Thánh Giáo


Đường Chơn Lý là đường chung hiệp,

Hiệp nơi Người mới hiệp với Ta.

Tánh Tâm hòa hiệp một nhà,

Hiệp xong mới hiệp Người Ta, Ta Người.