Calvià

Mapa interactiu en proves; per a accedir a pantalla completa i a altres mapes de fons premeu el botó [MapHub]

es Gorg

Municipi.- Calvià | Lloc.- La Vall Verda - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Assut | Situació: Google Maps (31 S 452954 4380936) | Alçada.- 139 msnm

Sistema hidràulic que comença en un gorg creat per la caiguda d'aigua en un salt d'uns 7 metres i que recull aigües des torrent de s'Alqueria, torrent que neix dins sa finca homònima del municipi veïnat d'Andratx.

Sa captació es realitza mitjançant un assut picat a ses roques laterals de la dreta i reforçat amb formigó. El primer tram picat a sa roca es veu de seguida interromput per una esllavissada de pedres i terra que ja talla sa canal que comença just aquí i que després de recorre uns 250 metres al costat d'una pared de marge en direcció migjorn, dipositava s'aigua dins un safareig (18 x 5 x 2 metres).

Dita esllavissada no és l'única interrupció de sa canal, recollida a sa cartografia oficial de sa CAIB com a Sa Canaleta (vegeu sa darrera imatge de sa galeria), n'hi ha algunes més, sobretot una ja prop des safareig on sa Canaleta està destruïda al lloc on passa una recent pista que puja en direcció a Son Ceba.

Una mostra més de s'antiga enginyeria hidràulica mallorquina on s'aconseguia aigua a canvi de res més que enginy i mà d'obra, substituïda avui per sondejos i bombes elèctriques.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2017

Font Nova

Municipi.- Calvià | Lloc.- Finca Galatzó - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 456131 4383794) | Alçada.- 265 msnm

A sa part de llevant de sa finca de Galatzó, entre ses cases i Galilea i en concret a sa Coma Calenta hi ha aquesta font, just al costat des torrent.

Són el manco dos importants brolls que surten entre unes esquerdes que hi ha a unes roques; alguns degotissos de calç són els testimonis d'aquesta activitat. Baix de ses roques i a l'esquerra hi ha una piqueta feta de ciment que d'alguna manera i amb algun dispositiu o sistema desaparegut, havia de recollir s'aigo dels degotissos i tal vegada part de s'aigo de s'escorrentia.

A l'altre costat des torrent, hi ha les restes visibles del que en temps passats havia de ser un agradable berenador de pedra; també és possible que hi hagués alguna petita pressa.

Agraïm s'ajuda de Gabriel Salom de sa finca Galatzó per localitzar sa font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Setembre-2013

Font de Binicoraix

Municipi.- Calvià | Lloc.- es Capdellà - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 455355 4381598) | Alçada.- 127 msnm

Es tracta d'una mina ja abandonada i en estat gairebé de ruïna. Està excavada en la roca natural i té uns 4 metres de llargària per 1,50 d'alt i 1 d'ample. La coberta és amb es de doble vessant amb lloses llises, les parets laterals són de pedra en sec i morter en alguns trams.

Al final de la galeria hi ha s'ullal penjat amb evidents mostres d'activitat amb nombrosos degotissos com a testimoni. Allà mateix, un pou redó d'uns 0,70 metres de fondària actuava com a dipòsit.

Aquesta mina està al final d'un passadís d'accés o trinxera amb secció en forma de "V" feta de paret seca. Aquest corredor en realitat és la part de la mina que es va excavar a cel obert i es protegiren ses parets contra esllavissades.

No s'aprecien ni séquies ni abeuradors per aprofitar s'aigua, desapareguts o absorbits per la vegetació a causa de la seva falta d'ús i total abandó.

Coordenades: Graus decimals i (UTM) | Datum: WGS84 | Creat.- 08-2011 : Revisat.- 06/ 2018

Font de Son Pieres

Municipi.- Calvià | Lloc.- Son Pieres - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Mineta/Broll | Situació: Google Maps (31 S 458582 4378501) | Alçada.- 82 msnm

Antic conjunt hidràulic que si observem els elements que la componen havia d'esser una de les més importants dels voltants. Malgrat que sa conservació dels elements més importants és bona, sa gran quantitat de mates, matolls i tot tipus de vegetació que ha envaït sa zona, podem aventurar es funcionament des sistema amb certesa, deixant alguns detalls en mans d'alguna hipòtesi.

Aclarit això, tenim a uns 365 metres de sa carretera (carrer Quarterades) una mineta curta dins es torrent, a sa vessant hídrica esquerra, i que descarregava s'aigo a una canal que a la vegada feia de resclosa. A uns 8 metres vessant avall hi ha un pou fet de pedra en sec que a la vegada feia de dipòsit per emmagatzemar aigo de reserva. És possible que dit pou també rebés alguna aportació d'aigo de sa part de s'hort.

D'aquí surt una síquia en bon estat que creua s'hort i passa vora d'un modern sondeig amb una bomba en estat d'aparent abandó. Aquí sa síquia es torna canal de pedra adossada a un marge i que allotja dues canonades de plàstic dins. A uns 100 metres de sa zona on hi ha sa bomba trobam un gran safareig (26 x 8 x 2,5 m.) amb uns separadors de 3 cossos a s'entrada de s'aigo. A un costat de sa paret des safareig hi ha una data gravada: 1687.

Una canal amb ses dues canonades dins segueix vessant aval en direcció a sa carretera (190 a metres) però més o manco a la meitat, ses canonades se separen i va cadascuna cap un destí diferent.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Agost-2013

Font de Son Salero

Municipi.- Calvià | Lloc.- Valldurgent - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 462289 4382720) | Alçada.- 280 msnm

Font de mina situada a uns 850 metres al nord de ses cases de Valldurgent i a uns 1.400 de ses cases des Burotell per la seva part de llevant.

Es tracta d'una font amb una galeria de recorregut serpentejant amb una llargària d'uns 27 metres, secció parabòlica (0,60 x 0,90 metres) i dos ullals al fons a la dreta que encara donen un poquet d'aigua. Sa galeria no té canal i tota ella fa de conducció per l'aigua; nombrosos gours testimonien les filtracions de les marjades superiors.

La mina descarrega (o descarregava) directament dins d'un safareig (10 x 7 metres) amb un important degotís que testimonia l'elevat grau de mineralització de l'aigua. A l'altre costat des safareig, hi ha una gran pica (2 x 0,60 metres) per abeurar el ramat. L'aigua des safareig s'emprava per regar els horts que hi ha just a baix i part d'ella anava per una canal com expliquem aquí baix.

En aquest mateix punt, arrenca una canal de ciment que va per damunt d'un marge, recorre els horts, creua la carretera just passat el coll des Tords mitjançant un enginyós sifó (del qual tan sols en queden alguns restes, foto 7ª), i continua per un altre marge fins a ses cases des Burotell, tot després de recorre uns 1.400 metres, finca que en temps passats pertanyia a Valdurgent i que d'aquesta manera rebia part de ses aigües d'aquesta font.

Font localitzada i visitada amb s'ajuda den José Bermejo.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 10-2014 - Revisat.- 03/2017

Font de Valldurgent -1-

Municipi.- Calvià | Lloc.- Valldurgent - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 462191 4381952) | Alçada.- 282 msnm

Aquesta és una de ses dues fonts que hi ha vora ses cases de Valldurgent; ses dues tenen sa boca en es camí de ses cases a la dreta de sa carretera i els pous d'aireig a l'esquerra, a uns terrenys que fa temps havien de ser alguna mena de conreu. Antigament ses mines ja a cel obert s'ajuntaven a una canal per duu s'aigo de cap a un aljub que hi ha vora ses cases.

Sa primera d'elles és una font de mina tipus 'qanat' que comença en es costat esquerre des camí, dins sa primera corba; quan es va asfaltar es nivell des camí va pujar i sa boca de sa mina va quedar la meitat soterrada però es va conservar sa canal que passa per davall des camí i que creuant aquest s'ajuntava amb sa canal de s'altra font. Vegeu també sa fitxa de sa font de Valldurgent -2-.

Sa galeria està feta de pedra en sec de secció ogival d'uns 42 metres de llargària. Els primers 10 metres són de secció rectangular i estan reforçats amb peces de formigó i ferros per suportar el pes dels vehicles que passen per sa carretera. A 32 metres hi ha un pou d'aireig també fet de pedra seca amb coll exterior i una fondària de quasi 2 metres.

Al final de sa galeria hi ha un eixamplament de sa mina amb un pou d'aireig ovalat a baix i redó a dalt, també fet de pedra en sec i coll exterior. Té una fondària d'uns 6 metres. Aquí és on pensam que hi ha s'ullal de sa font però una esbaldregada vora es pou d'aireig en fa impossible s'accés per confirmar-ho.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2012

Font de Valldurgent -2-

Municipi.- Calvià | Lloc.- Valldurgent - Rústic - Privat | Ús.- Seca | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 462194 4381951) | Alçada.- 282 msnm

Aquesta és una de ses dues fonts que hi ha vora ses cases de Valldurgent; ses dues tenen sa boca en es camí de ses cases a la dreta de sa carretera passada sa reixa d'accés, i els pous d'aireig a l'esquerra de sa carretera, a uns terrenys que fa temps havien de ser alguna mena de conreu. Antigament ses mines ja a cel obert s'ajuntaven a una canal per duu s'aigo de cap a un aljub que hi ha vora ses cases. Vegeu també sa fitxa de sa font de Valldurgent -1-.

Aquesta font té uns 45 metres de llargària, està feta de pedra en sec, amb perfil ogival en bastant bon estat i totalment accessible. Es recorregut té algunes corbes i va serpentejant lleugerament fins arribar a un eixamplament de sa galeria en forma cònica amb una base circular i un pou d'aireig a dalt. Sa boca està per davall des nivell des camí per lo que hi ha una petita escala amb 4 graons de pedra. Aquest pou en funcions de pou mare té dos ullals a nivell de terra i una mineta d'uns 6 metres amb un altre ullal al fons. Aquest pou no té coll a s'exterior i té una fondària d'uns 8 metres.

A uns 8 metres d'aquest pou mare hi ha una caseta amb un pou conegut com es 'Pou de Valldurgent'. Antigament aquesta caseta tenia una moto-bomba que aspirava aigo des pou i la portava a ses cases per una canonada de ciment independent dels altres sistemes. Quan sa mina es va assecar i sa canonada de ciment es va embossar es va aprofitar sa galeria per passar una nova canonada de plàstic per duu s'aigo des de pou fins a sa possessió.

Actualment ni això s'aprofita, no més queda sa antiga mina amb sa canonada de plàstic per decoració; fa uns anys van fer un sondeig profitós vora ses cases i d'allà agafen tota s'aigo que han de menester. A pocs metres de s'entrada, hi ha gravada la data '1690' a sa pedra que clou s'arc. Sembla que on hi ha aquesta pedra era l'entrada original i els 4 o 5 m que hi ha davant són un afegit posterior.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | datum.- WGS84 | Creat.- Juliol-2012

Font de la Puríssima

Municipi.- Calvià | Lloc.- Valldurgent - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 461988 4382314) | Alçada.- 284 msnm

Emblemàtica font de mina situada a uns 400 metres de ses cases de Valldurgent en direcció nord i a uns 90 per sa part de llevant des Pou de sa font de la Puríssima, catalogat per s'Ajuntament de Calvià.

Es tracta d'una font de mina amb una galeria feta de pedra en sec amb una llargària d'uns 22 metres, recorregut serpentejant, secció parabòlica (0,70 x 1,00 metres) amb una canal a l'esquerre en sentit de sortida per es desguàs de s'aigua.

Ja a fora, s'aigua arribava fins a un gran abeurador (5 x 0,60 metres) situada a uns 10 metres vessant avall, a sa propera marjada amb una piqueta a dalt com a separador de partícules (0,60 x 0,60 m.) i una petita abeurada encastada al sòl. No s'observen restes de cap canal o canonades de sortida més enllà des conjunt, com per regar horts, inclús que arribés al pou a dalt citat.

Sa font està totalment seca i sembla estar-hi des de fa molt temps; sa boca està en part esbaldregada i a punt de caure i s'espai que separa sa font de s'abeurador està ple de terra arrossegada. Agraïm a José Bermejo la seva ajuda per localitzar aquesta font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Març 2017

Font de la Vila / es Pou Nou (1ª part: captació)

Municipi.- Calvià | Lloc.- Son Font - Urbà - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 457978 4381312) | Alçada.- 287 msnm

Una font de mina en excel·lent estat de conservació encara que totalment seca. És una galeria construïda en pedra en sec i la coberta forma un arc ogival d'uns 21 metres de longitud amb una pica separadora més o menys a la meitat alimentada des de l'ull per una canal de ciment a uns 60 cm. del sòl.

Des de la pica fins a la sortida no s'aprecia canal per anar segurament encastada en el sòl encara que com a fora, a l'esquerra de sa boca de sa mina hi ha una antiga sortida tancada amb ciment que potser era un antic albelló de desguàs d'aigua cap a s'aljub. Podria haver estat un canvi modern per facilitar l'accés a la pica. Hi ha una inscripció amb la data de 1992.

En l'exterior a uns 10 metres hi ha un aljub de 12 x 4 metres i una altura d'uns 4 metres. L'aljub té un sortidor (anul·lat) dins d'un nínxol en forma de capella a la qual s'accedeix a través d'un passadís tipus trinxera d'uns 6 metres amb paret seca a cada costat. Hi ha una placa amb una inscripció:

"BERNARDO NADALLO PATRI BENITO P Q CALVIA OB CRATIA MEM POS ANNO 1817"

Aquesta placa instal·lada a l’aljub marca una despesa feta pel Bisbe Bernat Nadal a favor d’aquest l’any 1817. Un document que confirma que ja l’any 1781 un avantpassat seu hagué de pagar 15 sous “per lo que le correspon pegar per le condusio de le Aygue del Pou Nou en el sentro de le Vile de Calvia”.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 08-2011 : Revisat.- 04/ 2018 / 09 - 2019

Font de la Vila / es Pou Nou (2ª part: distribució)

El sistema de conducció per tal de fer arribar l'aigua des de la Font de la Vila fins al poble consisteix en una canal a cel obert que va per damunt d'un paretó de pedra i de diferents altures, des dels 10 cm quan va per terra als quasi 5 metres d'altura en un aqüeducte per salvar el torrent de la Vall Negra, just al lloc on la canal travessa la moderna carretera de la urbanització de Son Font.

Aquesta conducció que va de nord a sud té una llargada d'uns 2100 metres amb un desnivell de quasi 200 metres, el que ens dóna una inclinació mitjana d'un 10%. Comença en l'aljub que hi ha al costat de la Font de la Vila i conegut com a 'es Pou Nou' i acaba dins el poble en l'Aljub Vell. El sistema és conegut a Calvià com a 'sa calçada'.

En aquest recorregut tenim alguns elements d'interès

- Font de Mina, galeria per captació d'aigua, seca des de fa molt temps.

- Es Pou Nou, un aljub de 12 x 4 x 4 de planta rectangular i coberta de volta construït al 1817. (imatge 01)

- Un salt d'aigua situat a uns 80 m de l'inici del sistema i mesura uns 5 metres de desnivell; està fet amb doble teula àrab encarada. (imatge 02)

- Un aqüeducte d'una sola boca amb una altura d'uns 5 metres en el punt central i una llargada d'uns 60 metres. (imatge 04)

- L'Aljub de Dalt al carrer Major. (imatge 06)

- L'Aljub Vell construït en 1616 i situat també al carrer Major. (imatge 07)

La conducció damunt el citat paretó i que és d'altura variable per adaptar la inclinació al terreny està fet de pedra i teula àrab damunt pel pas de s'aigua. En tot el recorregut aquesta canal de teula està coberta, majoritàriament per lloses de pedra però alguns trams, sobretot a la part alta, conserven doble teula encarada.

Aquesta conducció és visible i està en un relatiu bon estat en tot el recorregut; a uns 200 metres després de l'aqüeducte ja entre per finques privades i no és visible si no és amb uns prismàtics. A l'entrada al poble per Can Ros ja desapareix del tot i només són visibles els dos aljubs. Vegeu un plànol general del sistema dins la galeria d'imatges.

Octubre 2019

Font de s'Alzina / de s'Auzina

Municipi.- Calvià | Lloc.- Son Martí - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Broll

Situació: Google Maps (31 S 457140 4383499) | Alçada.- 235 msnm

Font ufana que brolla a uns 300 metres al nord de sa font Ufana de Son Martí però al vessant contrari, o sia a l'esquerra des torrent. Dit broll surt per un forat d'uns 0,30 x 0,30 metres irregular situat a uns 8 metres de sa vorera des torrent; un xaragall fa arribar s'aigua fins ell en el lloc on hi ha un pou natural amb una secció d'uns 1,30 x 0,80 metres i uns 2 de fondària.

El dia de la nostra visita, s'ufana estava seca, es torrent també i es pou natural buit. En canvi en Toni Sureda 'socay' hi va estar el febrer de 2015 i va trobar s'ufana que brollava en força, es pou quasi ple però es torrent sec. Aquest fet prou significatiu indica que s'ufana s'avenca just a la seva entrada al torrent, pel pou natural com es pot apreciar a les imatges mesclades entre ses que duen aigua i ses que no.

Com sia que aquests fets de moviments subterranis de s'aigua són mals de comprovar i de demostrar, hi ha un fet que ens fa pensar que ja altra gent abans de noltros se'n va donar conte d'aquest fet: al llibre ''Llegendes de les Balears'' escrit pel mestre i escriptor Andreu Ferrer i Ginard (L'Abadia de Montserrat, 2009) recull una llegenda treta d'unes fonts orals que molt bé es podria referir a aquesta font i que malgrat que una llegenda sol ser una història real vestida amb fantasia, aquí coincideix el lloc i el fet d'una font que s'avenca. Vegeu dita llegenda en una imatge de sa galeria.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Abril -2016

Font de s'Ermita

Municipi.- Calviá | Lloc.- Bendinat - Rústic - Public | Ús.- Cap | Tipus.- Qanat

Situació: Google Maps (31 S 463641 4378379) | Alçada.- 168 msnm

Aquesta font juntament amb el torrent que passa al seu costat i que porta el mateix nom formaven part del conjunt hidràulic per al principal subministrament d'aigua al Castell de Bendinat (segle XIX).

És una mina molt alta, té uns 5 metres i la profunditat creiem que és d'uns 15 o 20 metres, ja que l'aigua de la base ens ha impedit arribar al fons. Té forma ovalada amb el sòl pla, és de pedra en sec per tot menys a baix. Té unes bigues horitzontals de reforç per a les parets, motivat segurament per la seva gran alçada.

Al fons de sa galeria hi ha una paret modificada on acaba aquesta gran mina i aquí comença una altra mina molt més petita (uns 0,60 x 1,40) de secció rectangular i que sembla girar a l'esquerra just començar aquesta nova mina. Com hem dit abans sa gran quantitat d'aigua acumulada a baix ens impedeix oferir més dades.

En la mateixa entrada, en l'exterior hi ha un aljub (5,5 x 4 m.) a nivell del sòl. A partir d'aquí surt una canal de teula vista (en trams increïblement ben conservada) que va pel llom d'una paret fins a un altra i gran aljub (12 x 4 m.) en el mateix camí d'accés, a uns 160 m. de la font, pujant pel camí a la dreta. La canal continua en fort pendent fins a un interessant aqüeducte que avui travessa el lateral del camp de golf. La canal, aquí ja desapareguda, creuaria l'autopista fins a l'enorme aljub (més de 30 metres de llarg) ja dins del Castell de Bendinat.

Agraïm a en José Bermejo que ens hagi facilitat còpia del plànol de sa gruta/mina completa. Al mateix temps, podeu veure un excel·lent treball del mateix José Bermejo sobre aquesta font en aquest enllaç.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06-2011 : Revisat.- 02/ 2016

Font de s'Hort de Valldurgent

Municipi.- Calvià | Lloc.- Valldurgent - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 462127 4382663) | Alçada.- 287 msnm

Malmesa font de mina en total estat d'abandó, seca i esbaldregada en tres punts del seu recorregut.

Es tracta d'una vella font amb una galeria feta de pedra seca amb una llargària d'uns 35 metres, secció parabòlica (0,65 x 0,90 metres) i boca d'entrada amb perfil triangular. Sa galeria està esbaldregada a dos punts i el pou de captació està també quasi ple de pedres.

Des de sa boca hi ha restes d'una canaleta rectangular (0,15 x 0,10 metres) i tapada amb petites lloses. Tan sols és visible i es conserva en regular estat als darrers 3 metres abans d'arribar al petit safareig (2 x 3 metres) que emmagatzemava aigua per regar s'hort als seus peus. Actualment un xaragall arranca de sa boca de sa mina i passa de llarg pel costat esquerre de dit safareig i acaba també a s'hort amb ses aigües que es filtren i de s'escorrentia.

No hem localitzat cap referència històrica a sa font, pel qual la classifiquem baix un topònim que reflecteix la seva situació dins sa finca. Agraïm a en José Bermejo s'ajuda per localitzar aquesta font.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Octubre 2014

Font de sa Bova / des Tramuntanal

Municipi.- Calvià | Lloc.- Finca pública 'Galatzó' - Rústic | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 454354 4383363) | Alçada.- 201 msnm

Es tracta d'una font de mina subterrània d'uns 4 metres de profunditat. La boca i els paraments estan realitzats a força de 'pedra en sec'. La galeria està coberta per lloses planes de pedra de disposades horitzontalment. Al fons damunt s'ullal hi ha restes d'un forat que podria esser per aireig de sa galeria i que avui està tapat.

De la mina d'aigua surt una séquia quadrada, enterrada i pràcticament destruïda per transportar l'aigua des de la font de mina fins a l'abeurador que hi ha a uns 20 metres més a baix. Malgrat les informacions que tenim sobre que la font es va assecar fa ja més de 40 anys, una mànega va des de la mina fins a l'abeurador i aquest està ben ple d'aigua, el que ens fa dubtar sobre aquest extrem.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM)| datum.- WGS84 | Creat.- juny-2011 : Act.- Maig 2012

Font de sa Cometa

Municipi.- Calvià | Lloc.- finca pública Galatzó - Rústic | Ús.- Cap | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 454094 4385024) | Alçada.- 251 msnm

Es tracta d'una font de mina totalment transitable del tipus 'qanat' d'uns 35 metres de llargària. Té dos pous de ventilació de secció circular també fets de pedra en sec, un protegit amb una reixa de ferro i l'altre condemnat amb pedres.

L'accés al portal de la galeria es facilita per mitjà d'una petita rampa que condueix a la boca d'accés i a l'interior de la galeria. La galeria és de secció parabòlica i té els murs laterals i la coberta de pedra en sec col·locades 'de fil'. La coberta és de volta amb lloses planes i grans pedres. La conducció de l'aigua dins de la galeria passa per una canal de teula adossada al mur esquerre.

Als 30 metres s'acaba sa galeria i comença una mineta natural que és s'ullal de sa font, amb una llargària d'uns 12 metres i secció irregular excavada a la roca. Hi ha tres piquetes, la de s'ullal al final de la mina i dues més fins a la sortida.

Sa font es documenta des de 1627, encara que no es pot assegurar que sigui la seva data de construcció. Aquesta font proveïa d'aigua a ses Cases de Galatzó fins al segle XIX, alimentat el pou central de la clastra.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06-2011 - Revisat.- 03/2018

Font de sa Corriola

Municipi.- Calvià | Lloc.- Son Boronat - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 460429 4379815) | Alçada.- 141 msnm

Font de mina tipus 'qanat' situat en els voltants de Son Boronat, dins d'una finca privada. Té uns 19 metres de llargària des de la boca fins al 'pou mare' (39.567059N 2.539604E).

Des de l'ullal del 'pou mare' s'aigua per una canal rectangular encastada en el sòl durant el recorregut interior; una vegada en l'exterior la canal va per la dreta des passadís d'accés fins a un abeurador a uns 5 metres de distància; l'aigua sobrant passa per una altra canal destinada a reg.

En es final des passadís d'accés a sa mina hi ha un petit berenador amb una taula i un banc de pedra picada i la boca d'accés a la mina, situada en els baixos d'una marjada. El 'pou mare' és rectangular i té una mica menys de sis metres de profunditat.

La mina està en molt bon estat de conservació i es van realitzant treballs de manteniment periòdicament a càrrec de la propietat. De la font brolla aigua amb més o menys intensitat durant tot l'any.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06-2011 - Revisat.- 04-2012

Font de sa Cova de sa Germaneria

Municipi.- Calvià | Lloc.- Son Martí - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31S 456488 4382300) | Alçada.- 2015 msnm

Sa cova de ses Germaneries està situada a uns 600 metres per sa part de xaloc de ses cases de Son Martí i a sa mateixa distància del Penyal des Coloms (274 m.) però per la part de Tramuntana.

Dins sa cova hi ha diverses intervencions humanes per tal d'aprofitar l'aigua que cau per múltiples degotissos, sobretot en les denominades Sala de ses Bombilles i Sala dels Espeleotemes on es van construir en temps passats diversos paretons per contenir l'aigua formant així unes grans piquetes o basses.

Agraïm a José Bermejo i a Borja López les dades i imatges cedides per poder catalogar aquesta típica font de degotís. Podeu llegir molts més detalls prement aquest enllaç a la seva pàgina web.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny-2015

Font de sa Cova des Llag

Municipi.- Calvià | Lloc.- Na Burguesa - Rústic - Privat | Ús.- Consum | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 463134 4379550) | Alçada.- 459 msnm

Cova coneguda també amb el nom de sa Cova de s’Aigo Estiulada i que està situada un poc abans d'arribar al Coll des Pastor, passat el monument de Na Burguesa.

Es tracta de l'aprofitament de s'aigua que surt per un degotís al qual mitjançant sa construcció d'un paretó s'aconsegueix retenir uns 3 metres cúbics del preuat líquid a una zona que no hi ha cap font, l'únic punt és la propera font des Ribellet dins sa cova del mateix nom.

Agraïm a José Bermejo i a Xisco Gràcia les dades oferides per poder catalogar aquest fontinyol. Podeu veura sa planimetria de sa cova dins sa galeria d'imatges de la dreta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Juny-2015

Font de sa Cova des Ribellet

Municipi.- Calvià | Lloc.- Na Burguesa - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 462566 4379548) | Alçada.- 418 msnm

Font que es crea amb s'aprofitament de s'aigua que cau des sostre de sa Cova des Ribellet, situada a uns 320 metres a ponent des Coll dels Pastors i a uns 400 metres al nord de Puig Gros de Bendinat (486 metres).

Es recull s'aigua mitjançant sa col·locació d'un ribell a uns 50 metres des nivell de s'exterior i que actualment es troba romput, segurament per sa caiguda d'alguna pedra, fent que sa seva capacitat està així molt reduïda.

S'Arxiduc ja en parlava d'aquesta font com a punt d'abastiment d'aigua en una de ses seves descripcions de ses rutes per anar des de Bendinat fins a Valldurgent.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2014

Font de sa Llana

Municipi.- Calvià | Lloc.- Son Vic Nou - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 453634 4378338) | Alçada.- 56 msnm

Font natural que es troba a sa part de ponent de ses cases de Son Vic Nou, a s'altre costat de sa carretera que va d'Es Capdellà a Peguera.

Són visibles el manco tres brolls que surten per ses esquerdes d'unes roques i que actualment dipositen s'aigo dins una gran bassa (uns 800 m2) artificial construïda per tal d'emmagatzemar s'aigo que surt per ells.

Si observam ses imatges aèries de l'any 1956 no ni ha cap de bassa o tal vegada hi havia algun safareig o uns abeuradors. Es testimoni de l'amo en Sebastià de Son Vic Nou, que mos ha confirmat es lloc exacte on es troba aquesta font, també mos confirma que sa bassa es construir als anys 60 del segle passat.

Els brolls tenen marques d'activitat i sa bassa té prop d'un metre d'aigo a finals d'estiu; també hi ha una canonada de ciment que recull aigo de s'escorrentia.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2013

Font de sa Mina de Valldurgent -1-

Municipi.- Calvià | Lloc.- Valldurgent - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 462332 4382675) | Alçada.- 297 msnm

Impressionant i mai millor dit font de mina, ja que es tracta d'una immensa galeria excavada en la totalitat del seu recorregut en les roques naturals i sense cap tipus de reforç.

La galeria és bastant llarga amb més de 125 metres i malgrat estar excavada a mà (i segurament amb l'ajuda de petits explosius) manté amb molta fidelitat la forma de volta encara que evidentment de forma irregular. Malgrat que la seua llargària no hi ha cap tipus de pou d'aireig. A la boca d'entrada una gran roca caiguda del sostre quasi impedeix l'entrada i en dificulta la seva localització.

En tot el seu recorregut hi ha una canal a la dreta en desús i que porta una canonada de plàstic en el seu interior. Al final de la mina hi ha un eixamplament a manera de sala amb una gran esllavissada que tapa l'ullal sense impedir que segueixi sortint aigua, encara que sembla que els darrers anys aquest cabal ha minvat molt.

Sa mina és totalment transitable i a llocs supera els 1,80 metres d'altura; la galeria és pràcticament en línia recta i hi ha nombroses filtracions amb dipòsits calcaris modelant les típiques formacions fins i tot algunes joves estalactites i alguns 'gours'. A sa sortida no s'observa ni canal ni pica i suposem que la canonada vista a l'interior de la mina va sota terra fins a l'hort que hi ha a uns 30 metres més a baix.

Una obra d'enginyeria humana que demostra els grans esforços que feien els nostres avantpassats per aconseguir aigo allà on no ni havia.

Actualització: en setembre de 2012 i gràcies a sa col·laboració den Pere Llufriu trobam i catalogam sa Mina de Valldurgent -2- a prop d'aquesta i tan semblants que quasi són iguales. Vegeu un plànol des conjunt dins sa galeria d'imarges on també hi ha un plànol de sa mina cedit per José Bermejo. Gràcies.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum WGS84 | Creat.- 11-2011 : Act.- 09/ 2014

Font de sa Mina de Valldurgent -2-

Municipi.- Calvià | Lloc.- Valldurgent - Rústic - Privat | Ús.- Cap | Tipus.- Mina

Situació: Google Maps (31 S 462437 4382486) | Alçada.- 418 msnm

Aquest tipus de galeries construïdes amb tècnica minera i que produeixen aigo mos fan plantejar un tema difícil de resoldre: ¿són galeries que es feren per treure algun tipus de mineral i trobaren aigo en el transcurs de s'excavació o simplement són galeries que es feren a la recerca d'aigo?.

El que si podem assegurar que aquestes dues galeries no consten registrades com a mines per extracció de minerals a cap ni un dels organismes oficials encarregats. Aquesta i sa font de sa Mina de Valldurgent -1- són veïnades i pràcticament iguales, llevat que s'altra està esbaldregada al fons i precisament al fons de sa galeria és on hi ha una ampliació a l'ample i alt i hi ha un sondeig, que repetint el tema anterior no estem segurs de si és a la recerca de minerals o d'aigo. Vegeu un plànol des conjunt de ses dues fonts en la galeria de la dreta.

Crida s'atenció que sa solidesa des materials geològics del lloc va permetre sa construcció d'aquest tipus de galeria tan poc habitual a ses mines d'aigo, sense reforços de cap tipus ni pous d'aireig malgrat tenir una llargària tan important. La galeria és bastant llarga amb més de 90 metres i malgrat estar excavada a mà (i segurament amb l'ajuda de petits explosius) manté amb molta fidelitat la forma de volta encara que evidentment de forma irregular

Sa mina es totalment transitable i a llocs supera els 1,80 metres d'alçada; la galeria és pràcticament en línia recta i hi ha nombroses filtracions amb dipòsits calcaris modelant les típiques formacions fins i tot algunes joves estalactites i alguns gours. Al llarg de sa galeria hi ha una canal a la dreta que duu s'aigo fins a fora on hi ha restes d'unes piquetes a l'esquerra de sa boca i una petita bassa (3 x 2 m.)

Agraïm a en Pere Llofriu que ens ha facilitat sa localització d'aquesta font. Vegeu un plànol des conjunt dins sa galeria de la dreta.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 09-2012 | Act.- 09/ 2014

Font de sa Mola / sa Mina

Municipi.- Calvià | Lloc.- sa Mola - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 453319 4378859) | Alçada.- 122 msnm

Aquesta font de mina que a simple vista sembla d'escassa importància, subministra aigua a un conjunt hidràulic que quan la veus no t'ho pots imaginar. També és coneguda com 'sa Mina'.

És una mina de 0,80 x 0,35 metres construïda en pedra en sec i amb la coberta inclinada en forma de 'V' invertida a força de lloses irregulars. Per terra i en el centre baixa una canal excavada en el sòl que sembla ser de ciment i morter. No hem pogut esbrinar la llargària de la mina, ja que no és transitable. El fet de no trobar tampoc forats de ventilació, podem calcular-li una longitud entre els 10 i els 15 metres.

A sa sortida hi ha un petit passadís amb una pica-abeurador construït amb blocs ceràmics. La canal surt des d'aquí vessant a baix fins a arribar a la casa on té una desviació. (aquí hi ha un tram d'uns 100 metres que la màniga de plàstic). La canal segueix vessant a baix fins que al costat de les cases entra en un molí fariner abandonat, dos safareijos i diversos abeuradors, tot això alimentat per aquesta font.

Dos elements ens criden l'atenció: la important quantitat d'aigua que surt de la mina a la fi de juliol i lo pronunciada que és s'inclinació de la canal en el seu recorregut inicial, que en algun tram supera àmpliament el 10%.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | datum.- WGS84 | Creat.- 07-2011 : Revisat.- 05/2012

Font del Beat Ramón

Municipi.- Calvià | Lloc.- Son Boronat - Rústic - Privat | Ús.- Piscina | Tipus.- Qanat | Situació.- Google Maps (31 S 460450 4379649) | Alçada.- 146 msnm

Font de mina situada en la part posterior del que avui és un agroturisme, antiga possessió de Son Boronat.

És de tipus 'qanat curt' feta de pedra en sec, d'uns 17 m. de llarg i és totalment transitable. Al fons està el pou mare amb l'ullal parcialment tapat; aquest pou de ventilació té gairebé 2 metres de diàmetre en el seu inici i una altura d'uns 5 fins a l'exterior.

Des del recinte de l'ull surt una canal encastada en el sòl, descoberta en el seu recorregut interior i coberta amb teules àrabs en el seu recorregut exterior fins a l'aljub, avui piscina. El seu estat de conservació és bastant bo i s'han realitzat treballs de millores recentment. No sabem si per culpa de les obres o per altres motius però la realitat és que la font fa uns anys que ha deixat de rajar aigua.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06-2011 : Revisat.- 04/ 2012

Font des Obis

Municipi.- Calvià | Lloc.- Finca pública 'Galatzó' | Rústic | Ús.- Seca| Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 453855 4383201) | Alçada.- 246 msnm

Aquesta font es va assecar en 1995, segurament perquè van danyar la vena d'aigua en construir una pista forestal emprant maquinària pesant.

Està situada sota una marjada a escassos dos metres d'alçada i per drenatge alimentava una pila d'uns 2 metres cúbics formant dues peces d'uns 8 metres de llatgària del abeurador. La canalització es protegeix amb una galeria de pedra seca amb secció rectangular (0,45 x 0,90 m.) coberta amb lloses planes. Sa galeria es del tipus 'qanat', mesura uns 10 metres de llarg i disposa d'un pou de ventilació sense coll en el fons de secció irregular però de només 0,5 m. de fondària per damunt de sa mina.

A fora hi ha restes d'una canal que havia d'alimentar algun altra abeurador situat vessant avall.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 06-2011 : Revisat.- 03/2018

Font den Boira -1-

Municipi.- Calvià | Lloc.- la Vall Verda - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Mina | Situació: Google Maps (31 S 453365 4379128) | Alçada.- 129 msnm

Una de ses 3 fonts que formen es conjunt hídric de sa Torre den Boira, vegeu també ses fonts den den Boira -2- i den Boira -3- i es detall des conjunt en un croquis a sa galeria de imatges.

La mina és curta, amb prou feines 7 metres, 4 de mina de pedra seca a ses parets i lloses al sostre; al fons, passats 3 metres de galeria picada a sa roca està l'ullal, als peus d'unes grans roques i en mig de nombrosos degotissos. Al fons també hi ha un forat de ventilació però crec que és natural, una esquerda entre dues roques; d'aquí el nostre dubte sobre si és o no un orifici d'aireig 'forçat' que solen ser característics dels 'qanat'.

Com s'ha dit, la mina mesura uns 7 metres de llarg per mig metre d'ample el que la fa quasi intransitable. L'accés és a través d'una trinxera o passadís d'uns 3 metres de llarg i en el seu inici hi ha una pica-abeurador.

Dins de la mina, al fons hi ha una canal excavada en el sòl per a conducció de s'aigo que comença a l'esquerra i acaba en la dreta; ja en la trinxera va per una canal a força de teula àrab invertida (actualment hi ha una canonada de plàstic enterrada) fins a l'abeurador. Des d'aquí amb un sistema senzill de canonades de plàstic connectades primer a l'abeurador i després s'aigo es distribueix almenys a 4 petits safareijos i a una casa en reformes. Sa font és activa quasi tot l'any, inclús en ple estiu.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 07-2011 : Revisat.- 05/ 2017

Font den Boira -2-

Municipi.- Calvià | Lloc.- La Vall Verda - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 453379 4379121) | Alçada.- 131 msnm

Una de ses tres fonts que formen es conjunt hídric de sa Torre den Boira i que alimentan quatre safareijos segons detallam a un croquis inserit dins sa galeria de imatges de la dreta. (Vegeu també sa font den Boira -1- i sa font den Boira -3-).

Aquesta unitat està formada per una font de mina tipus ''qanat'' amb una galeria feta de pedra en sec d'uns 6 metres de llargària, secció rectangular amb coberta de volta (0,50 x 0,90 m.) i que al fons té un pou de ventilació també fet de pedra seca i secció circular sense coll que cau just baix d'un gran penyal.

S'accés es fa directament des d'es camí i mitjançant un passadís d'uns 4 metres de llarg fet igualment de pedra seca; mina i passadís tenen una canonada de plàstic baix terra que du s'aigo de cap als safaretjos que hi ha una marjada més avall i que estan connectats entre ells.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 03-2013 | Revisat.- 05/ 2017

Font den Boira -3-

Municipi.- Calvià | Lloc.- La Vall Verda - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 453379 4379133) | Alçada.- 135 msnm

Una altre de ses tres fonts que formen es conjunt hídric de sa Torre den Boira. Millor si mirau també sa font den Boira -1- i sa font den Boira -2- i un esquema des conjunt de tres

Aquí tenim un broll que surt de dins d'una petita balma o obertura natural que està als baixos d'un marge. Igual que ses altres té una canonada de plàstic que du s'aigo a un petit safareig baix de sa propera marjada. Hi ha restes d'una antiga canal de teula àrab que ja no s'empra.

Aquest safareig té sa forma d'una pica rentadora però que tot mos indica que té sa doble funció: rentadora i emmagatzemar aigo per regar.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 03-2013 | Revisat.- 05/ 2017

Font den Debades

Municipi.- Calvià | Lloc.- Finca Galatzó - Rústic - Públic | Ús.- Cap | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 455455 4384273) | Alçada.- 201 msnm

Abans de res volem aclarir que maldament l'il·lustre Mascaró Pasarius en el seu Mapa General de Mallorca situa aquesta font entre ses finques des Galatzó i des Ratxo, tota la documentació consultada empra aquest topònim per referir-se a un jaciment arqueològic, enlloc es parla si hi havia una font als voltants del dit jaciment, fet que seria gens estrany; vegeu com a exemple la fitxa patrimonial de s'Ajuntament de Calvià per abreujar el tema.

El citat M.G.M. en situa dos de jaciments als voltants de sa font i és l'únic que situa una font d'aigo amb el seu estil característic en tot Mallorca: lletres blaves i un puntet també blau. Per complicar un poc més el tema hem de dir que ses persones que han treballat des de fa anys a sa finca des Galatzó diuen no haver-ne sentit parlar mai d'aquesta font; per altra part, a sa web d'Ixent.org es documenta sa desaparició dels talaiots de sa ''font den Debades'' l'any 1940 amb els treballs d'ampliació des camí des Ratxo.

Per noltros, sa font havia d'existir, ja que el topònim està prou clar i documentat; un altre tema és si ha desaparegut o si no, on estan les seves restes. Per part nostre i després d'haver recorregut la zona pam a pam en diverses ocasions els darrers anys, feim una aportació (sense cap pretensió i amb totes ses reserves que toca) amb les dades d'un broll que és l'únic element de sa contrada que té tots els components necessaris per haver estat un punt de subministrament d'aigo i que així el descrivim:

Broll situat a uns 930 metres per sa part de llevant de ses cases des Galatzó, a l'esquerra des camí des Ratxo i entre aquest i es torrent homònim, en sentit Galatzó - Ratxo. Són almenys dos brolls que surten entre les pedres d'un marge amb clares marques de sortida d'aigua. Un important xaragall, avui tapat de càrritx o el que en queda d'ell va en direcció al torrent des Galatzó, situat a uns 50 metres en direcció tramuntana.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer -2016

Font des Buscarrí

Municipi.- Calvià | Lloc.- Galatzó - Rústic - Finca Pública | Ús.- Cap | Tipus.- Mineta | Situació: Google Maps (31 S 453844 4383458) | Alçada.- 255 msnm

A sa part de ponent de sa finca pública de Galatzó, a un lloc conegut com es comellar de ses Figuerasses hi ha aquesta antiga i seca font.

Es tracta d'una petita font de mina que en el fons de la seva curta mina (1,5 metres) hi ha una piqueta, tot dins un habitacle fet de pedra en sec. A uns 8 metres vessant avall hi ha un vell abeurador a sa part baixa d'un marge; uns degotissos a sa paret són testimonis de la seva activitat. Sa mineta i s'abeurador havien d'estar afegides per una canal soterrada de pedra a superficial de teula, no ho sabem.

Agraïm a en Gabriel Salom que mos hi hagi acompanyat; sa font estava pràcticament enterrada de càrritx i hagués estat molt difícil trobar-la sense la seva ajuda.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | datum.- WGS84 | Creat.- 09-2013

Font des Poll

Municipi.- Calvià | Lloc.- Finca pública Galatzó - Rústic | Ús.- Ramader | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 453980 4386490) | Alçada.- 270 msnm

Font situada a uns 2.270 metres al nord de ses cases i a 370 des conjunt de ses Sínies (mesures en línia recta). Es tracta d'una font de mina tipus 'qanat' que es troba en una de les rutes d'accés a la 'Mola de s'Esclop' i que a l'any 2009 va ser restaurada totalment.

La galeria té uns 16 metres de llargària fins a connectar amb el pou mare. Està construïda amb pedra en sec i la secció triangular és de petites dimensions, ja que amb prou feines supera els 40 x 60 centímetres en els trams visibles.

El pou mare està construït en pedra d'arenisca per permetre la filtració d'aigua. Té uns 2 metres de profunditat, no té coll però si una reixa de ferro per protecció del ramat i persones; rep també aigües de l'escorrentia.

Des de la boca de la mina hi ha una canal construïda amb teules àrabs sense subjectar i col·locades directament en el sòl d'uns 6 metres de llargària i que uneix la galeria amb l'abeurador (any 2011). Aquest abeurador és elevat, mesura uns 9 metres de llarg per 1 d'altura i uns 0,50 de fons. Si voleu veure els treballs de restauració d'aquesta font si mirau aquest vídeo de 2009.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 11-2011 : Revisat.- 03-2018

Font de Can Calça

Municipi.- Calvià | Lloc.- Can Calça - Rústic - Privat | Ús.- Desapareguda | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 456695 4379604) | Alçada.- 101 msnm

Desapareguda fonteta que estava dins sa finca homònima, finca que es troba entre el cementeri nou i sa carretera vella de Capdellà.

S'actual propietari de sa finca ens confirma personalment que quan ell la va comprar a l'any 1975, sa fonteta encara existia, de fet recorda que gent des poble hi anava a collir aigo amb gerres. Ell mateix ens confirma que tres anys després, al 1.978 i fent uns moviments de terres per millorar el camí que va cap als horts, sa fonteta es va tapar amb terra i formigó; argumenta aquest senyor que sa fonteta ja no rajava.

No hem pogut comprovar aquesta versió, ja que sa propietat no ens ha convidat a veure on estava sa fonteta. Així ses coses, no ens queda més remei que donar per bones aquestes afirmacions i registrar sa fonteta com a desapareguda.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Setembre 2017

Fonteta den Mesquida

Municipi.- Calvià | Lloc.- Bendinat - Urbà - Públic | Ús.- Cap | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 464093 4376791) | Alçada.- 38 msnm

En el Mapa Topogràfic de 1995 de la CAIB està documentada aquesta fonteta que si bé és possible que en general, les dades oferides per aquest servei no són molt exactes, si són fiables en lo referent a s'ubicació aproximada dels elements.

Per altra banda, el servei de fotografies aèries de 1956 (vegeu imatge en la galeria) mostren s'absoluta absència d'habitatges i altres construccions en aquesta zona. Ben segur idò que s'antiga fonteta va esser enterrada baix sa construcció dels moderns vials, habitatges i més segur pel centre comercial que hi ha just devora de sa suposada situació de sa fonteta.

Ses imatges que us oferim corresponen segurament a un desguàs provinent de sa desapareguda fonteta en previsió d'alguna sortida imprevista d'aigua. Hem de pensar que si fos una claveguera, estaria soterrada i sa canonada aniria conduïda a la xarxa general, ben al contrari aquesta sortida forma un xaragall natural que es perd vessant avall.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Octubre-2013

Font Ufana de Son Martí

Municipi.- Calvià | Lloc.- Son Martí - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 457098 4383180) | Alçada.- 219 msnm

A uns 1.200 metres cap a llevant de ses cases de Son Martí (avui objecte de reforma total) i al costat dret des torrent homònim brolla aquesta ufana.

Actualment una canonada de plàstic du s'aigo directa des broll a es safareig de vora ses cases on s'empra per regar i altres consums però antigament hi havia un conjunt hídric un poquet més complet.

Aixi ses coses, hem pogut observar una antiga canal de pedra que a uns 350 metres des broll creua es torrent per passar al costat esquerra on als 290 metres alimentava un gran safareig (28 x 6 x 1,70 metres exteriors) destinat a emmagatzemar aigo per moure es mecanisme d'un molí fariner. Es sobrant d'aigo des molí anava de cap al torrent a uns 12 metres de sa façana.

Des de s'esmentat safareig sortia una canal de pedra que a uns 270 metres torna a creuar es torrent per tal de tornar-se situar a l'inicial costat dret des torrent per arribar al cap de circular per una canal (0,30 x 0,30 m.) uns 105 metres fins a dipositar-la dins es segon safareig (13 x 5,5 x 1,60 m.) i per acabar anant per una canal aferrada a un marge fins a ses cases de Son Martí a uns 220 metres on alimenta uns abeuradors i pasteres.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Març-2013

sa Mineta

Municipi.- Calvià | Lloc.- Peguera - Rústic - Privat | Ús.- Desapareguda | Tipus.- Desconegut | Situació: Google Maps (31 S 452537 4378090) = (?) | Alçada.- 95 msnm

Han fet falta dues exhaustives recerques i dues entrevistes amb uns veterans coneixedors de la zona (en Jaume de Peguera i en Sebastià de Son Vic) per confirmar sa desaparició d'aquesta font coneguda com 'sa Mineta'.

Tot confirma que durant la construcció del túnel d'Andratx, conegut com el Túnel de Son Vic (800 m.) i durant els treballs d'excavació per a s'entrada des túnel a sa cara sud es va destruir la mina que es trobava a la dreta d'aquesta boca. Sa propietat de la finca Peguera va reclamar a sa constructora i aquesta es va limitar a treure una canonada fins a sa carretera amb una arqueta i després traçar un recorregut mitjançant una altra canonada de plàstic fins a un hort proper a sa possessió.

Avui solament ens queda observar es sinuós recorregut d'una antiga canal de pedra que anava des de sa font fins a la possessió de Pequera on omplia un gran aljub i des d'aquest servia entre altres per alimentar sa tafona.

Agraïm a en Jaume de Peguera ses facilitats donades per visitar sa finca.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.-WGS84 | Creat.- Març-2013

Font de sa Cova des Pastors

Municipi.- Calvià | Lloc.- Na Burguesa - Rústic - Privat | Ús.- Ramader | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 462918 4379743) | Alçada.- 436 msnm

Fontinyol situat dins el coval conegut com a Cova des Pastors que a la vegada està situat a uns 50 metres per sa part de llevant del Coll des Pastors (443 m.).

Es tracta de s'aprofitament de s'aigo que cau per uns degotissos situats al fons del citat coval; això es fa mitjançant dues piquetes que recullen aquesta aigo, piquetes totalment diferents una de s'altra i que segurament també corresponen a èpoques diferents de construcció.

La de l'esquerra és sa més petita, mesura uns 0,70 x 0,30 x 0,15 m. de forma ovalada allargada, picada a sa roca i referida de ciment mallorquí.

La de la dreta, més gran i de forma rectangular està formada per un paretó de pedra en verd en forma de 'L' i rematada de forma irregular a sa paret del fons des coval; mesura uns 1,80 x 0,70 x 0,30 m. i a la dreta té una regata per desguàs des sobrant.

Avui en dia sembla més activa sa petita de l'esquerra; les dues piquetes estan unides per una canaleta moderna feta per mitja canya d'uns 6 cm. de diàmetre i que comença a sa piqueta petita que està uns 30 cm. per damunt de s'altra més gran i que sembla fer molts d'anys que no ha rebut gens d'aigo.

Fonteta inclosa dins aquest inventari gràcies a la col·laboració de José Bermejo.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Novembre 2019