ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΣΗ                                                       ΑΝΤΙΝΑΤΡΙΟΥΡΗΣΗ

Αυξημένος εξωκυττάριος χώρος                               Οιδηματικές παθήσεις

Αυξημένη πρόσληψη Να+                                        Καρδιακή ανεπάρκεια

Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός                                 Χρόνια ηπατική βλάβη

Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης                              Νεφρωσικό σύνδρομο

ΑDΗ (SΙΑDΗ)                                                         Οξεία σπειραματονεφρίτιδα

                                                                                 Ιδιοπαθές Οίδημα

Ελαττωμένος εξωκυττάριος χώρος                           Μη Οιδηματικές καταστάσεις

Νόσος του Αddison                                                   Χαμηλή πρόσληψη Να+

Αλατοδιουρητικές νεφροπάθειες                              Διακοπή χορήγησης διουρητικών

                                                                                Οξεία χορήγηση αλατοκορτικοστεροειδών

                                                                                Μη νεφρικές απώλειες (γαστρεντερικές απώλειες ,ιδρώτες)  

           Παράγοντες που Ελέγχουν τη σωληναριακή Επαναρρόφηση του Να+

Αλδοστερόνη

Περισωληναριακές τριχοειδικές δυνάμεις: υδροστατική και κολλοειδωσμωτική πίεση

Μυελική ροή αίματος

Νατριουρητικά πεπτίδια

Δραστηριότητα του συμπαθητικού

         Κλινικοεργαστηριακά ευρήματα σε έλλειμμα Να+ και Η2Ο

Δέρμα ξερό που αίρεται σε πτυχή

Βλεννογόνοι ξεροί, βολβοί εισέχουν

Σφαγίτιδες φλέβες κάτω

Συχνοσφυγμία, ΑΠ κάτω , ολιγουρία

Περιφερική καταπληξία

Ηt άνω , ουρία άνω , pΝα ;

                Βασικές αρχές θεραπείας της υπονατριαιμίας

Χορήγηση ΝαCl                                                        Στέρηση Η2Ο

Πραγματικό έλλειμμα όγκου                              Οιδηματικές καταστάσεις

Επινεφριδική ανεπάρκεια                                   Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ADH

Χρήση διουρητικών                                           Ψυχογενής πολυδιψία Νεφρική ανεπάρκεια

              Αίτια υπερνατριαιμίας

Απώλεια Η2Ο                                                                                    Κατακράτηση νατρίου

Άδηλες απώλειες (ιδρώτες, εγκαύματα,                                   Χορήγηση ενδοφλεβίως υπέρτονου διαλύ-

υπέρπνοια σε αναπνευστικές λοιμώξεις)                                    ματος ΝαCl ή ΝaΗCO3

Νεφρικές απώλειες (νεφρογενής άποιος διαβήτης)                     Υπερκατανάλωση μαγειρικού άλατος

Υποθαλαμικές διαταραχές (άποιος διαβήτης

 

υποδιψία, ιδιοπαθής υπερνατριαιμία κλπ.)

Είσοδος Η2Ο στα κύτταρα (σπασμοί ή βαριά σωματική άσκηση)

Παράγοντες που επηρεάζουν την απέκκριση Κ+ σε φυσιολογικά άτομα

Διαιτητική πρόσληψη Κ+

Νάτριο

Αλατοκορτικοστεροειδή

Απέκκριση ανιόντων

Οξεοβασική ισορροπία

pΗ

Νεφρική απέκκριση ΝΗ3 

Αίτια  υποκαλιαιμίας

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ                                       ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Ανεπαρκής πρόσληψη (κακή θρέψη)                                   (ιδρώτας)

Έμετοι-παροχέτευση υγρών στομάχου

Διάρροιες - Σύνδρομο δυσαπορρόφησης                              ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΙΟΥ

καθαρτικά                                                                            Αλκάλωση - Ταχεία διόρθωση οξέωσης

Ουρητηροσιγμοειδοστομία                                                  Χορήγηση ινσουλίνης και γλυκόζης 

Θηλώδες αδένωμα του κόλου                                              Χορήγηση φαρμάκων που, διεγείρουν τους β-υποδοχείς

ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ                                                     (π.χ. σαλβουταμόλη)

Αυτοματες                                                                           Περιοδική παράλυση

Αλατοδιουρητικές νεφροπάθειες                                          (υποκαλιαιμική μορφή)

Υπερασβεστιαιμία                                                                   Θεραπεία αναιμίας

Υπερωσμωτικές καταστάσεις                                               Ψευδοϋποκαλιαιμία

(π.χ. σακχ. Διαβήτης)                                                           Τρομώδες παραλήρημα

Περίσσεια αλατοκορτικοστεροειδών

π.χ. πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αλδοστερονισμός)

Ιατρογενείς

Διουρητικά (θειαζίδες, της αγκύλης του Ηenle)

Οσμωτική διούρηση

Κορτικοστεροειδή

Πενικιλλίνες (π.χ. καρβενικιλλίνη)

Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και υποκαλιαιμία

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ                                       ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ

Απώλειες από το έντερο                                             Διουρητικά 

διάρροιες                                                                   Έμετοι - παροχέτευση υγρών στομάχου

Καθαρτικά                                                                 Περίσσεια αλατοκορτικοστεροειδών

Σωληναριακή οξέωση

Κετοξέωση

Νεφροπάθειες με απώλεια άλατος

                        Αίτια υπερκαλιαιμίας

Αυξημένη πρόσληψη                                                Μειωμένη νεφρική απέκκριση

Ταχεία ενδοφλέβια έγχυση καλιούχων ορών         Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Ταχεία χορήγηση μεγάλης ποσότητας συντη-       (παροξύνσεις - Τελικό στάδιο)

 ρημενου αίματος )                                                Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

                                                                             (ολιγουρικό στάδιο)

                                                                                         Σωληναριακή οξέωση (τύπου 1)

                                                                            Χρήση Διουρητικών που κατακρατούν Κ+

Ανακατανομή                                                      (σπειρονολακτόνη, αμιλορίδη)

Οξέωση                                                   

Έλλειψη ινσουλίνης - υπεργλυκαιμία

Καταβολισμός ιστών

Φάρμακα (μαζική δόση δακτυλίτιδας,                   Παθήσεις επινεφριδίων

αποκλεισμός β-υποδοχέων,                                   Νόσος του Addison

καπτοπρίλη, σουκινυλοχολίνη, αργινίνη)               Συγγενής επινεφριδική υπερπλασία

Υπέρμετρη σωματική άσκηση                              Υπορρενινικός

Υπερκαλιαιμική περιοδική παράλυση                    υποαλδοστερονισμός

                                                                                         Ηπαρίνη

         Ψευδουπερκαλιαιμια

                   Θεραπεία υπερκαλιαιμίας

Ανταγωνισμός σε επίπεδο μεμβράνης

Ασβέστιο , Υπέρτονο άλας Να+

Εισαγωγή Κ+ στο κύτταρο

Γλυκόζη και ινσουλίνη ΝαΗCΟ3, Υπέρτονο άλας Να+

Απομάκρυνση Κ+

Διουρητικά , Ρητίνες ανταλλαγής Κ+, Περιτοναϊκές πλύσεις - τεχνητός νεφρός

            Κυτταρικές λειτουργίες που εξαρτώνται από το pΗ

Λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης

Παθητική διαβατότητα ιόντων , Ενεργητική μεταφορά ιόντων, Λειτουργία ορμονικών υποδοχέων ;Σχήμα, κινητικότητα και διεγερσιμότητα του κυττάρου , Ενδο- και εξωκύττωση

Μιτοχονδριακές λειτουργίες

Αποθήκευση ενέργειας ,Παραγωγή ΑΤΡ, Αμμωνιογένεση, Άλλες ενζυμικές λειτουργίες

Κυτταροπλασματική λειτουργία

Γλ.υκόλυση ,Γλυκονεογένεση,Λειτουργία κυκλικών νουκλεοτιδίων, Λειτουργία ακτίνης και μυοσίνης ,Χημική συγγένεια της Ηb με το 02

Λειτουργία των άλλων οργανυλλίων

                            Αίτια μεταβολικής οξέωσης

Αδυναμία απέκκρισης φορτίου Η+

Μειωμένη παραγωγή ΝΗ3, Νεφρική ανεπάρκεια, Μειωμένη έκκριση Η+, Σωληναριακή οξέωση (τύπου 1, ΕΣΒ  τάξης)

Αύξηση φορτίου Η+

Γαλακτική οξέωση, Κετοξέωση, Δηλητηριάσεις με σαλικυλικά μεθανόλη αιθυλενογλυκόλη παραλδεϋδη ΝΗ4Cl,Μαζική ραβδομυόλυση

Απώλεια ΗCΟ3-

Από το γαστρεντερικό σύστημα ,Διαρροϊκά σύνδρομα ,Ουρητηροσιγμοειδοστομία, Από τους νεφρούς , Σωληναριακή οξέωση (τύπου 2) Νεφρική ανεπάρκεια

                          Αίτια μεταβολικής αλκάλωσης

Απώλεια  Η+

 Γαστρικές απώλειες Νεφρικές απώλειες (Περίσσεια αλατοκορτικοστεροειδών Διουρητικά Ελαττωμένη πρόσληψη χλωριούχων Μεγάλες δόσεις πενικιλλινών  Υπερασβεστιαιμία ) Μετακίνηση Η+ μέσα στο κύτταρο  Υποκαλιαιμία

Κατακράτηση HCO3-

Mαζικές μεταγγίσεις αίματος  Χορήγηση ΝαΗCΟ3 Σύνδρομο «γάλακτος-αλκάλεος»

Αλκάλωση από μείωση του ενδαγγειακού χώρου

(έλλειμμα ΝΑCl)

    Χλωριούχα ούρων σε ασθενείς με μεταβολική αλκάλωση

    <15mEq/L                                        >20mEq/L

Έμετοι                                                               Περίσσεια αλατοκορτικοστεροειδών

Ρινογαστρικός καθετήρας                                  Βαριά υποκαλιαιμία (pΚ<2mEq/L)

Διουρητικά (μετά από χρονικό διάστημα)          Διουρητικά (στην αρχή)

Χαμηλή πρόσληψη C1-                                      Φόρτωση με ΗC3-

              Αίτια οξείας και χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οξεία : οπιούχα, αναισθητικά, καρδιακή ανακοπή

Χρονια: υπερβολική παχυσαρκία (Ρickwick)

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Οξεία: βαριά μυασθένεια, υπέρμετρη χορήγηση αμινογλυκοσιδών, βαριά υποκαλιαιμία,

Χρόνια: μυϊκή αδυναμία (πολιομυελίτιδα, πολλαπλή σκλήρυνση), κυφοσκωλίωση, υπερβολική παχυσαρκία.

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Οξεία)

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

Οξεία: παρόξυνση πνευμονικού νοσήματος, Οξύ  πνευμονικό οίδημα, πνευμονία, βρογχικό άσθμα.

Χρόνια: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (χρονια βρογχίτιδα, πνευμονικό εμφύσημα)

             Αίτια αναπνευστικής αλκάλωσης

ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ

Πνευμονική πάθηση (π.χ. πνευμονία)

Καρδιακή ανεπάρκεια

Υπόταση

Αναιμία

Μεγάλο υψόμετρο

ΜΕΣΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ψυχογενής ή εκούσια

Ηπατική ανεπάρκεια

Σηψαιμία με Gram αρνητικά μικρόβια

Δηλητηρίαση με σαλικυλικά

Κύηση και 2η φάση του κύκλου στη γυναίκα

Εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια (όγκοι της γέφυρας)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ .

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Η δηλητηρίαση με Η2Ο:

Είναι σπάνια σε φυσιολογικά άτομα. Προκαλεί κυρίως νευρολογικά συμπτώματα

Η υπονατριαιμία:

Συνήθως προκαλεί μείωση της ΩΠ του πλάσματος. Μπορεί να οφείλεται σε δηλητηρίαση με Η2Ο

Κλινικοεργαστηριακά ευρήματα σε έλλειμμα Να+ και Η2Ο είναι

Συχνοσφυγμία, χαμηλή αρτηριακή πίεση. Ολιγουρία . Αύξηση του αιματοκρίτη

Υπονατριαιμία με ψηλό Να ούρων (>20 mEq/L) παρατηρείται σε :

Χορήγηση διουρητικών φαρμάκων .Ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων

Αίτια υπερκαλιαιμίας:

Νόσος του Αddison. Χορήγηση μεγάλων δόσεων σπιρονολακτόνης (ανταγωνιστής αλδοστερόνης).Μεταβολική οξέωση

Άμεσης προτεραιότητας Ενέργεια για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας (π.χ. 6,6 mEq/L) :

Αξιολόγηση της οξεοβασικής ισορροπίας του αρρώστου. Ηλεκτροκαρδιογράφημα και επανάληψη της εξέτασης του αίματος .Χορήγηση γλυκονικού ασβεστίου ενδοφλεβίως

Αίτια μεταβολικής οξέωσης είναι:

Διαβητική κετοξέωση. Μαζική ραβδομυόλυση .Δηλητηρίαση με σαλικυλικά σε πρώτη φάση.

Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων μπορεί να οφείλεται σε:

Νεφρική σωληναριακή οξέωση (τύπου 1). Ουρητηροσιγμοειδοστομία

Αυξημένο χάσμα ανιόντων στο πλάσμα παρατηρείται σε:

Επίμονο διαρροϊκό σύνδρομο. Διαβητική κετοξέωση. Γαλακτική οξέωση. Νεφρική ανεπάρκεια.

Αίτια μεταβολικής αλκάλωσης είναι:

Συνεχής αναρρόφηση του γαστρικού υγρού. Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός . Μεγάλες δόσεις καρβενικιλλίνης (ΡΥΟΡΕΝ) ενδοφλεβίως

Comments