Τριάς
 
 

                                                                             

                                 Ένας χρήσιμος πίνακας  

                                                   διαλεκτικής          TRIAMAZIKAMNO