Deià

Mapa interactiu en proves; per a accedir a pantalla completa i a altres mapes de fons premeu el botó [MapHub]

Font Bruta

Municipi.- Deià | Lloc.- s'Empeltada - Rústic - Públic | Ús.- Cap | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 469839 4400585) | Alçada.- 168 msnm

La font bruta és una font que com a tal ha desaparegut, suposam que quan es va fer o eixamplar la carretera Deià-Sóller. Just davant el camí que duu a sa cala de Deià hi ha el camí de pujada a s'Empeltada, idò dins aquesta cuneta mirant cap a Sóller hi podeu trobar joncs (senyal inequívoca d'humitat) i durant la major part de s'any està tot ben banyat.

Es veuen unes gruixudes canonades de plàstic de s'aigo que segurament baixen de sa font de Ca l'Abat i creuen la carretera per davall mitjançant un albelló que també serveix de desguàs de s'aigo que encara raja de sa desapareguda font. Informació oferida per en Bernat Coll.

Octubre 2015.- Netejats als voltants de sa desapareguda font, s'aprecia molt millor l'antic ullal pels degotissos minerals al marge de pedra i es pot endevinar millor sa possible estructura de sa mina. Sa font segueix activa i en surt un bon raig d'aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09/2012 - Act.- 10/ 2015

Font Fresca / Font Freda

Municipi.- Deià | Lloc.- Baix les rentadores - Urbà - Públic | Ús.- Agrícola| Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 469966 4399663) | Alçada.- 162 msnm

Just a s'entrada des poble, a l'esquerra davant es rentadors públics i davall sa carretera trobam aquesta activa font.

És una mina amb una galeria de secció rectangular amb lloses de pedra i que no hem pogut aclarir sa seva llargària, però hem llegit que podria arribar fins a sa font des Racó, cosa que noltros no ho tenim gaire clar.

Sa font descarrega s'aigo dins un abeurador de pedra d'uns 3 metres de llargària al costat mateix de ses escales que duen al carrer des Clot. A la dreta de s'abeurador hi ha una canal que per davall des graons creua es camí i tira s'aigo dins es torrent des Racó.

Diuen que és una font tan cabalosa que quan plou molt anega tot es carrer. Per alguns en realitat es toca dir sa Font Freda.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Gener-2012

Font Ufana

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Borino - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina natural | Situació: Google Maps (31 S 469634 4399513) | Alçada.- 155 msnm

Sa font surt en es M.G.M. den Mascaró Pasarius i no deixa de ser estrany aquest nom, ja que d'ufana no en té res: és una font de mina d'uns 40 metres de llargària i el seu cabal raja sempre en s'hivern de tal manera que no és possible entrar-hi. En s'estiu o raja poc o és seca.

Tal com hem dit sa mina té uns 40 metres de llargària totalment transitable, els primer 15 metres estan empedrats a parets i sostre amb pedra seca; a partir d'aquí ja és natural de roca. En terra que és de pedra hi ha una canal molt ben conservada que va just fins a sa boca. Al final de sa galeria on hi ha s'ullal s'eixampla un poc i es torna ja molt baixa (0,80 m.), en realitat hem creuat sa carretera de Palma per baix. A fora de sa boca hi ha una petita pica a l'esquerra i dos petits albellons (un a cada costat) que suposam són es drenatge de sa carretera.

S'antiguitat, força i cabal d'aquesta font es veu en es tram que va de sa boca fins en es torrent des Salt (uns 12 m.) on forma una petita torrentera amb ses pedres erosionades i arrodonides per es pas de s'aigo. En aquest tram hi ha restes d'un aqüeducte que avui està esbaldregat però encara hi passen unes canonades de plàstic per damunt.

Just creuant es torrent hi ha un vell rentador circular de pedra en bon estat. A uns 50 metres de cap avall (nord) hi ha un safareig que rep aigo d'aquesta font i també n'agafa des torrent mitjançant un albelló que hi ha en es llit des mateix torrent.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny-2012

Font de Ca l'Abad

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Muntaner - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 470240 4400719) | Alçada.- 212 msnm

Sa font està en es camí que va cap a la finca de Ca l'Abad, a la dreta baix unes marjades. A sa boca de sa mina hi arribam passant per un llarg passadís a cel obert amb paret seca a cada costat.

Es una font natural que surt per una petita mina (0,60 x 0,30 cm.) que està al fons d'una gruta artificial feta de pedra en sec referida d'argila i trossos al natural. Al lloc on surt sa mina es fa redó i es com un lloc d'espera amb un banc de pedra també circular i amb el sostre en forma de cúpula de pedra. De sa boca fins a sa mina fa una galeria amb parets verticals i coberta de volta de canó.

Dues piquetes i una canal fan arribar s'aigo fins a fora. D'aquí s'aigo va per l'esquerra des passadís dins d'una séquia de considerables dimensions fins a arribar a un gran aljub circular. Avui una caseta amb renou de bombes hidràuliques donen s'aire modern a sa captació d'aigo.

Segons ens confirma en Bernat Coll, sa font es coneguda per haver-se comercialitzat baix aquest nom aigo per consum humà, però mai ha estat comercialitzada s'aigo que hi surt d'ella. S’aigo que es comercialitzava i encara es comercialitza és la de sa font de sa Senyora, (Si mirau un bidó d’aigua de ca l’Abat, veureu que posa en lletra més petita: manantial de sa font de sa Senyora). Això no té altre secret que és per què sa font de sa Senyora pertanyia a la possessió de Ca l’Abad.

L’embotelladora la teniu just a la sortida del poble anant cap a Sóller al camí de sa Vinyeta just abans de les pistes esportives i l’escola del poble.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02-2012 : Act.- 07/ 2013

Font de Can Boqueta

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Boqueta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 470149 4399542) | Alçada.- 227 msnm

Font que es troba a sa part sud de sa finca de Can Boqueta, dins un ben cuidat olivar.

Es tracta d'una font de mina tipus qanat amb una galeria d'uns 9 metres de llargària i secció irregular tirant a parabòlica (0,40 x 0,90 m.) feta de pedra en sec amb una canal a terra per conduir s'aigua fins a fora.

Al fons hi ha un antic pou d'oreig al qual no hi hem pogut accedir però segons ens confirma l'amo de sa finca està ple d'escombraries, el qual no impedeix que sa font seguesqui rajant, poc cabal però tot l'any sense aturar dia i nit, estiu i hivern, ''com un boligrafet'' segons deia el pare dels actuals propietaris.

Actualment el recorregut es fa mitjançant una canonada de plàstic que va fins a una pica - abeurador circular (0,60 m. de diàmetre) a uns 10 metres de sa boca en direcció de cap a ses cases i baix sa mateixa marjada. Unes altres canonades fan arribar s'aigua a diferents horts per regar-los.

Agraïm als senyors Emilia i Helios ses facilitats donades per visitar sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juliol 2014

Font de Can Borràs / des Monjos

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Borràs - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 469086 4399471) | Alçada.- 231 msnm

Antigament anomenada Font des Monjos és una font que es troba a sa part de llevant de ses cases homònimes, a unes marjades bastant empinades. Vegeu altres fontetes de sa finca, nombre -2- i nombre -3-.

És una font de mina feta amb pedra seca amb perfil més o manco rectangular i coberta amb lloses planes. En terra és pla de pedra i a la dreta mirant de sa boca hi ha una canal irregular que duu s'aigo fins a sa sortida on hi ha una piqueta a mà dreta. Sa boca de sa mina és de pedra treballada en forma de volta i perfil oval.

S'aigo baixa per una canonada de plàstic fins a un dipòsit de fibra de ciment i després cau a un petit safareig per acabar finalment a s'hort on s'empra per regar. Podeu trobar referències a n'aquesta font i a ses cases de Son Borràs amb sa seva història en aquest article escrit per n'Aina Pascual.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2012

Font de Can Borràs -2-

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Borràs - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 469168 4399431) | Alçada.- 224 msnm

Una de ses dues fontetes que hi ha dins Can Borràs a sa seva part sud, vora es torrent des Castell des Moro, al mateix costat dret des camí anant de cap a Valldemossa. Vegeu també sa fonteta de Can Borràs -3-.

Aquí tenim una mineta d'uns 0,40 x 0,40 cm. de secció amb una llargària que no hem pogut comprovar en tenir problemes per accedir-hi. Es conjunt està format per sa mineta, una antiga canal de pedra que havia de creuar es torrent, avui desapareguda segurament per una torrentada i una piqueta per abeurar de 1,0 x 0,50 m. i 0,15 d'altura.

Hi ha una antiga canonada de ferro que fa es recorregut de sa mineta a sa piqueta passant per damunt des torrent però si bé es veu que sa font segueix viva per ses plantes dels voltants, sa canal i sa canonada estan rompudes i s'aigo no arriba a sa piqueta. Trobareu més informació sobre Can Borràs, sa seva història i altres temes d'interès mirant aquest article de n'Aina Pascual.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2012

Font de Can Borràs -3-

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Borràs - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 469168 4399431) | Alçada.- 225 msnm

Aquí presentam un des dos fontinyols que hi ha a sa part sud de Can Borràs, just a ran des camí homònim que va de Deià a Valldemossa i des torrent des Castell des Moro. Vegeu també sa fonteta de Can Borràs -2-.

Sa mineta està baix d'un petit marge i fa uns 20 x 20 cm. amb una llargària d'uns 2 metres. És de pedra i a fora hi ha una teula per facilitar se recollida d'aigo. No veiem restes de cap pica per lo que pensam que s'havia de recollir d'alguna manera de forma espontània i la resta es deixava caure en es torrent. A s'hivern sempre que hem passat per aquí aquest fontinyol rajava aigo; a final de juliol ses falgueres ben verdes son testimonis d'activitat i humitat.

Trobareu més informació sobre Can Borràs, sa seva història i altres temes d'interès mirant aquest article de n'Aina Pascual.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2012

Font de Can Comelles

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Comelles - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 470043 4400941) | Alçada.- 145 msnm

Fonteta situada dins es torrent de Can Comelles, just davall sa carretera que va de Deià a Sóller i dins el mateix pont.

Es tracta d'una mineta de reduïdes dimensions (uns 0,50 x 0,50 metres), secció rectangular irregular amb una canal encastada al sòl i d'una llargària que no podem aportar perquè no és accessible (segurament entre els 6 i 10 metres). Just a sa sortida hi ha un petit paretó per retenir aigua formant un petit aljub.

Sa fonteta capta o captava aigües de la corrent subàlvia de davall el torrent i sembla que actualment no s'aprofita; just al costat passen canonades de plàstic provinents segurament de sa font de Ca l'Abat, situada en el mateix torrent uns 300 metres vessant amunt.

Agraïm a Bernat Coll ses dades necessàries per localitzar aquesta fonteta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2017

Font de Can Fussimany / des Àlbers

Municipi.- Deià | Lloc.- Els Àlbers - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina / Cova | Situació: Google Maps (31 S 470359 4399991) | Alçada.- 292 msnm

Font natural situada a uns 410 metres per damunt de ses cases homònimes en direcció gregal i a uns 250 per davall de sa font de sa Senyora per la seva part de ponent.

Es tracta d'una font que neix dins d'una gruta natural d'uns 6 metres de fondària per una amplada irregular de mitjana amb uns 2,5 metres, al fons de la qual hi surten dos brolls d'aigua entre les roques. Els cabals s'ajunten en una sola canal i així surten a l'exterior de la gruta per davall de sa porta d'accés.

Aquesta canal arriba a un repartidor situat a uns 6 metres de dita entrada i des d'aquí es reparteix a diverses destinacions, el primer un vell aljub d'uns 40 m3 que té al costat; la reste va de cap altres veïnats per altres repartidors; evidentment avui en dia tots aquests recorreguts de s'antiga canal són substituïts per modernes canonades de plàstic fins a les diverses destinacions.

Sa destinació original d'aquesta font tal com diu el seu topònim eren ses cases de Can Fussimany (Any 1618, vegeu imatge a sa galeria), emblemàtica finca de Deià de sa que podeu llegir més polsant aquest enllaç, passant per uns terrenys coneguts com ''els Àlbers'' per una canal de pedra visible encara en alguns trams. Avui s'aigo no arriba a Can Fussimany i es queda repartit entre els veïnats, encara que els descendents segueixen aprofitant s'aigo però en una altra finca.

Agraïm a Bernat Coll de Deià la seva ajuda per localitzar aquesta font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost 2017

Font de Can Peret

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Gallard - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 467480 4398623) | Alçada.- 395 msnm

A uns 400 metres de ses cases de Son Gallard per la seva part de llebeig hi ha un conjunt de fonts conegut com a sa font de Can Peret que podeu veure en un plànol al final de sa galeria i que aquí classifiquem com a tres elements diferents, ja que cadascuna de les mines té el seu propi ullal.

Aquesta primera i principal és una font de mina amb una galeria feta de pedra en sec d'uns 25 metres de llargària i consta de tres parts:

- Una primera part és una entrada d'uns 4 metres de llarg, feta de pedra en verd i secció d'uns 1,90 x 1,70 amb parets verticals i coberta de volta. A cada costat hi ha un banc de pedra i al fons comença sa galeria de captació pròpiament dita.

- Una segona part que és sa galeria de captació a mina construïda de pedra en sec, secció parabòlica (0,65 x 0,85 metres) amb una moderna màniga de plàstica que recorre tota sa galeria, des d'una piqueta que hi ha just a sa boca d'entrada fins a una altra que hi ha al fons, 2 metres abans de s'ullal.

- Una tercera i darrera part feta de pedra i roca natural i d'uns 3,5 metres de llarg amb una important altura d'uns 3 metres i que es comunica per alt amb un pou fet de pedra en sec, secció circular (0,90 metres de diàmetre) i una altura d'uns 3 metres contant es coll. Aquest pou a part de servir per ventilar sa mina, servia també com accés per tasques de manteniment i neteja, ja que a les parets hi ha escalons de pedra encastats.

Al costat esquerre de sa boca d'entrada, hi ha restes d'un petit aljub que recollia ses aigües d'aquesta font i ses de les altres dues fonts (font de Can Peret -2- i font de Can Peret -3-) per davallar, juntes per una canal de teula (avui una canonada de plàstic) fins a ses cases de Son Gallard; avui descarrega a un gran i modern aljub (6 x 21 x 2,5 metres) després de recorre uns 370 metres i que també rep ses aigües de sa impresionant font de sa Cova.

Agraïm a sa propietat de sa finca, i en especial a Joan, ses facilitats i atencions rebudes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost -2015

Font de Can Peret -2-

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Gallard - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 467486 4398611) | Alçada.- 404 msnm

A uns 400 metres de ses cases de Son Gallard per la seva part de llebeig hi ha un conjunt de fonts conegut com a sa font de Can Peret (vegeu un esquema al final de sa galeria) i que aquí classifiquem com a tres elements diferents, ja que cadascuna de les mines té el seu propi ullal.

La segona d'aquest grup de 3 fonts de Can Peret es troba just a sa marjada de damunt de sa font de Can Peret. Es tracta d'una font de mina amb una galeria feta de pedra en sec, secció rectangular amb coberta de doble vessant (V invertida) d'uns 0,50 x 0,75 metres i d'uns 8 metres de llargària. El recorregut descriu una corba a dretes en sentit de fora a dins i les seves reduïdes dimensions dificulten molt l'accés, ja que a mesura que vas entrant, aquestes es van reduint.

Sa font sembla que està seca des de fa molt temps i presenta restes d'una llengua d'argamassa que recorre tota sa galeria fins a 2 metres de sa boca, testimoni d'una aigua molt mineralitzada, segurament i pel seu color amb gran concentració de calç. A l'exterior hi ha restes d'una canal de teula que segurament s'ajuntava amb ses aigües provinents de sa font de Can Peret -3- i juntes descarregaven dins un petit aljub al costat esquerre de sa boca de sa mina de sa font de Can Peret.

Agraïm a sa propietat de sa finca, i en especial a en Joan, ses facilitats i atencions rebudes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost -2015

Font de Can Peret -3-

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Gallard - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 467523 4398613) | Alçada.- 410 msnm

Sa tercera font des conjunt de tres que formen sa font de Can Peret, de fet aquesta és sa que es troba més amunt de ses tres. (Vegeu un esquema al final de sa galeria de imatges).

Es tracta d'una font de mina tipus 'qanat' feta de pedra en sec, secció parabòlica (0,60 x 0,90 metres) amb una llargària d'uns 5 metres. Al final hi ha un pou de captació amb sa coberta enfonsada i reconstruïda mitjançant dues plaques de formigó practicables d'uns 0,60 x 0,60 metres cada una.

Al fons de sa curta galeria també hi ha restes d'una piqueta i com sa font segueix rajant, una canonada de plàstic davalla vessant avall fins a ajuntar-se amb sa de sa canal de sa font de Can Peret -2- (seca) i amb sa font de Can Peret que també és activa actualment per anar juntes fins s'aljub de vora ses cases (a uns 370 metres).

Agraïm a sa propietat de sa finca, i en especial a Joan, ses facilitats i atencions rebudes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost -2015

Font de Can Poloni

Municipi.- Deià | Lloc.- Llucalcari - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 470198 4401757) | Alçada.- 50 msnm

Malgrat estar en es mateix Camí dels Pintors, cap informació hem trobat sobre es topònim d'aquesta interessant font i res en saben els senyors actuals de ses Cases des Canyaret just allà vora.

Així ses coses i donat que sa font està baix el que avui és s'Hotel Costa d'Or dins els terrenys anomenats "Can Poloni" hem adjudicat aquest topònim a sa font a s'espera de millor informació i només als efectes de classificació dins aquest catàleg.

Trobam una font de mina baix d'una marjada feta de pedra picada molt ben treballada; sa mina està feta de pedra en sec i és totalment transitable amb una galeria d'uns 14 metres de llargària i forma d'una lleugera "S". Sa galeria té perfil parabòlic de 0,70 x 1,80 m. més o manco i en terra hi ha una canonada de plàstic que va fins al safareig de s'exterior.

Hi ha restes d'una canal de teula àrab que anava fins a un hort passant per devora es safareig i que sembla que ara està en procés de recuperació, tal vegada per fer algun tipus de cultiu autòcton per s'hotel.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny-2012

Font de Can Simó

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Simó - Rústic | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 471036 4401969) | Alçada.- 171 msnm

Volem aclarir que es topònim 'de Can Simó' que li hem adjudicat a n'aquesta font només es a afectes de classificació dins aquest catàleg: de moment no hem trobat cap referència escrita ni oral sobre aquesta font més que la zona on es troba es diu 'Can Simó'. Es troba a la dreta d'un camí que acaba a Can Miquelet, no gaire lluny de sa font de ses Mentides.

Es tracte d'una font de mina amb una galeria d'uns 25 metres de llargària i feta de pedra en sec amb parets verticals i coberta de volta de canó. En terra és de ciment i té una canal central a tot el seu recorregut.

A fora fa un passadís entre parets de pedra en sec per marcar clarament el seu perfil públic en quedar incorporada al camí. Hi ha tres piquetes, una dins sa mateixa boca, s'altra a ran des camí i una tercera a s'altra costat des camí. Sembla que el sobrant es devia perdre per es camí i que el seu consum era només que ramader.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02-2012 : Act.- 06/ 2013

Font de Dalt

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Ripoll - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 469325 4398682) | Alçada.- 420 msnm

Fonteta que està situada a la part de dalt del comellar des Pou de Son Ripoll i just baix dels cingles de ses Pomeres.

Es tracta d'un broll que surt en una esquerda que hi ha al penyalar i que es diposita dins un petit safareig triangular d'uns 7 m3. Sa font a s'estiu no raja o raja poc, però el safareig es manté bastant ple en estar en un lloc on no hi pega es sol, encara que s'aigua es comença a podrir degut a la quantitat de fulles d'alzina que té la pica.

Agraïm a Bernat Coll i a Miquel Calafell -bergant- ses dades oferides per catalogar aquesta desconeguda i oblidada font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny 2014

Font de Sant Joan

Municipi.- Deià | Lloc.- Casc Urbà - Públic | Ús.- Consum | Tipus.- Monumental

Situació: Google Maps (31 S 469879 4399933) | Alçada.- 159 msnm

Aquesta font urbana d'estil gòtic i amb aires religiosos com el seu propi nom anuncia ens obsequia aigua fresca tot l'any, però l'aigua és NO POTABLE a causa de la possible contaminació de l'aqüífer.

Està formada per una fornícula a l'interior d'un arc ogival que allotja una imatge de Sant Joan Baptista gravada sobre rajoles i un grifo automàtic de llautó per a sortida de l'aigua, a part de l'avís sobre la no potabilitat.

En els pilars hi ha una al·lusió escrita en gòtic a 'Fra Angelic'. En la part d'a baix hi ha una pica de pedra recollidora d'aigua en forma de petxina; a la dreta penja un cullerot metàl·lic per beure.

- Setembre 2012.- Hem vist treballs de reforma a sa font; de s'estat actual ho diuen tot ses imatges. Cal destacar que ha desaparegut s'avis de 'Aigua no potable' molt habitual quan ses aigos que en surten no pertanyen a sa xarxa municipal; pensam idò que ara si que hi està connectada deixant així de ser una font en s'autèntic sentit de sa paraula.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 07-2011 / Act.- 09/ 2012

Font de Son Gallard

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Gallard - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 467870 4398585) | Alçada.- 448 msnm

Font natural que neix a uns 450 metres vessant amunt i al sud de ses cases homònimes.

Es tracta d'una surgència baix d'un gran penyal al qual se li va fer una petita capella per protecció. Són dos brolls dins un nítxol de pedra natural (un a la dreta i un a l'esquerre) lo suficient potents com per haver creat al llarg dels temps un torrent (Torrent de Son Gallard) que baixa de cap a la mar per dins sa mateixa finca.

Actualment una canonada de ferro descarrega s'aigo a un aljub de pedra que hi ha a uns 20 metres i d'aquí una altra canonada fa arribar s'aigo fins a s'aljub de sa possessió de Son Gallard.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font de Son Marroig / Font Figuera

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Marroig - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 468360 4399895) | Alçada.- 297 msnm

Sa font està dins una altra de ses emblemàtiques finques de sa serra de Tramuntana: Son Marroig.

És una font de mina del tipus ''qanat'' i que per sa poca distància que hi ha fins a sa superfície del sòl de damunt està clar que sa galeria es va excavar a gran part del seu recorregut a cel obert. Així es tracta d'una galeria d'uns 40 metres de llargària feta de pedra en sec a ses parets i lloses planes al sostre.

Sa galeria creua per baix sa carretera de Palma a Deià just a s'altura del km. 66 fins a arribar a un pou de ventilació fet també de pedra i secció circular amb un coll d'uns 50 cm. d'alçada; passat aquest pou i a uns 15 metres de distància hi ha un altre d¡iguals característiques que és el de captació on al fons hi ha l'ullal donant una important quantitat d'aigua.

La secció de la mina és cònica amb ses parets inclinades en forma de lleugera "V"; en terra no s'aprecia canal ni séquia, una canonada de plàstic fa es recorregut interior i ja a l'exterior va per una antiga canal de pedra fins a un modern dipòsit circular a uns 200 metres davall de sa carretera.

Després continua fins al safareig de sa finca vora sa possessió, uns dels més grans de s'illa. Vora es pou de ventilació, a uns 4 metres de cap a llevant i baix d'una olivera hi ha un petit fontinyol fet de pedra.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 02-2012 : Act. 11/ 2013

Font de Son Reboa -1-

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Reboa - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 468846 4399864) | Alçada.- 288 msnm

Conjunt de dues fontetes situades dins sa finca homònima, a sa part esquerra des camí d'accés, just davall d'unes rocasses i a pocs metres de sa partió amb Cas Panerer.

Es tracta d'una bassa enclotada d'uns 4 x 2 metres en planta i devers 1 metre de fondària a sa part més baixa. Un paretó fet de pedra de no més de 0,20 metres envolta dita bassa i a l'esquerra hi ha uns escalons per facilitar s'accés al ramat.

S'entrada d'aigo es fa en gran part per una esquerda horitzontal a sa part baixa de sa bassa però també recull aigües provinents d'un grup de degotissos de sa part vertical de ses rocasses. Vegeu s'altra fonteta a pocs metres d'aquesta per la seva part esquerra.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2017

Font de Son Reboa -2-

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Reboa - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 468854 4399856) | Alçada.- 289 msnm

Conjunt de dues fontetes situades dins sa finca homònima, a sa part esquerra des camí d'accés, just davall d'unes rocasses i a pocs metres de sa partió amb Cas Panerer.

Es tracta d'un broll que dipositava les seves aigües dins dues piquetes fetes de pedra i situades just a sa vertical de ses rocasses. El broll està clarament sec, amb restes de dipòsits minerals que testimonien la seva activitat.

Ses dues piquetes (afegides) també es troben abandonades i la seva falta d'ús és evident; hi ha senyals d'algun altre broll però ja més petits i també secs de fa temps. Vegeu també s'altra fonteta que hi ha just al costat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2017

Font de Son Rul·lan

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Rul·lan - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 468307 4398975) | Alçada.- 384 msnm

Sa finca de Son Rul·lan i es seu sistema hidràulic daten del segle XIII per el que sa font segurament fou construïda en l'època islàmica, malgrat que en temps posteriors hagi pogut sofrir algunes modificacions.

Es tracta d'una bella font de mina tipus 'qanat' amb una galeria de captació d'uns 20 metres de llargària que acaba (o comença segons es miri) a un pou mare amb un important broll d'aigua. Hi ha una petita pica rectangular i d'aquí surt una canal per en terra de sa galeria fins a sa sortida a fora 20 metres més avall.

En es pou hi davallam per una escalonada (15 graons) tota de pedra seca amb coberta de volta amb molt bon estat. Sa mina de desguàs també és de pedra seca, secció rectangular (0'80 x 1,0 m.) amb coberta de volta també en molt bon estat.

Lo més destacable des sistema és que sa mina passa i creua per davall des llit des torrent. A sa sortida de sa mina, una canonada de plàstic du s'aigo fins a un gran aljub (en realitat és un safareig tapat) de 10 x 8 metres, creuant un poc abans una altra vegada es torrent per un bonic pont de pedra; aquí comença una canal de teula àrab que torna creuar es torrent en un altre pont i per la dreta des camí (davallant) arriba després de recorre uns 300 metres a l'aljub de sa font de ses Cases Noves on descarrega i és distribuïda als consums actuals mitjançant dues potents moto-bombes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2013

Font de s'Ermita / de s'Ermità

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Gallard - Rústic - Privat | Ús.- Ramader / humà | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 468137 4398165) | Alçada.- 650 msnm

Font situada a uns 260 metres per sa part de llevant de s'Estret de Son Gallard i per davall de ses Cingles de Son Rul·lan, just al costat d'un ranxo de carboners.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria natural excavada a sa roca amb una llargària d'uns 5 metres i secció irregular (0,70 x 80 metres de mitjana) amb algunes roques caigudes que fan sa galeria una mica perillosa, sobretot en el seu tram final. Precisament al final de sa galeria, és on es troba una piqueta excavada a sa roca del sòl d'uns 0,70 x 0,50 x 0,30 metres; s'observen restes d'una canal encastada al sòl que havia de fer arribar s'aigua fins a fora.

Sa font està documentada en el llibre ''Mallorca Eremítica'' (1965) d'autor anònim on descriu la situació de s'ermita de Sant Onofre dient:''forma parte de las llamadas 'Ermites Velles', es la que està más apartada de la ermita actual y quizá sea la más antigua ..'', ''.. está situada sobre una loma cerca del llamado 'Estret de Son Gallard' formando un balcón natural ..'', ''Subiendo algo más la montaña hay una fuente cuya agua cae dentro de un pequeño depósito excavado en la piedra. Los naturales y carboneros que de ella se sirven la llaman 'Font de s'Ermita'.''

En Joan Riera Bordoi es va topar amb aquesta font l'any 2012, però fins que no l'hem localitzada en el seu lloc exacte i estudiades les seves característiques no hem pogut assegurar que es tracta de sa 'Font de s'Ermita' (de Sant Onofre). La imatge nº 7 recull el que queda de dita Ermita. Segons en Bernat Coll, per alguns és sa font de s'Ermità.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2017

Font de s'Escar

Municipi.- Deià | Lloc.- Casa d'Amunt Nova - Rústic | Ús.- Ramader | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 470493 4402131) | Alçada.- 9 msnm

A davall des camí que va a s'Escar de sa Casa d'Amunt Nova, uns 15 metres abans d'arribar-hi a la dreta baix d'una gran roca surt aquest broll.

És un broll que raja quasi tot l'any amb poc cabal però constant. Des de es petit degotis que fa on neix fa un també petit xaragall que va regalimant s'aigo de cap a la mar. Just uns pocs metres abans de sa vorera hi ha al manco dues piquetes fetes per humans encara que estan encaixades entre ses roques i aprofitat ses formes arrodonides. Segur que els dies de tempesta la mar ho anega tot, però mentrestant segur que alguns animals salvatges se n'aprofiten.

No hem trobat cap referència en aquest broll i li adjudicam un topònim geogràfic únicament a efectes de classificació dins aquest catàleg.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny-2012

Font de s'Hort

Municipi.- Deià | Lloc.- Llucalcari - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 470691 4402098) | Alçada.- 67 msnm

Dins sa finca de sa Casa d'Amunt Nova, més o manco a mig camí entre ses cases i la mar, hi ha aquesta font, petita però molt activa.

Es tracta d'una font de mina amb sa galeria natural amb una llargària que no podem aportar a causa de la seva escassa altura que impedeix entrar, ni tan sols veure el final. No més es pot veure que sa boca i el primer metre tenen sa coberta amb lloses inclinades. Sa galeria està a sa part baixa d'una marjada i descarrega s'aigua dins un safareig (8 x 8 metres) rectangular irregular amb unes velles rentadores a sa part contrària a sa mina. Just darrere aquestes rentadores i comencen els horts de fruiters que es reguen amb s'aigua d'aquesta fonteta.

Agraïm a Pere Llofriu que mos hagi facilitat ses dades per localitzar d'aquesta font. Es topònim emprat el mos ha donat un pagès que podava ses oliveres d'allà mateix.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2014

Font de sa Balma

Municipi.- Deià | Lloc.- Casa d'Amunt Nova - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Ufana | Situació: Google Maps (31 S 470612 4402160) | Alçada.- 41 msnm

Broll, ufana que surt a sa part de baix des camí que va des Canyaret a Alconàsser, a uns 330 metres a sa part de llevant de sa coneguda font des Canyaret.

Sa font brolla dins una balma i un xaragall de considerables dimensions testimonia sa força i es cabal de s'aigo que hi surt en temps de pluges.

Actualment no s'observa cap mitjà d'aprofitament de s'aigo, segurament degut al imprevisible de la seva activitat. Tampoc hem localitzat cap referència històrica ni documental sobre aquesta potent ufana i per tant la classificam dins aquest catàleg amb un topònim descriptiu de l'element geològic on s'allotja, sense cap intenció de crear un neotopònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener -2016

Font de sa Cot

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Ripoll - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 469449 4399416) | Alçada.- 245 msnm

Font situada a uns 150 metres per sa part de llevant des Castell des Moro (289 metres), entre aquest i ses cases de Son Ripoll.

Es tracta d'un bassol que recull ses aigües que cauen per uns degotissos i esquerdes d'un gran penyal; sa base està adaptada amb uns escalons picats a sa pedra per accedir-hi més fàcilment; a sa part esquerra hi ha dos paretons de pedra un damunt s'altra; sa part baixa més gruixada i referida de ciment per retenir s'aigo i sa part alta com a suport i ajustament de s'altra.

Tota sa contrada està abandonada, totalment fora d'ús i sa font no té senyals de vida. Agraïm a Bernat Coll que ens hagi donat a conèixer aquesta fonteta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2017

Font de sa Cova

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Gallard - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 467793 4398895) | Alçada.- 372 msnm

Espectacular font de mina situada a sa part de xaloc de ses cases de Son Gallard, a uns 120 metres vessant amunt. Es tracta d'una font de mina tipus 'qanat' formada per una galeria amb una llargària d'uns 45 metres i amb aquests elements:

- Una galeria o capella d'entrada de prop de 3 metres de llarg amb un pedrís de pedra a l'esquerra.

- Un primer tram de mina fet de pedra en sec, secció de parets verticals i coberta de volta de canó (0,80 x 1,80 m.) d'uns 16 metres de llarg.

- Un segon tram en pedra natural, sense paredar i de secció irregular ovalada de semblants dimensions que el tram paredat amb una llargària d'uns 18 metres.

- Una habitació on sa galeria s'eixampla notablement (uns 9 m2) i que és sa projecció d'un impressionant pou de ventilació, un dels més grans que hem vist amb una altura de quasi 12 metres des del coll fins en terra de sa galeria, amb secció variable sense paredar i que en el coll exterior mesura 3 x 2 metres.

- Un tram de mina final que comença en aquest eixamplament format per una galeria natural sense paredar d'uns 8 metres de llarg, secció irregular parabòlica (0,70 x 0,90 m.) que acaba on hi ha un dels nombrosos ullals que hi ha escampats al llarg de tota sa galeria o mina.

En tota sa galeria hi ha dos paretons que fan de pressa per retenir aigua però actualment tot es recorregut per recollir s'aigua es fa mitjançant una canonada de plàstic que després de recorre tota sa mina, passa ja soterrada per el passadís d'accés i segueix vessant avall fins que descarrega el líquid dins un gran i modern aljub (6 x 21 x 2,5 metres) situat a 40 metres de sa boca de sa mina i que també rep ses aportacions des grup de fonts de Can Peret i de sa llunyana font de Son Gallard.

Agraïm a sa propietat de sa finca, i en especial a Joan, ses atencions rebudes.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Agost -2015

Font de sa Paret

Municipi.- Deià | Lloc.- es Teix - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mineta

Situació: Google Maps (31 S 471557 4398689) | Alçada.- 913 msnm

A uns 50 metres de sa font des Voltor en direcció llevant i baix d'una paret de pedra seca hi trobam els restes d'aquesta font que està tan damunt de sa partió entre els municipis de Deià i Bunyola que realment és difícil estar segur del que pertany realment.

Una antiga font seca i abandonada amb mostres de rajar un poc d'aigo segurament sols quan plou. Sa petita mina no fa més d'un metre i mig; malgrat que no dóna aigo es troba en bon estat.

Fora no hi ha restes visibles de pica ni d'altre medi d'aprofitament, segurament desapareguts per falta d'ús des de fa molt de temps.

- Important: Dins sa finca des Teix hi practiquen caça major tot l'any. No hi entreu sense permis , ja que ses armes que empren són de gran calibre i per tant molt perilloses a llarga distància.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Febrer-2013

Font de sa Pedrissa -1-

Municipi.- Deià | Lloc.- Sa Pedrissa - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31S 468752 4400574) | Alçada.- 222 msnm

Font situada a uns 80 metres per sa part de llevant d'una nova casa construïda ara fa uns 10 anys en una part segregada a migjorn de sa finca original de ''sa Pedrissa'', emblemàtica finca documentada en el segle XVII. Vegeu també sa font de sa Pedrissa -2-.

Es tracta d'una font de mina tipus ''qanat'' amb una galeria feta de pedra en sec amb una llargària total de 19 metres (en dos trams) entre s'ullal de captació i es safareig i que ben segur foren construïdes en dues èpoques deferents.

El primer tram consisteix amb una mina feta de pedra en sec, secció parabòlica (0,50 x 1,60 m.) amb una llargària de 6 metres i un pou d'oreig, també fet de pedra en sec, secció circular (0,60 de diàmetre) i amb una reixa metàl·lica de protecció a l'exterior. Al fons d'aquesta galeria hi ha el pou de captació, d'uns 4 m2 i una fondària desconeguda. Hi ha un ullal o mineta de descàrrega al fons a l'esquerra amb nombrosos regalims i degotissos que testimonien segles d'activitat.

El que és s'antiga boca d'entrada es conserva però ara està al fons d'un clot rectangular (3,5 x 1,2 x 2,2 m.) forrat de pedra i amb uns escalons de fusta per accedir, ja que segurament per sa construcció d'un camí, sa boca antiga va quedar uns 2 metres per davall des terreny.

A sa part contrària d'aquest clot d'accés on hi ha sa mina de captació, hi comença una altra mina evidentment més moderna, secció rectangular (0,50 x 1,40 m.) amb parets de pedra seca i coberta de lloses planes. Sa llargària del que es podria considerar un albelló de desguàs és de 10 metres des de sa boca de descàrrega fins al clot d'accés abans descrit.

Tota sa galeria, antiga, moderna i clot d'accés, està dotada d'una canal rectangular (0,20 x 0,20 m.) per on circula s'aigua des de s'ullal fins a un safareig (4 x 3 x 2 m.), destí final de sa captació, encara que a la seva part de migjorn té adossat un aljub i per sa part de tramuntana un antic i llarg abeurador pel ramat.

Sobre el topònim emprat, hem de dir que no hem localitzat cap documentació que parli d'aquestes dues fonts i sa propietat actual de sa finca (agraïm l'amabilitat del sr. Guillermo i del sr. Nikolaus) no en coneixen cap referència ni moderna ni antiga; així ses coses classificam els dos elements dins aquest catàleg amb el nom de sa finca on es troben, sense que amb això vulguem crear un nou topònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 09/ 2018

Font de sa Pedrissa -2-

Municipi.- Deià | Lloc.- Sa Pedrissa - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31S 468623 4400658) | Alçada.- 231 msnm

Font situada a uns 130 metres per sa part de tramuntana d'una nova casa construïda ara fa uns 10 anys en una part segregada a migjorn de sa finca original de ''sa Pedrissa'', emblemàtica finca documentada en el segle XVII. Vegeu també sa font de sa Pedrissa -1-.

Actualment tenim un conjunt hídric molt modificat i que consisteix amb un conjunt de quatre pous, dos antics i dos moderns i una galeria o mina de desguàs que les uneix amb un recorregut i col·locació fora de tota sa costum en aquest tipus de sistema hídric. Moltes modificacions modernes però sembla que tan sols és funcional sa part antiga des sistema.

En la nostra opinió, originalment es sistema estava format per un pou de captació (A), una mina de desguàs, un pou de ventilació (C) i una boca de descàrrega d'aigua sense destí final conegut. Es pou de captació, és de grans dimensions (1,8 de diàmetre i uns 8 metres de fondària) amb ses parets fetes de pedra seca i part roca natural i podria ser construït en època medieval. Hi ha aigua al fons.

Es pou de ventilació (C) és de recent construcció, secció circular (diàmetre 0,60 m.) i pedra seca com a material de construcció, igual que sa mina de desguàs que és de secció rectangular amb coberta de lloses planes. Sa situació actual d'aquest pou pensam que no és l'original; no té sentit que estigui tan a prop des pou de captació; segurament estava a la meitat de sa galeria de desguàs i es va moure per afectació als nous camins d'accés a sa finca. Un munt de pedres i terra acumulades a sa part baixa des pou de ventilació actual impedeix sa normal sortida de s'aigua.

Sobre els altres dos pous, avui connectats al sistema general pensam: es pou de ventilació (D) és de recent construcció i és exactament igual al (C) i pensam que forma part d'un intent de millorar sa captació des veïnat pou mare (A). Aquest pou està també unit a un altre situat a uns 22 metres en direcció SE, pou quasi igual que es pou mare (A), en mesures i tipologia, però té al fons uns 2 metres de terra arrossegada i no es veu s'arribada de sa mina que va al pou ara descrit. Es coll, també és modern, el que explicaria el fet de sa terra arrossegada, va haver d'estar molts d'anys sense coll o amb aquest romput.

Sobre el topònim emprat, hem de dir que no hem localitzat cap documentació que parli d'aquestes dues fonts i sa propietat actual de sa finca (agraïm l'amabilitat del sr. Guillermo i del sr. Nikolaus) no en coneixen cap referència ni moderna ni antiga; així ses coses classificam els dos elements dins aquest catàleg amb el nom de sa finca on es troben, sense que amb això vulguem crear un nou topònim.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 09/ 2018

Font de Can Pelat

Municipi.- Deià | Lloc.- Can Fussimany - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31S 470404 4399814) | Alçada.- 301 msnm

Font situada a uns 500 metres vessant amunt per sa part de llevant des centre des poble i a uns 300 per sa part S.O. de sa font de sa Senyora.

Es tracta d'un grup d'almenys dos brolls naturals que surten per unes esquerdes entre unes roques. Aquests brolls estan dins un clot de secció i mesures irregulars (uns 2 m2) al que s'hi davalla per 4 escalons de pedra; el clot té part a cel obert i part davall una marjada, part és de roca i part està paredat.

D'aquí surt un albelló fet de pedra, secció rectangular (0,50 x 0,30 m.) que descarrega s'aigua dins un safareig (7 x 4 x 2 m.) situat a sa pròxima marjada, passant abans per una petita piqueta de pedra. És obvi que avui el recorregut es fa mitjançant una canonada de plàstic, encara que sa font només dóna un filet d'aigua.

Agraïm a Jaume Llabrés ses dades aportades sobre aquesta font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2018

Fonteta de Son Mico

Municipi.- Deià | Lloc.- Sa Galera - Rústic - Privat | Ús.- Abeurada | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps ( 31 S 471752 4400604 ) | Alçada.- 705 msnm

Es tracta d'un petit cocó situat al costat del camí que puja al puig de sa Galera (908 m.) i que s'omple quan plou per uns degotissos que té al seu darrere.

Aquest camí era el que utilitzaven normalment els deianencs per pujar a les rotes del Teix o anar a batre a l'era del puig del Vent i per això se'l coneixia com a camí dels deianencs.

Un petit cocó que serveix més que per pegar un parell de glops a algun excursionista o algun ocell de sa contrada. S'element en si mateix no té gens d'importància però el recollim en aquest inventari com a un senzill exemple de sa petita hidràulica de muntanya.

En referència al topònim emprat, hem de dir que no està documentat, tan sols hi ha un rètol de fusta a prop indicant que aquelles són terres de Son Mico. Dues persones ens han aportat dades d'aquest fontinyol:Toni Sureda -socay- i Bernat Coll, gràcies.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Gener -2016 | Revisat.- octubre 2019

Fonteta de Son Marroig

Municipi.- Deià | Lloc.- Son Marroig - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Fonteta | Situació: Google Maps (31 S 468370 4399847) | Alçada.- 309 msnm

Fontinyol que brolla a vegades a pocs metres del primer pou d'oreig de sa font de Son Marroig, davall una olivera en direcció al segon pou.

Es tracta d'un coconet d'un poc més d'un metre de llarg amb boca triangular (0,70 x 0,70 m.) amb marques de rebre entrades puntuals d'aigua entre unes esquerdes de ses pedres del fons.

Fontinyol sense més importància de sa que representa tenir una reserva d'aigua per alguns moments determinats.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2015