Rekhoven

ALGEMEEN:

Straat: E313-Dellestraat

Oppervlakte:

Waterbevoorrading: Laembeek

Oudste vermelding: - Oprichtingsjaar: 1638

Terreinkenmerken: Geheel bebouwd.

Lambertcoördinaten: X: 210.576 Y: 187.051

HISTORISCH:

De schans werd opgericht in 1638: Aenden wel Edelen Gestrengen wijsen ende seer voorsienighen Heere Heere Guillam van Elderen Heere ter selver plaetschen, Lau, Reckhoven etcetera Wel eEele wijse ende seer voorsienighe Heere

Geven reverentelijck te kennen die gemeynte van Reckhoven uw Edele dienstwillige ondersaten hoe dat sij onlanx int jaer 1638 met consent van uw Edele hebben opgeworpen ende gebauwen seecker fort om in tijde van noot hen vluchten daerop te nemen ende dat alles onder distinct van uwe Edele hen alsdoen soo schriftelijck als verbalick voor gehalden van te blijven in geheel onderdanich ende subject alle servituten die sij den huijse van Lau onderworpen sijn, uuijtgenomen dat alle ende iegelijcke ondersaten timmerende opde schans huijsen, sullen mogen volstaen (: comende afflivich te worden :) mits betalende eenen ceur, oft mortismain soo sij tot noch toe ende van alden hercomen gedaen hebben, te verstaen dat allen die ghenen die beneden ende opde schans sijn huijsen hebbende sullen volstaen mits betalende eenen ceur maer alle ende iegelijcke beneden henne huijsen aff breeckende ende opde schans settende, oft opde schans timmerende ende maer een huijs hebbende sullen vervallen ende sculdig sijn in gelijcken ceur. Biddende daerom oetmoedelijck dat uwe edele gelieve hen hierinne te voorsien, tzij schriftelijck met zegel ende brieffve, oft ten minsten met schriftelijcke apostille hieronder te setten, waerbij sij, ende henne naecomelingen niet voorder van mortismain beswaert oft belast en werden. Allet sonder prejuditie van uwe Edele jurisdictie. D’welck doende etcetera. (Lau = Loye)

Het huidige landschap rond de vroegere Rekhovenschans is compleet gewijzigd door de E313 en het aangrenzende industriegebied. Alle sporen van deze vroegere schans zijn dan ook verdwenen.

TOPONYMIE:

KARTOGRAFISCH: (Google+)

  • Kaart: uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen: de schans is weergegeven rechts van het gehucht.
  • Satellietbeeld rechts: benaderende intekening van de locatie van de vroegere schans.
  • Kaart: uittreksel uit de militaire kaart Vandermaelen (1851) met weergave van de Rekhovenschans.
  • Kaart: overname kadastraal plan met weergave van de schans in de huidige omgeving. De industriezone heeft de ganse vroegere toestand weggeveegd.

BIBLIOGRAFIE & INFO:

  • Algemene gegevens en plannen in samenwerking met M.Wouters, Ruimte & Erfgoed, afd. Limburg.
  • Het landje Lummen, L.Brans
  • Dank aan Ria Lemmens voor het uittreksel uit de gichten met de verwijzing naar de oprichtingsdatum.