Truyện

Đây là một trong những câu truyện tôi viết trước khi đổi qua làm thơ.  Xin lỗi chưa có phần dịch qua tiếng Việt!
Subpages (1): Diamond Heart