Lạy cầu Mối Cả gỡ trao,

Cac em đặng gặp Lý Sâu nơi lòng.

Ngửa nhờ lượng cả dầy công,

Dắt dìu em dạy còn trông đến Thầy.

Các em ngu dại thơ ngây,

Mà lòng mộ Ðạo đêm ngày cần chuyên.

Xin Người mở lưới Nghiêu Thiên,

Cứu bầy em dại đặng yên tu hành;

Cùng nhau giõi bước tập tành,

Cùng nhau gặp đặng Tánh lành ban sơ.

Phong bình sẵn đúc sẵn chờ,

Chở che em dại sớm trưa thờ Trời.

Các em ngu dại khắp nơi,

Một lòng chí hướng chẳng rời Lý Sinh.

Lạy cầu ân Ðức Bửu Tinh,

Giáng trần cạn tỏ Lý Sinh của Trời.

Kính lạy Đức Bửu Vi

Lạy cầu ân Ðức Bửu Vi,

Giáng phàm chỉ máy Huyền Ky của Trời.

Xin thương em dại cõi đời,

Ðã bao nhiêu kiếp xa rời Ngọc Kinh.

Cũng vì ham chốn phù sinh,

Ðành vùi cát bụi Tánh Linh của mình.

Phấn son vùi lắp Chơn Hình,

Bạt đường Tánh Mạng khó nhìn Chơn Thân.

Lạy cầu Ðại Ðức ân cần,

Chỉ Ðường Tánh Mạng đặng phăng đặng tầm.

Tánh Tâm Tâm Tánh cao thâm,

Tánh Tâm Tâm Tánh phương châm Ðạo mầu.

Các em muôn lạy khấu đầu,

Xin Người dẫn dắt kịp chầu Chí Tôn.

Trời sanh Trời phú đủ Hồn,

Các em vụng tưởng rằng khôn qua Trời.

Hồn khôn hượt bát khắp nơi,

Hồn khôn xác đặng sáng ngời phương phi.

Lạy cầu ân Ðức Bửu Vi,

Giáng phàm chỉ máy Huyền Ky của Trời.


Kính lạy Đức Bửu Ngươn

Lạy cầu ân Ðức Bửu Ngươn,

Giáng phàm cạn tỏ Lý Chơn của Trời.

Xin thương em dại khắp nơi,

Dẫn về tận mặt Cha Trời Thiêng Liêng.

Xin nhờ rưới chút Ân Thiên,

Ðộ cho thoát tục thành Tiên buổi này.

Nguyền xin nghe tiếng con Thầy,

Nghe lời vén ngút rẽ mây trong Trời.

Dầu cho cực nhọc chẳng rời,

Lo sao Chí Hướng Cha Trời không sai.

Cúi nhờ lượng cả đoái hoài,

Ðộ cho người thấy Cao Ðài cảnh xưa.

Nguyền xin thuyền chủ ráng đưa,

Kịp qua đến bến để trưa trễ kỳ.

Nhứt Tâm đảnh lễ Tam Qui,

Xin Người rưới Ðức Từ Bi của Trời.

Các em ngu dại khắp nơi,

Một lòng chí hướng chẳng rời Lý Chơn.

Lạy cầu ân Ðức Bửu Ngươn,

Giáng phàm cạn tỏ Lý Chơn của Trời.Niệm Tam Qui


1. Nhứt Tâm Qui Hướng:

Vô Vi Chưởng Giáo Sư Phụ Đại Thiên Tôn

2. Nhứt Tâm Qui Hướng:

Vô Hình Chủ Tể Pháp Luật Qui Điều

3. Nhứt Tâm Qui Hướng:

Vô Kiệt Chí Tôn Cao Thiên Đại Đế


Kính lạy Đức Diêu Trì

Lạy Mẹ Ðại Từ, Ðại Bi,

Xin thương con dại ngu si phàm trần.

Cho người đem khỏi mê tân,

Ðặng cho con dại Ngươn Thần mở mang.

Con đà sái bước lạc đàn,

Muôn ngàn tội lỗi chứa chan dẫy đầy.

Mẹ thương, xin Mẹ làm khuây,

Tha cho con dại thơ ngây lỗi lầm.

Từ đây con nguyện chí Tâm,

Cải tà qui chánh lo chăm theo Thầy.

Gió trong vén ngút rẽ mây,

Lạy xin Ðức Mẹ đoái bầy con thơ.

Ðừng cho xiêu lạc vất vơ,

Xin cho biết bến, biết bờ sanh sanh.

Lòng con rót cạn chữ thành,

Lạy nhờ Ðức Mẹ xin nhìn chăm nom.

Cho người hôm sớm thăm lom,

Cho người dạy dỗ, hôm mai kịp thì.

Lạy Mẹ Ðại Từ Ðại Bi,

Xin thương con dại ngu si phàm trần.


Kính lạy Đức Chí Tôn

Lạy Thầy Chúa Tể Kiền Khôn,

Mở lòng Bác Ái thương con với cùng.

Con đà lạc Tổ, xiêu Tông,

Ðem đường dẫn lối nhờ trông có Thầy.

Tam Kỳ vừa gặp hội nầy,

Tan sương vén ngút, rẽ mây trong Trời.

Cõi trần bể khổ Thầy ôi!

Cầu kinh hôm sớm, cứu người trầm luân.

Thầy ôi! con dại vô ngần,

Cầu xin Lượng Cả khoan hoằng bao dung.

Từ đây con nguyện chí công,

Kiên Tâm dốc chí một lòng không sai.

Nhờ xin Lượng Cả đoái hoài,

Cho người ủng hộ hôm mai tập tành.

Lòng Thành thấu đến Cao Xanh,

Ngửa xin Lượng Cả chứng minh lời cầu.

Vô ưu, vô lự, vô câu,

Tu Tâm Dưỡng Tánh, trước sau cho tròn.

Lạy Thầy Chúa Tể Kiền Khôn,

Mở lòng Bác Ái thương con với cùng.