Thư Gửi Thiên Thần

[Cảm hứng qua bài “Thư Gửi Thiên Thần” của Lm. Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể, ngày 29 tháng sáu, 2013. VHK]

Trong nhân gian tôi thấy nhiều thiên thần

Không ham bạc tiền, chẳng màng lơi danh

Không xa hoa, dối trá, hay dèm pha

Đi bên tôi có rất nhiều thiên thần

Luôn hy sinh giúp đỡ người lầm than

Không kiêu sa, “thánh sống”, bên người trần

Hỡi, thiên thần “bé nhỏ” của tôi ơi

Tôi đang sống đời mộng du, sa mạc mù

Cho tôi thấy tình yêu là hy sinh

Cho tôi thấy đức tin như chuyện tình.

Copyright © 2013 nhactho.com