2001

Condicions que ha de complir la planta de PAEXBA d’Avinyó

Aquí s’han agrupat les condicions imposades pel Dept. de Medi Ambient i que figuren en l’autorització ambiental, amb les  Imposades per l’Ajuntament d’Avinyó i que figuren en l’autorització ambientals, i a les que s’ha compromès la pròpia empresa i que consten en el projecte.

Altres compromisos de l’empresa:

Condicions de control mediambiental:

00/10/2001 La Gavarresa i el Relat

El Departament de Medi Ambient, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, va começar a finals d’octubre del 2001, una actuació de conservació i neteja de les lleres del Relat i la Gavarresa, en el marc del Programa de Conservació i Netejade Lleres Públiques 2001-2004, amb una inversió de 9.697.310 pessetes.

Els objectius del Programa són la protecció i conservació de la xarxa pública de lleres naturals, el manteniment de la netedat de la llera i les riberes, la recuperació de la vegetació de ribera, assegurar la circulació dels cabals corresponents a avingudes ordinàries i dels cabals de manteniment (ecològics), i assegurar la recarrega natural dels aqüífers al·luvials.

09/11/2001 L'ecologisme a nivell local 

Conferència que va tenir lloc al Centre Cívic "Can Tutó" a càrrec de Martí Boada, geògraf i naturalista, 

professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, coincidint amb la presentació del grup ecologista GEA

31/11/2001 Preguntes al Conseller

El GEA ha proposat (31/11/01) a Josep Huguet de ERC que formuli al Parlament de Catalunya dues preguntes sobre Paexba i una sobre l’estat dels rius.

Les nostres propostes de preguntes són:

Pregunta 1

En la resolució d’autorització ambiental d’una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic de l’empresa Paexba, SL en el terme municipal d’Avinyó (Bages) es reconeix que el projecte de la planta no compleix la normativa pel que fa als nivells d’emissions a l’atmosfera i soroll i com a mesura correctora s’imposa que la planta no pot superar els límits fixats per la llei. El compliment d’aquests límits es controlarà durant el període de posada en marxa de les instal·lacions i d’inici de l’activitat i, després, regularment cada dos anys. Són aquests controls garantia suficient per a que en el seu normal funcionament les emissions a l’atmosfera de la planta no excedeixin els límits legals?

Per tal de valorar el risc d’infracció ambiental que comporta aquesta mesura correctora interessa saber: Quants expedients sancionadors ha incoat el Departament de Medi Ambient a l’empresa PAEXBA SL instal.lada al municipi de Sallent? Quina ha estat la causa de cadascun d’ells? Quin ha estat el resultat?

Pregunta 2

Coneix el Departament de Medi Ambient si, tal com obliga l’autorització ambiental dictada l’1 de juny de 2001 corresponent a l’expedient BA20010005, l’empresa PAEXBA SL disposa de l’autorització de l’organisme de conca per a l’explotació una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic en calent en zona de policia del Torrent del Soler al terme municipal d’Avinyó? En cas afirmatiu, quines condicions estableix aquesta autorització?

Pregunta 3

Disposa el Departament de Medi Ambient de dades sobre la qualitat de les aigües de la riera Gavarresa (Osona i Bages) i de la riera de Relat (Bages)? Quan han estat preses? En quins punts d’aquests rieres s’han efectuat les mesures? Quin ha estat el resultat de les mateixes?