Font de sa Rota

Municipi.- Deià | Lloc.- Camí de Can Borràs - Rústic | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 468741 4399000) | Alçada.- 369 msnm

Sa font està en es mateix camí que va de Deià a Valldemossa, també conegut com es camí de Can Borràs, al costat esquerre segons anam pujant des de Deià.

És una font de mina a baix d'un marge i està feta de pedra en sec de secció rectangular i volta de canó en molt bon estat i perfectament accessible. Al fons hi ha un pou o dipòsit on s'acumula s'aigo que vé de ses infiltracions baix terra i de ses parets.

Una canaleta ja molt plena de calç davalla per la dreta de sa galeria fins a fora on hi ha un abeurador a l'esquerra de sa boca de sa mina i que segur servia per calmar sa set des bestiar que per allà passava o per carregar-la per altres feines.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2012

Font de sa Senyora

Municipi.- Deià | Lloc.- Ca l'Abad - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 470605 4400006) | Alçada.- 360 msnm

Aquesta font forma part d'una petita unitat hídrica (mirau sa imatge nº 2) juntament amb altres elements que antigament eren més aprofitats i que eren desconeguts per sa majoria de gent. Aquesta font és la nº 1 en el croquis; als voltans hi ha sa font nº -2- i sa font nº -3- .

A escassos 5 metres, a l'altre costat del camí hi ha una mina, avui tancada amb una porta metàl·lica i que és la que subministra s'aigo a sa font. Vessant a baix a uns 15 metres del grifo hi ha un aljub circular d'uns 4 metres de diàmetre, uns 2 metres d'aparent altura i restes d'una canal que li unia la mina subministradora d'aigua. La font en si, que havia de compartir usos amb l'aljub descrit, és un simple monòlit de pedres amb una moderna aixeta de llautó de tancament automàtic. Una pica circular de ceràmica embotida en un motlle de ciment rep l'aigua, per cert abundant i fresca en ple estiu.

Segons ens fa arribar en Bernat Coll, sa font estava oberta i el safareig rodó no estava tapat. Quan el sr. Bruno Morey, senyor de Ca l'Abat, juntament amb un altre soci (que hi posava els doblers) van iniciar el negoci de l'aigua, taparen el safareig, la font i tancaren amb reixeta tot l'entorn, supòs que per normes de sanitat i evitar contaminacions de l'aqüífer, després es van fer els aljubs just al costat de la planta embotelladora i connectaren la canonada directament per avall deixant sense aigua el safareig rodó. El grifó que veim avui es va posar perquè la gent dels voltants pogués seguir bevent aigua de la font.

S'aigo d'aquesta font sa comercialitza baix es nom comercial de 'Font de ca l'Abad' (darrere imatge de sa galeria) però que no té res a veure amb s'autèntica font de ca l'Abad. Segons un article de la revista s’Encruia (nº4, oct de 1979) és una font documentada ja l’any 1583.

Desembre 2016.- Recents indagacions ens permet ampliar la informació que en realitat sa font consta de tres mines independents, cadascuna diferent de les altres. També hem sabut que ha canviat la propietat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 07-2011 : Act.- 12/2016

Font de sa Senyora -2-

Municipi.- Deià | Lloc.- Ca l'Abad - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 470611 4400004) | Alçada.- 371 msnm

El conjunt hídric de sa font de sa Senyora està compost per tres fonts: sa font de sa Senyora (la més coneguda per tenir el grifó just davall), aquesta, i sa font de sa Senyora -3-. Donat que es tracta d'aigua destinada al consum humà (es comercialitza com a aigua de la font de Ca l'Abad), el conjunt està protegit darrere una tanca de filferro i les 3 galeries estan tancades amb una porta de xapa de ferro amb pany.

Font aquí nomenada com a ''2'' està part damunt de sa font nº -1- al final d'un passadís de recorregut semicircular i a uns 12 metres de sa galeria nº -1-. Evidentment no podem aportar mesures ni tipologia de les mines pel fet de no poder accedir a l'interior a falta d'autorització. Cronològicament també ho és el nombre -2-, ja que es va construir l'any 1990 (imatge nº -6-) per millorar el cabal de la font nombre -1-, que segons un article de la revista s’Encruia (nº4, oct de 1979) és una font documentada ja l’any 1583.

Actualment s'ajunten els cabals de les fonts -1- i -2- per anar fins a la embotelladora o als regants amb dret d'empriu. Ens han arribat notícies d'un recent canvi de propietat i d'explotador dels recursos hídrics de la font. Vegeu un esquema en la galeria.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Decembre-2016

Font de sa Senyora -3-

Municipi.- Deià | Lloc.- Ca l’Abad - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 470599 4399992) | Alçada.- 369 msnm

Sa tercera d'aquest conjunt hídric que complementa les altres dues, font de sa Senyora, i font de sa Senyora -2-, i es troba a uns 15 metres per sa part de ponent des conegut grifó. Vegeu un plànol des conjunt en la galeria de la dreta.

També igual que les altres, consisteix en una mina amb porta de ferro i pany i que a falta d'autorització no podem accedir per oferir dades sobre les seves mesures i tipologia. Amb el que és diferent de les altres és amb la seva utilitat; així com les altres destinen les seves aigües a consum mitjançant unes canonades que van de cap a l'embotelladora o els usuaris que en tenen empriu, aquesta, segurament degut al seu escàs cabal, només s'empra per abastir dues piquetes de ceràmica situades just al costat des camí, a ras de terra i a uns 6 metres de sa boca de sa mina.

Agraïm a Toni Sureda 'socay' ses dades per localitzar sa fonteta, que ben segur molts de nosaltres quasi hem trepitjat més d'una vegada.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Decembre-2016

Font de sa Serp

Municipi.- Deià | Lloc.- es Teix - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mineta

Situació: Google Maps (31 S 471090 4398291) | Alçada.- 958 msnm

Coneguda font que està ran des camí, a sa cara nord des puig des Teix (1064 m.) a sa zona coneguda com es Pla de sa Serp.

És una font que té una gran piqueta que recull s'aigo que surt d'un broll que està a uns 7 metres d'ella en direcció sud (cap es cim des Teix). Aquest broll davalla per una canal que fa molt de temps havia d'estar tapada per una coberta de pedra seca i que avui es troba totalment esbaldregada, malgrat de què hi ha restes de ferros procedents segurament d'uns treballs de restauració a la vista inútils.

Sa piqueta també es troba en mal estat i podeu veure a sa fotografia (4) com estava l'any 2011. Malgrat tot això sa font segueix rajant amb constància gairebé tot l'any per calmar sa set de ses cabres que hi ha amb abundància en aquest lloc.

- Important: Dins sa finca des Teix hi practiquen caça major tot l'any. No hi entreu sense permis, ja que ses armes que empren són de gran calibre i per tant molt perilloses a gran distància.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2013

Font de sa Vinyeta

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Rul·lan - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta

Situació: Google Maps (31 S 468280 4398985) | Alçada.- 388 msnm

A uns 200 metres al sud de se cases de Son Rul·lan i a la dreta des camí que ve de sa carretera de Palma hi ha aquesta amagada fonteta.

Es tracte d'un broll que surt en mig d'unes roques al que li han fet un nínxol de pedra per tal de protegir-lo. Just a sa boca hi ha una piqueta feta amb un ribell encastat en terra. La resta d'aigo va per una canal soterrada fins a un proper aljub on s'emmagatzema per després sortir mitjançant unes canonades de plàstic de cap a uns horts vessant avall.

Sa zona és coneguda com 'sa Vinyeta' i com que no hem localitzat cap referència històrica sobre aquest fontinyol, la classificam dins aquest catàleg baix aquest topònim geogràfic per proximitat sense que amb això volguem crear un nou topònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font de ses Cases Noves

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Rul·lan - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 468199 4399285) | Alçada.- 330 msnm

Antiga font que hi ha a s'entrada a Son Rul·lan, a uns 120 metres de sa carretera de Valldemossa a Deià, passat sa finca homònima a l'esquerra.

Es tracta d'una font de mina tipus 'qanat' amb un pou de ventilació i un pou de captació o pou mare, tots dos tapiats a sa part de damunt. Sa galeria té una llargària de 16 metres és de pedra seca i secció rectangular (0,50 x 0,80 m.) i coberta plana.

Una síquia fa es recorregut des de s'ullal fins a l'aljub (antic safareig tapat) on diposita s'aigo. Vora s'entrada a s'aljub hi ha sa boca d'accés per neteja (antigament hi havia un abeurador) que dóna al camí de Son Rul·lan. A sa part de dalt, vora el pou mare es veu arribar els restes de sa canal de teula que venia antigament de sa Font de Son Rul·lan, recorregut que avui es fa amb una canonada de ferro. Actualment s'ajunten ses aigos d'aquesta font amb sa dita de Son Rul·lan dins s'aljub i mitjançant dues moto-bombes elèctriques envien es liquid els diferents consums, fins a sa possessió que està uns 70 metres de desnivell negatiu més amunt.

Com no hem localitzat cap referència històrica sobre aquesta font i tot indica que antigament donava aigo a ses properes 'Cases Noves'', la classificam dins el nostre catàleg baix aquest topònim per proximitat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font de ses Fontanelles

Municipi.- Deià | Lloc.- Ses Fontanelles - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 470722 4401187) | Alçada.- 336 msnm

En es camí que surt d'es camí de Castelló de cap a ses Fontanelles i es Pla de sa Creu, després de passar per davant de sa font des Ribell i a sa part de darrere d'una casa en ruïnes, hi ha aquesta senzilla font.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria de 14 metres de llargària, malgrat que en tan pocs metres hi ha diferents tipus de construcció: Així tenim que al principi és una mineta (0,30 x 0,30 m.) amb boca de sortida triangular i uns 2 metres de llargària. Tot seguit i durant uns 9 metres, sa galeria (que clarament està construïda a cel obert) és de secció rectangular amb coberta de lloses planes, tot de pedra seca.

En aquest punt comença sa galeria de captació pròpiament dita i hi ha un pou d'accés de secció quadrada (0,50 x 0,60 m.). Aquí sa galeria mesura uns 3 metres de llargària i descriu una lleugera corba a dretes, secció rectangular i coberta de lloses inclinades en forma de 'V' invertida; cap al final la secció va minvant fins al lloc on hi ha l'ullal. Al lloc on hi ha sa mineta de descàrrega, hi comença una malmesa canal de teula que portava s'aigua fins a un proper (6 metres) safareig (4 x 4 x 2 m.) amb un gran ribell adossat a sa paret nord i que havia de servir per abeurar el ramat.

Importants degotissos calcaris dins sa galeria, al safareig i al ribell abeurador, testimonien un important contingut mineral d'aquestes aigües; tot es sistema està abandonat però dins sa galeria hi ha bastant d'aigua que provablement sa perd per filtracions; sa casa que hi ha just devora també està abandonada i en ruïnes, malgrat que el dia de la nostra visita hi havia evidències de recents treballs de restauració.

Degut al fet que no hem trobat cap informació ni documentació d'aquesta font, la classificam dins aquest catàleg baix un topònim de proximitat amb sa zona on es troba situada: ses Fontanelles.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2013

Font de ses Mentides / de Son Coll

Municipi.- Deià | Lloc.- Camí de Castelló - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta

Situació: Google Maps (31 S 471113 4401754) | Alçada.- 252 msnm

Sa font de ses Mentides, també coneguda com sa font de Son Coll. El sortidor se'ns presenta en un petit racó a la dreta, amb un banc per asseure's i una petita mina (uns 10 metres de llarg) amb una canal per l'aigua en mig.

Aquesta mina està feta de pedra en sec i sa coberta es amb lloses en 'V' invertida. A la sortida hi ha una pica/abeurador d'on surt una séquia (avui amb una canonada) muntanya avall. Just a un metre surt una desviació cap a l'esquerra també amb una canonada, però sembla fora d'ús.

En relació a aquest nom tan curiós de font de 'ses Mentides' hi ha una tradició que diu que tots aquells que beuen aigua de la font i no són de Son Coll, no paren de dir mentides. És possible que la llegenda tingui origen en el plet que sobre el dret d'ús de l'aigua de la font va enfrontar amb discussions, baralles i nombrosos litigis des de 1480 fins a 1583, els de Son Coll amb els de Llucalcari.

Podeu llegir una transcripció de l'obra 'Notas para la historia de Deià' sobre el litigi d'aquesta font - Jerónimo Pons, Pbro. polsant en la darrera imatge de sa galeria.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny-2011

Font de ses Rentadores

Municipi.- Deià | Lloc.- Carretera - Urbà - Públic | Ús.- Rentadores | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 469983 4399634) | Alçada.- 181 msnm

Petita font de mina que es troba a sa part de dalt d'una de ses tres rentadores des poble, sa que hi ha a s'entrada venint de Palma a la dreta.

Es tracta d'una antiga, però viva font de mina que fa uns anys, en una forta tempesta es va esbaldregar sa galeria i ara tan sols hi queda un tros de ses parets laterals i sa del fons on hi ha s'ullal, avui encara força actiu. S'ha quedat així sa font sense coberta que segur era de volta; sa galeria en total des seus 4 metres de llargària era de pedra en sec i perfil parabòlic.

Una canaleta de pedra soterrada ja des de vora s'ullal fa arribar s'aigo fins a ses rentadores, que malgrat que no s'empren per rentar, estan ben plenes. A mig camí entre sa mina i ses rentadores hi ha una petita piqueta baix sa paret d'un marge per donar a beure al ramat. Es recorregut de s'aigo avui es fa mitjançant una màniga de plàstic.

Agraïm a Bernat Coll que ens va avisar d'aquesta antiga mina.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2013 - Act.- 03/ 2015

Font des Palmer

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Bauçà - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 468978 4400330) | Alçada.- 201 msnm

Font situada entre Son Bauçà i sa Pedrissa, a l'esquerra de sa carretera anant de Deià a Palma, a només d'una vintena de metres d'ella.

Es tracta d'una font de mina del tipus ''mina de dipòsit'' formada per dues parts ben diferents; sa primera part és una galeria feta de pedra en sec, secció parabòlica (tirant a ovalada) de 0,75 x 1,10 metres de secció i uns 5 de llargària amb restes d'una canal a terra.

Sa segona part comença amb un paretó d'uns 0,70 metres d'altura que separa ses dues galeries; aquesta part, que fa funcions de dipòsit, és una galeria de roca natural, secció irregular mitjana d'uns 0,60 x 1,70, recorregut serpentejant i amb una llargària d'uns 8 metres més o menys. Nombrosos degotissos i abundants estalactites testimonien gran activitat hídrica i es nivell de s'aigo (nivell des paretó) està fortament marcat.

Ja a fora hi ha restes d'una piqueta i probablement també hi havia una canal que regava ses marjades; el nostre informador, en Bernat Coll a qui agraïm la seva amabilitat, ens comenta que sovint s'anegava aquest tros de carretera en temps de pluges, fins que els organismes competents feren un albelló (imatge nº 7) per tal de fer travessar aquestes avingudes d'aigües per davall sa carretera.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 10-2017 | Revisat.- 04/ 2018

Font des Camí de Son Ripoll

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Ripoll - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Degotís

Situació: Google Maps (31 S 469732 4399246) | Alçada.- 220 msnm

Fonteta situada en el camí que va de sa carretera fins a sa finca de Son Ripoll, a l'esquerra i a uns 120 metres abans de sa reixa metàl·lica d'entrada a sa finca.

Es tracta d'un conjunt de brolls i esquerdes que surten per una paret de roca formant un important degotís amb els materials arrossegats per s'aigo. Just a sa vertical hi feren una pica encastada al sòl de pedres i ciment de forma rectangular d'uns 1,20 x 1,20 metres i uns 0,40 metres a sa part més fonda que és a sa part de sa vertical amb sa paret. Sa base forma uns amplis escalons per facilitar s'entrada al ramat que hi va (o anava) a beure.

Sa finca avui està en mans d'una família d'estrangers però en Bernat Coll de Deià ha fet unes gestions (pel que li estam agraïts) amb s'antiga família de pagesos que abans duien sa finca (l'amo'n Toni Muntaner -Queleu- (e.p.d.) i la seva dona Maria Carbonell) per tal de conèixer el topònim referit a aquesta fonteta; com això no ha estat possible per esser gent ja molt major i no recordar-ho, classificam aquest original element etnològic dins aquesta web amb un topònim de situació, sense que amb això vulguem crear un nou topònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 08-2017 | Revisat.- 04/ 2018

Font des Canyaret

Municipi.- Deià | Lloc.- Llucalcari - Platja - Públic | Ús.- Terapèutic | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 470323 4401999) | Alçada.- 3 msnm

A sa platja des Canyaret a Llucalcari a pocs metres de sa vorera de la mar surt aquest broll que és el que queda de sa font original que va desaparèixer per una esllavissada. Sol brollar tot l'any per el que és agradable per dutxar-se i llevar-se sa saladina abans de marxar.

Hi ha un broll principal que hi han col·locat un tub de plàstic per simular una espècie de dutxa que els dies de calor és ben agradable. Hi ha altres dos brolls més petis que surten de dins sa terra i això fa més coneguda sa font donat que molta gent pren banys de fang posant-se argila per tot es cos cercant unes avantatges saludables no demostrades.

De fet de tant gratar sa gent per agafar fanc ja s'han fet dos cocons artificials amb els dits ben marcats. Normalment brolla tot l'any i en s'estiu no se sol assecar, d'aquí que sia tan coneguda pels banys de fang en temps de calor.

Segons ens confirma en Bernat Coll, sa font des Canyaret original tenia una mina de volta, podies entrar-hi bé de dret i sempre hi havia un poal just darrere la barrera de ferro que feia de porta per dutxar-te quan pujaves de la mar. Estava situada a una marjada a uns 4 ó 5 metres per davall de les cases del Canyaret a la mateixa línia d’on ara surt l’aigua; però en una de les moltes esllavissades que hi ha hagut per aquells indrets la font va desaparèixer.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny-2012

Font des Cireral

Municipi.- Deià | Lloc.- s'Olivar des Racó - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta

Situació: Google Maps (31 S 470133 4399428) | Alçada.- 235 msnm

Aquí tenim sa segona de ses dues fonts que hem trobat a sa zona des Racó (vegeu també sa fitxa de sa font des Racó).

Aquesta està a uns 80 metres més amunt, també a la vora des camí i des torrent però a la dreta. És una font de mina curta de no més de 4 metres i que té sa boca tancada amb una porta de xapa metàl·lica tancada amb un pany, per el que no podem donar més detalls de s'interior. Es dia que hi anàrem es torrent estava sec a partir d'aquesta font per amunt.

S'aigo surt cap es torrent des Racó que està a uns 5 o 6 metres per una séquia que també du una canonada de plàstic i que pasaa per un abeurador per acabar al safareig de s'Hostal Miramar, propietari de sa finca: agraïm a la propietat ses facilitats donades per visitar sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02-2012 : Revisat.- 03/ 2015

Font des Collet

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Rul·lan - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Mina natural

Situació: Google Maps (31 S 468627 4399317) | Alçada.- 414 msnm

Antiga i seca font que hi ha dins s'olivar de sa possessió de Son Rul·lan, a uns 300 metres a sa part de gregal de ses cases.

Es tracte d'una petita gruta amb importants degotissos a s'interior que testimonien una activitat passada. Avui està seca i a s'exterior no s'aprecia pica ni canal. Tal vegada es seu funcionament era puntual i esporàdic o sa manca d'aigo l'ha deixada oblidada pels qui abans la feien servir segurament pel ramat.

Cap referència hem trobat damunt aquest antic fontinyol, així que per proximitat empram es topònim del lloc on es troba únicament a efectes de classificació dins aquest catàleg.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font des Cossiet

Municipi.- Deià | Lloc.- es Racó - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 470549 4399009) | Alçada.- 640 msnm

Broll salvatge que surt a un lloc de molt difícil accés i que podem incloure dins aquest catàleg gràcies a sa col·laboració de dos amics: en Bernat Coll de Deià amb ses dades i en Toni Sureda amb ses imatges.

Aquest racó se'l coneix com a "sa cova Negra" pel color gris fosc de la balma i els penyalars que es ben visible des del poble. Allà hi cau l'aigua formant un bon salt però només quan plou moltíssim (més de 100 l/m2 d'una sola vegada). A uns 100 metres avall en perpendicular d'aquest lloc neix el torrent d'es Racó en la seva part coneguda, ja que la part subterrània comença prop del puig des Vent.

La fonteta com a tal són uns petits degotissos que cauen des del penyal i que el cossi recull. L'aigua seria bona per beure si no fos per les visites constants que hi fan les cabres.

A pocs metres passat es fontinyol (95 m.) hi ha una creu en memòria de Anita Hutt (vegeu sa placa que recorda es fet al final de sa galeria) una muntanyenca alemanya que va morir d'accident aquí a l'any 1992.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Noviembre-2012

Font des Cossiol

Municipi.- Deià | Lloc.- s'Olivar des Racó - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 470110 4399342) | Alçada.- 284 msnm

Font que es troba dins s'olivar des Racó, a sa part alta de sa Pensió Miramar i no massa lluny de sa Font des Cireral.

Es tracta duna font de mina curta amb ses parets verticals fetes de pedra seca, sostre de roca natural i a terra llis. Al fons hi ha un gran cossiol de test encastat a nivell del sòl que mitjançant una curta canal de teula recull s'aigua que surt de s'ullal.

Antigament, quan sa font rajava, hi havia una canal soterrada que baixava vessant avall a regar els horts. A la dreta de sa boca hi ha un vell pedrís de pedra, també abandonat com tot l'entorn, ja que fa molts d'anys en fer unes obres a una casa pròxima i un poc més amunt, sa font es va assecar.

Agraïm a n'Antònia, sa propietària de sa Pensió Miramar, ses facilitats rebudes i ses indicacions donades per localitzar sa font, que no era fàcil.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2014

Font des Molí

Municipi.- Deià | Lloc.- Hotel es Molí - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Mina natural

Situació: Google Maps (31 S 469329 4399671) | Alçada.- 172 msnm

Sa font més important des municipi i sa principal proveïdora d'aigo per es consum des poble. Aquesta font és una de ses cabaloses de Mallorca.

Ses primeres dades que trobam és de sa compra per part de Joan Marroig s'Alqueria d'es Moli amb els seus dos molins el 30 d'abril de 1459. De sa seva font, els seus torns vigents avui en dia, sa família Marroig i sa seva història podeu llegir aquest interessant article escrit per n'Aina Pascual.

Per evidents raons de seguretat en ser aigo destinada al consum humà no es pot accedir al recinte i molt manco a sa font, pel que s'informació que us podem oferir és molt resumida. Dit això direm que sa font es troba dins sa finca 'es Molí' avui hotel, a la vora de sa piscina, just a baix des camí de Can Borràs.

Sa mina comença al fons d'un passadís d'uns 6 metres de llarg per 3 d'ampla i una alçada de ses parets d'uns 4 metres a sa part més alta; es considerable renou d'aigo és s'única mostra de sa seva potència fins i tot a finals de juliol.

S'entrada en es recinte està barrada amb una reixa de ferro i dins hi ha dues mines: sa des fons que és sa pròpia de s'ullal de sa font protegida amb una altra porta de ferro i molt més espessa. S'altre està a la dreta i no estam segurs de sa seva funció, lo més segur és que fos un albelló per du aigo de cap en es 2 molins. Des de la font al torrent encara es conserven dos molins d’aigua que se servien de dita font. Fins als anys seixanta s’utilitzà l’aigua de la font per fer l’electricitat que necessitava el poble.

A uns 10 metres de cap a ponent hi ha un impressionant aljub d'uns 40 x 8 metres per regular sa distribució d'aigo en es poble. Dos braços d'aigua són punts de consum públic al poble, vegeu també ses fitxes de sa Pica des Clot i de sa Pica des Can Quet.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM)| Datum.- WGS84 | Creat.- 07-2012 : Act.- 09/ 2012

Font des Molí -Can Quet-

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Quet - Rústic | Ús.- Consum | Tipus.- Albelló

Situació: Google Maps (31 S 469348 4399939) | Alçada.- 125 msnm

Igual que amb sa veïnada font des Molí -es Clot- mos trobam que des d'es punt de vista hídric això no és una font donat que rep s'aigo de sa Font des Molí i no d'una vena natural, però com sempre l'han considerada com a tal els veïnats des poble i per estar deslligada de sa xarxa municipal de subministrament d'aigo trobam que es mereix un lloc dins aquest catàleg.

Aclarit això, direm que trobam una mina amb una galeria feta de pedra en sec amb coberta de volta i en terra llis; a la dreta mirant de fora hi ha una canal per treure s'aigo de cap a fora. A fora i a ran de sa carretera a l'esquerra anant de cap a Valldemossa hi ha sa boca de sa mina i un abeurador de pedra just a sa sortida.

Així tenim una font feta segurament per poder fer arribar aigo de sa font des Molí a les persones o animals que passaven per sa carretera després de recórrer uns 300 metres per una canal baix terra. La síquia passa per davall de sa carretera i a s'altra banda va horitzontal; al costat de les cases de Sa Siqui uns 7 o 8 metres abans de caure en vertical a l'indret on hi havia el tercer molí hidràulic que tenia la font.

D'aquest molí situat just davall la roca que aguanta la casa de Sa Siqui no en queden quasi restes, però sí l'indret per on seguia l'aigua sobrant que passa per una pica redona de pedra vora es camí des Ribassos i d'aquí seguia marjades avall fins a arribar al torrent. Avui ja no hi passa aigo i tot es recorregut s'aprofita per mitjançant canonades de ferro i plàstic duu aigo a diversos consumidors.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 07-2012 : Act.- 09/ 2012

Font des Molí -es Clot-

Municipi.- Deià | Lloc.- es Clot - Urbà - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 469483 4399823) | Alçada.- 136 msnm

No és una font amb es sentit estricte de sa paraula; és una prolongació, un braç de sa font des Molí per tal de fer arribar s'aigo durant tot l'any a n'aquesta llunyana part des poble (es Clot) que antigament era el principal nucli de població.

Així l'incloem en es catàleg com una part, una extensió de sa font des Molí amb entitat pròpia i per estar deslligada de sa xarxa municipal de subministrament. Vegeu també sa font de Can Quet amb es mateix cas.

S'aigo arriba fins aquí mitjançant una canal soterrada i brolla directament des d'una marjada a una altura d'uns 1,5 metres del sòl mitjançant una teula per facilitar sa sortida i es diposita en una pica i/o abeurador cilíndric construït amb ciment premsat; té a la seva esquerra un vessador que deixa caure l'aigua en una séquia a nivell del sòl que va carrer avall i a la dreta una canal feta de pedra adossada a la marjada per damunt des nivell de terra fins que a la vora dels rentadors acaba en una altra pica redona.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 07-2011 : Act.- 09/ 2012

Font de Cas Panerer

Municipi.- Deià | Lloc.- Cas Panerer - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina de dipòsit

Situació: Google Maps (31 S 468874 4399669) | Alçada.- 298 msnm

Bella font situada a sa part de ponent des poble, en una àrea marjada entre el puig des Castellàs (397 m.) i es castell des Moro (289 m.) i a uns 200 metres al sud de ses cases de Cas Panerer. Vegeu un mapa d'altres fonts de sa finca en una imatge al final de sa galeria.

Es tracta d'una font de mina inserida dins una marjada, amb una galeria feta de pedra en sec d'uns 8 metres de llargària, secció rectangular amb coberta de volta de canó (0,90 x 1,75 metres) amb un eixamplament al fons en forma circular d'uns 1,70 metres de diàmetre i coberta de cúpula d'uns 3,20 metres d'altura on el vèrtex (antic forat de ventilació) està tapat amb una llosa. Sa part baixa de tota sa galeria està referida amb ciment mallorquí per fer-la estanca; la resta tot és pedra seca, inclús sa preciosa cúpula del final.

Tota sa galeria està construïda per funcionar com a dipòsit d'aigua, inclús amb dues seccions: a sa boca d'entrada situada a sa paret de sa marjada, hi ha un primer paretó d'uns 0,70 metres d'altura amb una reixa de ferro a sa part de dalt; al fons de sa galeria, allà on s'eixampla hi ha un altre paretó de sa mateixa altura que el de s'entrada i formant així un primer dipòsit (uns 6.000 litres).

S'espai circular del final, tapat amb aquest paretó que és contigu a sa galeria, en forma un altre de dipòsit (uns 2.500 litres) que rep s'aigo directament de s'ullal situat a la dreta, dins una capelleta situada a uns 1,30 metres del sòl. Aquest paredó separador té a damunt una osca per comunicar els dipòsits segons necessitats.

A fora just a s'entrada, hi ha una piqueta-abeurador (0,50 x 0,50 m.) i comença una canal de pedra de sa part baixa des paretó i que tira de cap a nord per sa part baixa des marge, on a uns 30 metres recull ses aportacions d'una altra fonteta i ja a partir d'aquí es perd sense destí conegut. Ja a prop de ses cases de sa possessió, hi ha restes d'una antiga fonteta, avui desapareguda, de sa que podeu veure alguns detalls en aquest enllaç.

Agraïm a Bernat Coll que ens hagi mostrat aquesta interessant i bella font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2017

Font de Cas Panerer -2-

Municipi.- Deià | Lloc.- Cas Panerer - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 468858 4399685) | Alçada.- 301 msnm

Petit broll d'aigo situat a uns 30 metres al nord de sa font de Cas Panerer i a sa part baixa de sa paret des marge superior.

Just nèixer de sa paret, entra dins un petit albelló o canaleta enterrada, creua sa marjada i surt a sa paret des següent marge a mitja altura, ragalimant i caient dins sa canal provinent de sa font de Cas Panerer i formant un important degotís calcàri que pel seu tamany testimonia gran activitat i mineralització.

Ja a prop de ses cases de sa possessió, hi ha restes d'una antiga fonteta, avui desapareguda, de sa que podeu veure alguns detalls en aquest enllaç. Podeu veure un mapa amb ses altres fonts de sa finca en sa darrera imatge de sa galeria.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2017

Font de Cas Panerer -3-

Municipi.- Deià | Lloc.- Cas Panerer - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta

Situació: Google Maps (31 S 468889 4399870) | Alçada.- 263 msnm

Antiga i desapareguda mineta que estava a s'esplanada i encreuament de camins que a l'esquerre va a ses cases de Cas Panerer i a la dreta de cap a Son Raboa. Vegeu un mapa des conjunt de fonts de sa fincam al final de sa galeria de imatges de la dreta.

Just davall aquesta placeta sovint emprada per deixar-hi cotxes, hi ha un aljub amb dues tapes metàl·liques per manteniment. Tant sa propietat com uns treballadors de Son Raboa, ens confirmen que quan es va asfaltar i engrandir es camí, fa una vintena d'anys, hi havia una mineta a sa paret de pedra de la dita placeta que alimentava el citat aljub.

Però com que sa fonteta molestava per es nou camí, es va tapar de pedra i condemnar sa sortida; en les següents pluges, sa paret va rebentar per sa força de s'aigua retinguda. Sa paret es va fer nova, sa mineta va seguir condemnada i passaren unes canonades de plàstic per davall des camí per enviar s'aigua vessant avall sense que en coneguem el destí actual. Mirau també els detalls de sa font de Cas Panerer i de Cas Panerer -2- dins sa mateixa finca.

Agraïm a Bernat Coll sa seva ajuda i ses gestions fetes amb aquest tema.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2017

Font des Peixos

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Ripoll - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 469320 4399236) | Alçada.- 267 msnm

Font situada a uns 230 metres de ses cases de Son Ripoll per la seva part de ponent i a sa mateixa distància des Castell des Moro per la seva part de migjorn.

Es tracta d'una captació d'aigua inserida dins una marjada a uns 6 metres de fondària i que descarrega mitjançant dues mines, ambdues fetes de pedra seca i secció parabòlica però amb diferents mesures.

Sa mina de l'esquerra (vista de fora) és la més petita (0,60 x 0,80 metres) pot ser fos sa mina de captació original pel que sortia i s'aprofitava s'aigo però que actualment només té funcions d'accés i neteja, ja que conserva s'accés a s'ullal de sa font i és on s'inicia sa canal que després surt per s'altra. També pot servir com a desguàs de grans avingudes.

Sa mina de la dreta (vista de fora) és més gran que s'altra (0,70 x 1,75 metres) i al fons es veu com surt sa canal provinent de s'ullal que és visible per s'altra mina. Aquesta canal descarrega a uns 0,70 del sòl, damunt un pedrís i cau dins una gran pica (3,0 x 0,60 x 0,70 metres) i que està mig dins i mig fora de sa mina. A sa marjada de davall hi ha un gran degotís calcari que testimonia la seva activitat encara que creiem que actualment només brolla en temps de fortes pluges.

Agraïm a sa propietat de Son Ripoll ses facilitats donades per accedir a sa font i a en Bernat Coll ses senyes concretes per localitzar-la.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2017

Font des Pla de sa Serp

Municipi.- Deià | Lloc.- es Teix - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 471010 4398276) | Alçada.- 963 msnm

Fonteta que es troba a uns 80 metres cap a ponent de sa font de sa Serp en es mateix costat des camí.

Es tracte d'una surgència formada per tres brolls de diferent grandària que amb ses seves aportacions d'aigo mantenen plena una bassa que serveix per abeurar es ramat salvatge de sa zona. Dita bassa es nota que no és natural i que sa col·locació de ses pedres que l'envolten són degudes a s'intervenció humana.

Una fonteta que raja tot l'any, fins i tot els estius més calorosos.

- Important: Dins sa finca des Teix hi practiquen caça major tot l'any. No hi entreu sense permis, ja que ses armes que empren són de gran calibre i per tant molt perilloses a gran distància.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2013

Font des Racó

Municipi.- Deià | Lloc.- es Racó - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta

Situació: Google Maps (31 S 470108 4399505) | Alçada.- 219 msnm

Una font que està a uns pocs minuts des poble, en es mateix camí des Racó, vora es torrent amb al mateix nom.

Es tracta d'una font de mina amb una llargària que no hem pogut esbrinar però que creim que està damunt els 10-15 metres. Té una secció en forma quadrada i está feta amb pedra en sec per els quatre costats però al sostre té trams de lloses planes. A sa sortida hi ha una gran part de s'aigo que va de cap es torrent per una canal que passa per davall des camí.

Una petita part de s'aigo passa cap una piqueta que fa d'abeurador per es bestiar i després segueix per una séquia tapada fins a unes rentadores posades en terra, ja que el nivell de s'aigo no hi havia més remei que rentar de genolls.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02-2012 : Revisat.- 03/ 2015

Font des Ribell

Municipi.- Deià | Lloc.- ses Fontanelles - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 470751 4401212) | Alçada.- 340 msnm

En es camí que surt d'es camí de Castelló de cap a ses Fontanelles (on hi ha una altra font) i es Pla de sa Creu hi ha aquesta seca font, just al costat des camí, baix una marjada.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria d'uns 20 metres de llargària amb un pou de ventilació més o manco a la meitat del seu recorregut. Sa galeria és de secció variable; el primer tram fa uns 0,60 x 0,75 metres, és de pedra seca i sa coberta de lloses planes. A partir del pou sa secció és més o manco de ses mateixes dimensions, però sa coberta és de lloses inclinades en ''V'' invertida. De sa forma de sa galeria podem pensar que sa mina es degué construir en dues èpoques diferents i ben segur no massa antigues, tal vegada dins el segle XX.

Al fons de sa galeria, hi ha restes del que havia d'esser el pou mare o de captació però que actualment està totalment esbaldregada en aquest tros. A sa boca d'entrada sa galeria, el primer tram es converteix en un dipòsit (1,5 x 1,0 x 0,60 metres) per emmagatzemar aigua, aigua que per una osca que hi ha a l'esquerra i que presenta dipòsits calcaris importants anava a caure dins un vell i avui enterrat i romput ribell.

Pel fet que no hàgim trobat cap referència històrica ni documental sobre ella, hem classificat sa font dins aquest catàleg baix el topònim de 'font des Ribell' fent menció a aquest element que hi ha fora de sa font a l'espera de poder esbrinar un altre topònim tal vegada més consolidat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2013

Font des Tassonet

Municipi.- Deià | Lloc.- Ca l'Abat - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 470187 4400929) | Alçada.- 181 msnm

Aquesta font està en es mateix camí principal de Son Muntaner, a uns 200 metres abans d'arribar a sa font de Ca l'Abat a l'esquerra. Aquí hi ha un recinte enjardinat molt abandonat que pertany a la pròpia finca de Ca l'Abat amb una piscina i altres elements comuns en aquests tipus de llocs, com bancs, llums de terra, etc.

Sa font està dins aquest lloc i es nota que ha sofert diverses alteracions. Es broll d'aigo surt per una paret a la qual se li ha fet una caseta o gruta artificial de pedra en sec amb acabat rústic per fora i referit per dins. Hi ha un pedrís per asseure's a cada costat i sa boca de sortida d'aigo es fa per una teula decorada per damunt amb una figura de guix representat un naixement nadalenc. Damunt de sa caseta hi ha una altra capelleta de fang amb una Mare de Déu.

* A setembre de 2012 actualitzam ses dades gràcies a sa col·laboració den Bernat Coll i s'informació dels antics posaders de Ca l'Abat:

- Fa 40 anys era la font més cabalosa de ca l'Abat, donava aigua a tota les cases i hort, i també a les cases de S'Empeltada i les de Ses Coves. Actualment no surt aigua perquè tot està canalitzat.

La capelleta de damunt no existia i la imatge que hi ha estava dins la volta de la font, les escales de la dreta són de recent construcció i el marge de damunt sa volta també és nou, abans sa font semblava un coval i tots els damunts estaven plens d'heura. El banc de pedra que hi ha a l'esquerra de la font ja hi era.

Com anècdota podem dir que els infants de Ca l'Abat i de la contrada hi anaven cada setmana "tutelats" per Don Bruno Morey i una vegada allà els feia passar el rosari, asseguts als bancs que hi ha dins la volta; d'aquí podem deduir efectivament que la imatge de la Mare de Déu estava dins el coval.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 03-2012 : Act.- 09/ 2012

Font des Voltor

Municipi.- Deià | Lloc.- es Teix - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mineta

Situació: Google Maps (31 S 471511 4398692) | Alçada.- 930 msnm

Una de ses fonts del altiplà des Teix que està a uns 50 metres del cim des Puig des Vent a sa part de llevant, molt prop de sa cruïlla de tres municipis: Deià, Sóller i Bunyola, a una zona coneguda com 'ses Piquetes'.

Es tracta d'un broll que surt per una esquerda entre roques a sa que se li va fer una coberta de pedra seca per tal de protegir-la. Dita coberta mesura prop de 1,5 metres de llarg per 0,60 d'ampla i el mateix d'altura.

Una síquia duu s'aigo de cap una gran piqueta que hi ha just fora arran de sa boca. D'aquesta piqueta surt una canonada de plàstic que va de cap a ses cases del Rei Sanxo, deixant pel camí aigo a uns quants abeuradors.

- Important: Dins sa finca des Teix hi practiquen caça major tot l'any. No hi entreu sense permis, ja que ses armes que empren són de gran calibre i per tant molt perilloses a gran distància.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2013

Font des Xiprés

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Boqueta - Rústic - Privat | Ús.- Regadiu | Tipus.- Pou albellonat

Situació: Google Maps (31 S 470161 4399666) | Alçada.- 221 msnm

Font que es troba a uns 60 metres a llevant de ses cases, dins es torrent també dit de Can Boqueta.

Es tracta d'un pou que capta el corrent d'aigua que sol estar per davall des llit des torrent, les corrents subàlvies; té una fondària d'uns 3 metres, secció circular (0,60 m.) amb coll protector exterior i graons de ferro per davallar al fons, tot fet de pedra seca. Un albelló d'uns 6 metres de llarg, també de pedra seca i secció parabòlica (0,60 x 0,80 m.) fa sortir s'aigua per davall d'un salt natural des torrent; des d'aquí surt una vella canal de pedra (avui amb una canonada de plàstic) va fins a ses cases on regava els nombrosos jardins.

Aquest recorregut, avui inútil en haver-se assecat sa font, acaba a una preciosa pica de pedra que hi ha dins es jardí, jardí molt ben cuidat i amb una impressionant col·lecció d'hortènsies. Avui aquesta pica (i sa finca) rep aigua provinent de sa font des Cireral, a més de sa de la pròpia finca, sa font de Can Boqueta.

Agraïm als senyors Emilia i Helios ses facilitats donades per visitar sa finca i sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2014

Fonteta des Cingles de Son Rul·lan

Municipi.- Deià | Lloc.- Cingles de Son Rul·lan - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 468695 4398454) | Alçada.- 718 msnm

Fonteta situada a uns 170 metres (en línia recta) des lloc on comença sa forta inclinació des camí que va de Valldemossa a Deià.

Es tracta d'un broll que surt a la dreta des camí (en el sentit dit abans), en una esquerda horitzontal a sa roca i situada a uns 2,8 metres des nivell de dit camí. S'aigua que hi surt regalima per sa mateixa roca i es diposita en una piqueta (0,50 x 0,20 m.) picada també a sa mateixa roca i que vessa sense control quan està plena.

Aquesta fonteta que és aprofitada per animals i excursionistes (recordem de beure-hi només si s'aigua circula) no l'hem vist documentada a cap publicació i per tant la classificam dins aquest catàleg amb el topònim del lloc prou conegut on es troba: ses Cingles de Son Rul·lan, sense que amb això vulguem crear un nou topònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2017