Tam Kỳ - Third Amnesty


The Three Amnesties


On the occasion of this 3rd Amnesty, to save humanity, the Master recalled in his Revelations, that the Evolution of the “Đại Đạo” or the Creation includes Three of these Amnesties:

In immemorial times, in prehistoric times or in antiquity (Tam Hoang - Ngũ Đế) He pardoned humanity by granting man:


I – The first Amnesty


He sent for their Redemption Three Teachers Di Đà, Thái Thượng, Phục Hy, representing the three branches Phật, Thánh, Tiên to bring humanity the Words of Truth, and to lead his sons back in the Way of Salvation, the Eternal Life.


Nối Nhơn Hoàng đổi thay Thánh Ý,

Mến hồng trần quên nghĩ Ngọc Kinh,

Tánh phàm chen lộn vào mình,

Thất tình lục dục biến thành quỉ vương,

Cửa nhà nấu nướng điễm trang,

Trau giồi xác thịt, quên đàng Thiêng Liêng. (210)


Muốn cho trẻ có duyên trở lại,

Thầy phải sai ba phái Nhứt Kỳ;

Di Ðà, Thái Thượng, Phục Hi,

Giáng trần phổ độ duy trì Ðạo Cha.

Thái Thượng sửa tánh phàm tà,

Phục Hy hoạch quái, Di Ðà giác mê. (211)


Nước non bồi bổ tinh thần,

Ngươn Chơn ung đúc bổn căn trau giồi.

Ðạo thông sẽ trở về Trời,

Cùng Cha sum hiệp đời đời an vui. (213)


II – The Second Amnesty


Another time, towards the 6th century before our epoch, to save humanity, always bogged down in material mud, He granted the Second Amnesty by revealing to man in the form of the Four Instructors sent to Earth, three of them for Asia, and one for Europe. They embodied the Spirit of Truth. These God Representatives were:

Thích Ca, Lão Tữ, Khổng Tữ, Gia Tô


Listen to the Master’s Words:

Nhìn thấy trẻ dương trần Thầy ngán,

Chẳng còn chi rằng đáng con Thầy;

Biết sao cho được giải khuây,

Nhị kỳ phổ-độ Thầy rày phaỉ sai.

Bởi thương các trẻ miệt mài,

Trần gian aõ mộng lại hoài Chơn Ngươn. (219)


Hoá bốn phách chẳng sờn lao khổ,

Trắng vàng đen phổ độ cã ba;

Ân kia trước có Di Ðà,

Nay cho tái-thế Thích Ca giáng phàm.

Thái Thượng hoá kiếp Lão Ðam,

Truyền Kinh Ðạo Ðức nơi Hàm Cốc Quan. (220)


Kế Châu cho giáng Tố Vương,

Ân cần lập kỹ trần cương dạy dời. (221)


Nơi Tây bộ nhiều lần Ðạo mở,

Quỉ vương thường phá vỡ Ðạo nhà;

Phaỉ sai Con Một cuả Cha, (Jesus Christ)

Máu hồng chuộc tội cã và thế gian. (222)


This time again, humanity has lost sight of its Heavenly Origin and departs from the Way of Good and from fraternal Love.


III – The Third Amnesty


By the Third Amnesty, God the Savior reveals Himself to us, to decree the General Pardon, to show us the Way of Salvation that is within us, to allow us to redeem ourselves before the Last Judgment because He predicts at the same time a profound upheaval, a cataclysm (Ngũ Lôi Hỏa Kiếp).


Con đã dại Thầy yên sao được,

Kíp Ngủ Lôi kế dượt gần đây;

Nếu con tránh được buổi nầy,

Mới được chầu Thầy, cực lạc tiêu diêu.

Nếu con ma quỉ tinh yêu,

Ngủ Lôi hoã kiếp diệt tiêu linh hồn. (226)


Muốn cho con được tròn tỉnh ngộ,

Ðệ Tam Kỳ Phổ Ðộ phải ban;

Xét coi cả coỉ Dinh Hoàng,

Có Châu Nam Thiệm Hồng Bàng khá khen,

Một lòng Ðạo Ðức tập rèn,

Ít mê vật chất đê hèn như đâu. (227)


Tuy chưa Rõ nhiệm mầu Ðạo Ðức,

Song có lòng kỉnh Phật thờ Trời;

Lịnh sai Tiên Thánh các nơi,

Giúp người lầm lạc phục hồi bổn sơ.

Phổ-thông dụng báu huyền cơ,

Khải thông Ðại Ðạo trên bờ Nam Bang. (228)


Thầy thương xót một bầy con dại,

Kiếp “ngủ lôi” hiện tại đương giàng;

Thầy thương, Thầy dạy, Thầy than,

Mong cho con chớ ngổ ngang lời Thầy.

Ví bằng kiếp số đến ngày,

Ăn-năn đã muộn kêu Thầy uổng công. (233)


The unchangeable Justice of God would no longer tolerate any of his creatures to ignore Him and work against His Laws of Love, Perfection, Creation, and Life.


Eternal Evolution requires the Elimination of unclean elements, a Renewal: It is now the end of one Cycle, before the advent of another one, better. It will be a new Epoch that is brewing and coming.


« Chẳng hiểu chữ Sắc Không, Không Sắc,

Chẳng thông câu Không Có, Có Không,

Giam vào « Vô Để Lao Lồng »

Chờ ngày « Phán Đoán Đại Đồng Thế Gian »


The Establishment of this 3rd Amnesty includes three stages or preparatory periods, the purpose of which is to select the chosen ones and to test the conscripts.


At Initiation, the Divine Teaching is revealed during each Period, in a very detailed, very wise and perfect way as all that comes from the Master. It is progressive to gradually bring up the Elected little by little according to their spiritual perfection, to the different existence planes of the Inner Life and the Universal Life.


The counsels, the strict reprimands, the tests like the encouragements and rewards, have been so judiciously distributed by the Auguste Master.