2001

Condicions que ha de complir la planta de PAEXBA d’Avinyó

Aquí s’han agrupat les condicions imposades pel Dept. de Medi Ambient i que figuren en l’autorització ambiental, amb les Imposades per l’Ajuntament d’Avinyó i que figuren en l’autorització ambientals, i a les que s’ha compromès la pròpia empresa i que consten en el projecte.

 • Condicions generals: L’establiment i les seves instal·lacions s’han d’ajustar al que diu el projecte i a les condicions posteriorment imposades.

 • L’empresa només podrà disposar dels 2 focus de contaminació atmosfèrica descrits en el projecte.

 • Producció i gestió de residus: L’empresa haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat segons el Decret 93/99 sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d’acceptació i Fulls de Seguiment. L’empresa haurà de disposar d’un registre propi de residus. L’activitat de l’empresa generarà com a residu 4600 tones/any de filler (pols fina de pedra).El filler generat serà emmagatzemat en un silo i reutilitzat en el procés de producció de la planta.

 • Per a l’apilatge de materials s’haurà de realitzar polvorització amb aigua, reg per aspersió o bé recobriment amb lones o cobertes.

 • S’haurà de disposar de la suficient reserva d’aigua i/o elements adients per tal de garantir en tot moment el grau necessari d’humitat sobre els vials i stocks de materials polvorents per evitar la resuspensió de la pols per acció del vent. Prevenció de la contaminació de les aigües:

 • Atesa la proximitat del Torrent del Soler i que l’activitat és en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l’organisme de conca. Les aigües residuals que es generin provindran únicament dels sanitaris dels treballadors donat que l’aigua no intervé en el procés productiu.

 • Les aigües residuals que es generin es recolliran en una fossa sèptica impermeable, la qual es buidarà periòdicament.

 • L’empresa haurà de disposar del corresponent contracte amb gestor autoritzat per a buidar la fossa sèptica que s’haurà de portar a una EDAR autoritzada.

 • Prevenció de la contaminació atmosfèrica:

 • Els nivells d’emissió de contaminants a l’aire especificats en el projecte no s’adapten als establerts per la normativa (Decret 319/1998), per això s’imposa que les emissions dels dos focus existents no superin els següents límits:

 • Monòxid de carboni – 100 mg/Nm3 , Òxids de nitrogen – 450 mg/Nm3,Partícules sòlides – 100 mg/Nm3. Pel que fa a les emissions difuses s’estableix que en la zona d’influència de les emissions de l’activitat no es podran superar els 300 mg/(m2 dia) de partícules sedimentables.

 • Pel que fa als vials i circulació de vehicles i camions s’imposa :Compactar o pavimentar les vies de circulació.La reducció de la velocitat de circulació de vehicles. El reg o ruixat per aspersió dels vials.

 • Soroll i olors:

 • S’hauran d'instal·lar silenciadors en turbines i xemeneies. El soroll emès a l’exterior de l’establiment no pot ser superior a 65 dBA. A la zona habitada l’increment de soroll ha de ser inferior a 3dBA sobre el nivell de fons. No es poden rebre olors procedents de l’activitat a la zona habitada.

 • L’horari de treball serà diürn.

 • Aigua:

 • La font de subministrament serà aigua procedent de camions cisterna, donat que no es disposa de cap xarxa de subministrament.

 • Impacte visual:

 • Es construirà una pantalla vegetal d’arbres de fulla perenne per tal de minimitzar les visuals sobre la planta d’aglomerat asfàltic.

 • La planta instal·lada serà pintada de color verd caqui a fi de que no destaqui sobre el seu entorn.

Altres compromisos de l’empresa:

 • L’empresa tramitarà l’ISO 14001 per aquesta planta.

 • L’empresa ha donat tota mena de garanties als propietaris dels terrenys veïns de que l’activitat no els causarà cap molèstia.

 • L’empresa es compromet a donar al municipi 350 tones/any d’aglomerat asfàltic.

Condicions de control mediambiental:

 • L’activitat haurà d’efectuar un control inicial de caràcter mediambiental en el període de posada en marxa de les instal·lacions i l’inici de l’activitat. L’activitat no podrà funcionar sinó es realitza el control inicial, en el que s’ha de verificar el compliment de totes les condicions i límits fixats en l’autorització amb resultats satisfactoris. El control mediambiental s’ha de repetir cada 2 anys. Aquests controls els efectuarà una Entitat Ambiental Col·laborador de l’Administració degudament acreditada. El control dels nivells de partícules sedimentables en el límit de la propietat es realitzarà amb la instal·lació d’un captador de partícules sedimentables i una estació meteorològica si no es disposa de dades representatives procedents d’una estació sensora propera del Servei de Meteorologia de Catalunya o del “Instituto Nacional de Meteorologia”.

 • Revisió de l’autorització ambiental: L’autorització ambiental atorgada es revisarà en el termini de 8 anys llevat que s’hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d’una nova autorització

00/10/2001 La Gavarresa i el Relat

El Departament de Medi Ambient, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, va começar a finals d’octubre del 2001, una actuació de conservació i neteja de les lleres del Relat i la Gavarresa, en el marc del Programa de Conservació i Netejade Lleres Públiques 2001-2004, amb una inversió de 9.697.310 pessetes.

Els objectius del Programa són la protecció i conservació de la xarxa pública de lleres naturals, el manteniment de la netedat de la llera i les riberes, la recuperació de la vegetació de ribera, assegurar la circulació dels cabals corresponents a avingudes ordinàries i dels cabals de manteniment (ecològics), i assegurar la recarrega natural dels aqüífers al·luvials.

09/11/2001 L'ecologisme a nivell local

Conferència que va tenir lloc al Centre Cívic "Can Tutó" a càrrec de Martí Boada, geògraf i naturalista,

professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, coincidint amb la presentació del grup ecologista GEA

31/11/2001 Preguntes al Conseller

El GEA ha proposat (31/11/01) a Josep Huguet de ERC que formuli al Parlament de Catalunya dues preguntes sobre Paexba i una sobre l’estat dels rius.

Les nostres propostes de preguntes són:

Pregunta 1

En la resolució d’autorització ambiental d’una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic de l’empresa Paexba, SL en el terme municipal d’Avinyó (Bages) es reconeix que el projecte de la planta no compleix la normativa pel que fa als nivells d’emissions a l’atmosfera i soroll i com a mesura correctora s’imposa que la planta no pot superar els límits fixats per la llei. El compliment d’aquests límits es controlarà durant el període de posada en marxa de les instal·lacions i d’inici de l’activitat i, després, regularment cada dos anys. Són aquests controls garantia suficient per a que en el seu normal funcionament les emissions a l’atmosfera de la planta no excedeixin els límits legals?

Per tal de valorar el risc d’infracció ambiental que comporta aquesta mesura correctora interessa saber: Quants expedients sancionadors ha incoat el Departament de Medi Ambient a l’empresa PAEXBA SL instal.lada al municipi de Sallent? Quina ha estat la causa de cadascun d’ells? Quin ha estat el resultat?

Pregunta 2

Coneix el Departament de Medi Ambient si, tal com obliga l’autorització ambiental dictada l’1 de juny de 2001 corresponent a l’expedient BA20010005, l’empresa PAEXBA SL disposa de l’autorització de l’organisme de conca per a l’explotació una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic en calent en zona de policia del Torrent del Soler al terme municipal d’Avinyó? En cas afirmatiu, quines condicions estableix aquesta autorització?

Pregunta 3

Disposa el Departament de Medi Ambient de dades sobre la qualitat de les aigües de la riera Gavarresa (Osona i Bages) i de la riera de Relat (Bages)? Quan han estat preses? En quins punts d’aquests rieres s’han efectuat les mesures? Quin ha estat el resultat de les mateixes?