Ngài Đã Sống Lại

Post date: Apr 4, 2015 12:52:12 AM

Ngài đã đến làm người trần gian

Ngài đã đến sống đời như tôi

Đem tin yêu cho người thất vọng

Đi reo vang tin mừng

Cho người khắp muôn nơi

Ngài đã chết để chuộc tội tôi

Ngài đã chết để cứu rỗi tôi

Đóng đinh trên thập giá

Đớn đau bao khổ hình

Để xoá tội trần gian

Nhưng Ngài đã sống lại

Vâng Ngài đã sống lại

Trong vinh quang khải hoàn

Phá tan xiềng xích của tội lỗi

Người con của loài người

Đóng đinh bên hai tội đồ

Ngài đã bước ra khỏi mồ

Phục sinh từ cõi chết

Để tôi được sống đời đời

Alleluia!  Alleluia!