Montuïri

Font de Son Comelles

Municipi.- Montuïri | Lloc.- Son Comelles - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 501822 4379747) | Alçada.- 170 msnm

Font situada a la coma de darrere les cases de Son Comelles. És un qanat típic, de 123 m de llarg, que comença amb un pou mare d'un metre de diàmetre i té al manco 4 pous d'aireig al llarg del seu recorregut. Els pous estan tapats amb lloses de pedra i són mals de veure, com que entre el segon i el tercer hi ha una distància de 68 m suposam que n'hi deu haver algun que no hem vist.

L'entrada de la mina està tapada per algunes figueres i és mala de veure però hem pogut observar que és totalment de pedra en sec. Els darrers metres té la base entrespolada i al seu interior hi ha restes de canonades modernes.

A la sortida l'aigua circula a nivell de terra fins que passa a anar per damunt una paret. Primer va fins al safareig de l'hort i després arriba fins a les cases.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- 12- 2011

Font de Tagamanent / de Can Socies

Municipi.- Montuïri | Lloc.- Tagamanent - Rústic - Privat | Ús.- Reguiu | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 500500 4381530) | Alçada.- 140 msnm

La Font de Tagamanent se troba a la possessió del mateix nom, que a Sant Joan és més coneguda com a Can Socies.

És un qanat que podem dividir en dues parts, l'ullal se troba en una petita mina excavada a la roca i que s'acaba a davall el pou mare. A partir d'aquest punt la mina és totalment empedrada en sec. El sostre és de volta fet per aproximació de filades a excepció de la zona propera al pou, que és de sostre pla.

L'estructura actual del pou és resultat de les modificacions realitzades a la dècada de 1960 per crear un petit dipòsit interior on s'acumulés aigua i poder-la extreure amb una motobomba. A la sortida l'aigua arriba a un safareig dins un hort tancat. Els sobrants sortien per un albelló i arribaven a formar una zona molt humida al centre dels sementers que no se podia conrar.

Antigament hi havia diverses piques i abeuradors a la sortida de la mina i prop del sagareig. A l'actualitat estan repartits per la carrera de les cases.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juny - 2012

Font de s'Almudaina

Municipi.- Montuïri | Lloc.- s'Almudaina - Rústic - Privat | Ús.- Hort | Tipus.- Qanat | Situació: Google Maps (31 S 499636 4381980) | Alçada.- 145 msnm

Sa Font de s'Almudaina és un qanat amb un longitud total de devers 55 metres des de l'entrada de la mina fins al pou mare. Té dos pous d'aireig i algunes estructures interiors que el fan un poc diferent a la majoria de qanats que hem visitat.

L'entrada de la mina és bastant gran i a mesura que entram se va fent més baixa. A l'alçada del primer pou d'aireig surt una segona mina curta que neix més d'un metre per damunt de la base i tira l'aigua dins el safareig format davall aquest pou. La mina principal també queda 70 cm elevada, creant un escaló. Des d'aquest punt la mina és bastant més petita, 1 m d'alt, i s'hi poden veure restes de la canal de ceràmica que duia l'aigua.

Fins al segon pou hi ha 13 metres i l'alçada d'aquest pou d'aireig hi torna haver un escaló de devers 50 cm d'alt i la mina torna a continuar amb una alçada de devers 125 cm durant 14 metres més. A partir d'aquest punt la mina té una estructura diferent irregular, sembla que hi va haver un esbaldrec i se va intentar salvar posant ciment i algunes peces de marès. La mina queda totalment col·lapsada.

Si intentam seguir la mina per l'exterior vorem que després de la zona de l'esbaldrec (hi ha un enfonsament al terreny) hi ha encara el pou mare. Dins aquest pou mare s'hi veu la mina que connectaria amb la sortida i també un altre portal cap a un altre passadís de longitud indeterminada. La font fa anys que no té aigua, segurament per l'excavació de diversos sondeigs al mateix turó on se troba.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Creat.- Juliol - 2012

Font de s'Avenc / de Can Pacho

Municipi.- Montuïri | Lloc.- Ses Rotes - Rústic - Públic | Ús.- Abeurada | Tipus.- Broll | Situació: Google Maps (31 S 500599 4380063) | Alçada.- 178 msnm

Desapareguda fonteta situada a uns 750 metres per sa part nord des puig de Sant Miquel (250 m.), justa sa paret mitgera de sa finca coneguda com a sa Torre de s'Avenc amb es camí de ses Rotes.

A sa finca de sa Torre de s'Avenc i dins s'avenc que li dóna nom hi havia una surgència d'aigua que era aprofitada pels propietaris de sa finca i travessant sa paret mitgera hi havia un accés a s'aigua a manera de pou veïnal al mateix camí; també a pocs metres i dins una esplanada creada en aquesta cantonada (aquí es camí de ses Rotes es convertia amb un ''camí de tres pams'') hi havia un abeurador de pedra pel bestiar.

En una de ses darreres transmissions de propietat, es va eliminar s'accés a s'aigua i es va paredar sa capella que hi donava accés; sa pica abeurador, també va desaparèixer. S'Ajuntament de Montuïri va posar un plet davant els tribunals per defensar els drets dels veïnats però es plet es va perdre i així estam avui en dia: a s'aigua només hi té accés sa família alemanya actual propietari de sa finca.

Sa font també és recordada coma sa font de Can Pacho, un dels antics propietaris quan sa font era pública. Agraïm al sr. Mateu Ginard sa informació oferida.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2017

Font de s'Hort de Son Comelles

Municipi.- Montuïri | Lloc.- Son Comelles - Rústic - Privat | Ús.- Desapareguda | Tipus.- ? | Situació: Google Maps (31 S 502594 4379290) | Alçada.- 129 msnm

Font que estaria situada a uns 1900 metres per sa part de llevant des Puig de Sant Miquel (240 m.), enterrada per sa nova autovia.

Com a única informació disponible aportam es comentari que sobre ella en fa en Josep Estelrich Mieres a sa revista Mel i Sucre, any 1995, mes 05, nombre 0179:

.... però el que molts ignoren, és que hi va haver un molí fariner mogut per Ia força de l'aigua, cosa insòlita a terres del pla, ja que aquests molins solien estar a indrets d'alta muntanya, concretament a Esporles, Pollença i Artà.

Estava situat a Ia vorera del torrent d'Horta a uns quatre o cinc cents metres avall del pont del camí que va de Sant Joan a Porreres, entre les possessions d'Horta i d'Horteta.

S'abastia de l'aigua del torrent que naixia de Ia font de l'Hort de Son Comelles (avui desapareguda per esgotada); a Ia vora del pont esmentat hi havia un «parat» (taponat que es feia a un torrent per desviar l'aigua), fet de pedres i terra, per obligar Ia correntia a abocar a una grossa tuberia de test, que Ia conduïa pel costat del torrent fins al molí.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Maig 2018

Font de s'Hort de Son Company

Municipi.- Montuïri | Lloc.- Son Company - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31S 496542 4382098) | Alçada.- 136 msnm

Font situada a uns 800 metres des puig Moltó (199 m.) per la seva part de llevant, dins sa finca homònima, que fins a l'any 1924 era part de Son Company, finca que a la vegada i de molt antic era part de Males Herbes.

Es tracta d'un antic pou artesià d'uns 4 metres de fondària amb una mina de desguàs o albelló d'uns 44 metres de llarg, tipus 'qanat', que diposita s'aigua dins dos safaretjos. Sa mina mesura uns 0,50 x 0,80 de secció rectangular, clarament excavada a cel obert i amb ses parets de pedra amb una capa de ciment mallorquí per estanquitat, ja que sovint, sa mina va plena d'aigua. Sa coberta és de lloses planes i hi ha 5 pous de ventilació, també de pedra i amb uns 0,90 metres de llargària mitjana i de secció quadrada d'uns 0,50 metres.

El pou de captació és de secció circular (uns 0,80 m. de diàmetre) i té un accés mitjançant una escala de pedra en forma de ''L''. El coll és de pedra i té adossat un antic dipòsit d'uns 3 metres quadrats. A uns 4 metres hi ha sa paret que fa partió amb ''es Carreró'' on antigament hi havia tres abeuradors públics fets de pedra que bevien d'aquesta font i que avui estan desmuntats i emprats per altres finques, tot això segons ens explica en Miquel, a qui agraïm la seva amabilitat.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Febrer 2018

Font de sa Cova Celada

Municipi.- Montuïri | Lloc.- Sant Miquel - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Degotís | Situació: Google Maps (31 S 500636 4379276) | Alçada.- 220 msnm

Font situada a la mateixa carretera que puja al Puig de Sant Miquel (250 m.) a la dreta en sentit de pujada, més o manco a la meitat.

Es tracta d'una font del tipus degotís on una balma amb una bassa d'uns 15 m2 recull s'aigua que cau pel sostre de sa mateixa balma. La forma és semicircular irregular amb un pedrís a sa part de sa carretera. Quan s'aigua puja a un determinat nivell, passa a un albelló de pedra que després de travessar sa carretera, davalla el talús que la suporta i diposita el líquid dins un aljub de pedra d'uns 20 m2; aquest recorregut avui es fa mitjançant una canonada de plàstic.

Just davant, a s'altra part des camí hi ha unes taules de pedra a manera de berenador. A la dreta des recinte hi ha una placa en memòria de ses persones que impulsaren sa nova carretera.

L'any 1898 sa balma es va esbucar degut a un gran temporal de vent i aigua; sa font es va restaurar i va romandre així fins cap allà el 2000 on i per culpa d'un seguit d'actes vandàlics amb el recinte i amb s'aigua, la propietat va decidir tancar-lo amb una reixa de ferro barrada amb pany i clau.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- Desembre 2017

Font Bosseta

Municipi.- Montuïri | Lloc.- Font Bosseta - Rústic - Privat | Ús.- Agrícola | Tipus.- Pou albellonat | Situació: Google Maps (31 S 501483 4378860) | Alçada.- 158 msnm

Font situada just a s'entrada de sa finca homònima, a la dreta de s'encreuament dels camins d'accés.

Es tracta d'una font tipus ''pou albellonat'' amb un pou fet de pedra en verd d'uns 4 metres de fondària i uns 0,90 m. de diàmetre; té un coll fet de marès i lloses de forma trapezoidal en planta (2 x 1,2 metres) i 0,60 d'altura. Tot això està damunt una tarima empedrada, una espècie de placeta d'uns 50 m2 i uns 0,50 m. d'altura respecta a nivell de s'hort.

Un albelló de desguàs (part tapat i part a cel obert -0,50 x 0,50 m.-) en molt mal estat va des pou fins a un costat de dita tarima amb uns 4 metres de recorregut en corba; a partir d'aquí s'havien d'aprofitar ses aigües per regar els horts vessant avall però no hem observat restes de cap canal, síquia o element semblant.

Sí que hi ha restes d'una antiga canonada de ferro que en el mateix coll ja no té continuïtat, segurament provinent d'una època on s'aprofitava s'aigua mitjançant una bomba elèctrica.

Coordenades.- Graus decimals i (UTM) | Datum.- WGS84 | Data.- 11/ 2017