Bài Mới‎ > ‎

Ngài Đã Sống Lại

posted Apr 3, 2015, 5:52 PM by Nhac Tho

Ngài đã đến làm người trần gian
Ngài đã đến sống đời như tôi
Đem tin yêu cho người thất vọng
Đi reo vang tin mừng
Cho người khắp muôn nơi

Ngài đã chết để chuộc tội tôi
Ngài đã chết để cứu rỗi tôi
Đóng đinh trên thập giá
Đớn đau bao khổ hình
Để xoá tội trần gian

Nhưng Ngài đã sống lại
Vâng Ngài đã sống lại
Trong vinh quang khải hoàn
Phá tan xiềng xích của tội lỗi

Người con của loài người
Đóng đinh bên hai tội đồ
Ngài đã bước ra khỏi mồ
Phục sinh từ cõi chết
Để tôi được sống đời đời
Alleluia!  Alleluia!


Comments