Kinh Kính Lạy

Kính Lạy các vị Phật Tiên Thánh


Tứ Đại Thánh Nhơn:

Đức Chúa Jesus – Đức Gia Tô Giáo Chủ

Đức Lão Tử - Đức Đạo Tổ Lão Quân

Đức Khổng Tử - Đức Văn Tuyên Khổng Thánh

Đức Phật Thích Ca – Đức Phật Tổ Như Lai

Các vị Phật, Tiên, Thánh khác:

Đức Phật Quan Âm

Đức Giáo Tông

Đức Quang Thánh Đế Quân

Ngôi Chị Thể Liên Tiên Nữ

Kính lạy Đức Gia Tô Giáo Chủ

Lạy cầu Con Một Chúa Cha,

Gia Tô cứu thế xót xa tôi cùng.

Cũng vì nơi tội Tổ Tông,

Ngôi Hai phải dụng máu hồng rửa tan.

Chúng tôi ngoại giáo khổn nàn,

Lòng theo ma quỉ tin càn tưởng vơ.

Xa xuôi khác cõi cách bờ,

Đông Dương một cõi, thiên thơ chưa tường.

Cúi xin chỉ mối đem đường,

Nước Cha chính ngự Ngôi Trời,

Chúa con ngai hữu đời đời hiển vang.

Bởi nơi Người thác rõ ràng,

Mà nên sống lại đặng ban ơn lành.

Chúng tôi muôn tội đã đành,

Vì chưng tối mắt chưa nhìn biết Cha.

Cả kêu một tiếng lạy Cha,

Chúng con biết tội xin tha con mà.

Lạy cầu Con Một Chúa Cha,

Gia Tô cứu thế xót xa tôi cùng.


Kính lạy Đức Đạo Tổ Lão Quân

Lạy cầu Đạo Tổ Lão Quân,

Thanh hư Đạo Đức cạn phân Đạo mầu.

Chúng tôi muôn lại khấu đầu,

Chí thành cảm ứng khẩn cầu chơn kinh.

Chúng tôi thân phận hậu sinh,

Chí tâm mộ Đạo giữ gìn huyền công.

Thảy đều một dạ một lòng,

Nỗi vì mối Đạo minh mong khôn tường.

Muôn cầu rộng lượng xin thương,

Dạy người chỉ lối mở đường chúng tôi.

Ngây thơ mờ tối vô hồi,

Mà lòng quyết chí trau giồi bổn căn.

Cúi xin rưới chút Hồng Ân,

Cúi xin chỉ mối đặng phăng đặng tìm.

Thinh thinh Trời lặng gió êm,

Ngươn Thần phước đặng chơn kim đơn thành.

Phi đằng thổ nạp trường sanh,

Siêu phàm nhập Thánh, huỳnh đình hóa thân.

Lạy cầu Đạo Tổ Lão Quân,

Thanh Hư Đạo Đức cạn phân Đạo mầu.


Kính Lạy Đức Văn Tuyên Khổng Thánh

Cung duy Chí Thánh Văn Tuyên,

Hi Hiền, Hi Thánh, Hi Thiên, miếu đàng.

Ngọc thơ, lân thổ thần quang,

Tố Vương tổ thuật, hiền chương đại thành.

Đạo nguyên Trung Hiếu nhị kinh,

Loạn thần tặc tử đảm kinh tâm hàng.

Thi Thơ Lễ Nhạc định sang,

Xuân thu bút tước, kỹ cang lập trần.

Chánh Tâm tu kỷ trị nhơn,

Thần minh tận Thánh tuần hường cảm thông.

Hệ từ biến hóa vô cùng,

Ẩn vi hiển hiện Đạo thông vô hình.

Vô Vi, vô xú, vô thinh,

Tồn Tâm Dưỡng Tánh, hư linh năng hoằng.

Quyền quyền, minh đức, tân dân,

Cựu chương Thiên Mạng, lịch trần phát phu.

Bất hành thượng tháng phu phù,

Huồng hồ cuốn quyến thúc tu án tiền.

Cung duy Chí Thánh Văn Tuyên,

Hi Hiền, Hi Thánh, Hi Thiên, miếu đàng.

Kính Lạy Phật Tổ Như Lai

Nhứt Tâm đảnh lễ Như Lai,

Khẩn cầu Phật Tổ thương loài chúng sanh.

Đạo mầu, đổng triệt u minh,

Vô biên, vô lượng, sinh sinh hằng hà.

Vị lai quá khứ trần sa,

Viên minh chánh giác, Di Đà công phu.

Chúng tôi chí nguyện chơn tu,

Nỗi vì mối Đạo mịt mù không han.

Đại thừa muốn thấu tam tàng,

Không người dẫn lối, chỉ đàng bồn lai.

Chí công dầu có ráng mài,

Minh Sư chưa gặp ắt sai lầm dường.

Kiền thiền khẩn nguyện Tây Phương,

Từ Bi tế độ, rộng thương diêm phù.

Cho người giải thích trí ngu,

Linh sơn chứng quả đặng chầu Thế Tôn.

Cho người dìu dắt gốc nguồn,

Chớ cho xiêu lạc bàn môn đạo ngoài.

Nhứt Tâm đảnh lễ Như Lai,

Khẩn cầu Phật Tổ thương loài chúng sanh.

Kính Lạy Đức Quan Âm

Kiền thiền vọng bái Lạc Già,

Quan Âm Phật Mẫu, Phổ Đà từ bi.

Chúng con mảng tánh tham si,

Thất tình lục dục án che Ngươn Thần.

Dốc lòng thoát bến mê tân,

Cầu xin Phật Mẫu ân cần đoái thương.

Xin cho Tâm Tánh mở mang,

Bổn lai diện mục hồi quang Di Đà.

Lòng thành như thiết như tha,

Lòng thành cảm ứng liên tòa chứng minh.

Hữu vô, không sắc tánh tình,

Trần gian không thấu, u minh mờ mờ.

Xin cho biết bến, biết bờ,

Chỉ đường cực lạc cậy nhờ Ơn Trên.

Cúi xin giúp sức Thiêng Liêng,

Niết Bàn diệu quả, giáo duyên Bồ Đề.

Trông nhờ thức tỉnh giấc mê,

Chơn Như Tam Bửu nào hề có xa.

Kiền thiền vọng bái Lạc Già,

Quan Âm Phật Mẫu Phổ Đà từ bi.


Kính Lạy Đức Giáo Tông

Kiền thiền vọng bái Trường Canh,

Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh Tiên Toà.

Rộng lòng bác ái gần xa,

Rộng lòng dìu dắt, giái ba ngây khờ.

Luật Trời u hiển huyền cơ,

Cửa Trời rộng mở, cậy nhờ điểm khuyên.

Sạch trong nhơn quả mảng viên,

Muôn năm mừng gặp, nhơn duyên hội nầy.

Chúng con quyết dạ thờ Thầy,

Xin ơn vén ngút rẽ mây đem đường.

Mênh mang mờ mịt bốn phương,

Vững lèo cậy ánh Thái Dương khỏi lầm.

Phật Trời diệu pháp thâm thâm,

Nỗi con khờ dại tối tăm phàm trần.

Cúi nhờ hoằng hóa đại ân,

Cỏ cây tắm gội mưa xuân phơi màu.

Chúng con lớn nhỏ khấu đầu,

Cậy nhờ thuốc chửa kẻ đau mau lành.

Kiền thiền vọng bái Trường Canh,

Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh Tiên Toà.


Kính Lạy Đức Quan Thánh Đế Quân

Cúi cầu Quan Thánh Đế Quân,

Thần oai văn võ Điển Ân dồi dào.

Khắp miền âm phủ Thiên Tào,

Tam Tài Tam Giáo phú trao quyền hành.

Xét soi Tam Giáo chúng sanh,

Trừ gian khử bạo giúp lành cứu nguy.

Vận xây Phổ Độ Tam Kỳ,

Thánh ban Chưởng Quản chỉ huy mối giềng.

Giúp Thầy mở Đạo Nam Thiên,

Minh Kinh, Vĩnh Mạng chỉ bày,

Đêm đêm dìu dắt, ngày ngày chăm lo.

Thế gian khác thể trời hôm,

Cậy vừng minh nguyệt, nhờ chòm đẩu tinh.

Tuần hường khảo sát u minh,

Thưởng thiện, phạt ác, siêu sinh cứu nàn.

Chúng tôi bể khổ mênh mang,

Cậy Thanh Long Kiếm dẹp đàng mê tân.

Cúi cầu Quan Thánh Đế Quân,

Thần oai văn võ Điển Ân dồi dào.


Kính mừng Ngôi Chị Thể Liên

Kính mừng Ngôi Chị Thể Liên,

Chơn như đắc quả, mảng viên niết bàn.

Tiền căn danh liệt Tiên Ban,

Giáng phàm công quả hoàn toàn Bổn Lai.

Nhứt tâm tín ngưởng Cao Đài,

Ghe phen sấm sét chẳng hay chẳng sờn.

Liễu phàm Thầy lại ban ơn,

Độ cho người thấy noi gương tu hành.

Diệu Cung hôm sớm tập tành,

Bái cầu Thánh Mẫu, Chơn Kinh sám truyền.

Công đồng Thần Phật Thánh Tiên,

Cầu phong Bồ Tát, Thể Liêng Đạo Tràng.

Ngôi Chị vì mến Kiên Giang,

Hạ mình cầu chịu bái ban Phước Thần,

Từ Bi Ngọc Sắc Thầy phân,

Kiên Giang vĩnh trấn bủa nhân Đức Thầy.

Trời trăng gió tạnh hay hay,

Xuân thu cảm ứng đêm ngày linh thiêng.

Kính mừng Ngôi Chị Thể Liêng,

Chơn như đắc quả mảng viên Niết Bàn!