Pontio Blwyddyn 9

Annwyl Ddisgyblion Blwyddyn 9, Rhieni a Gwarcheidwaid,

Dyma gyfnod cyffrous yn eich gyrfa addysgol. Tra bod llawer o’ch pynciau dal yn orfodol, byddwch nawr yn medru dewis 3 phwnc o’r rhestr pynciau dewisol. Bydd rhaid i chi ddewis yn ofalus, gan ystyried pa yrfa yr hoffech ei dilyn.

Ar y wefan hon gallwch weld crynodeb o’r cyrsiau i gyd gan gynnwys y cyrsiau sydd yn orfodol i bawb. Dylech ddarllen y wybodaeth isod yn fanwl ac ystyried yr opsiynau yn ofalus.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Mae’n bwysig iawn dewis y pynciau yn ofalus. Trafodwch adref. Gofynnwch am gyngor eich athrawon pwnc. Gofynnwch am gymorth gan eich Pennaeth Blwyddyn. Ystyriwch yn ofalus pa fath o yrfa yr hoffech ei dilyn cyn dewis.

Pob dymuniad da i chi wrth ddechrau ar y rhan nesaf o’ch gyrfa addysgol.

Mr. Matthew Webb

Prifathro

/ --- /

Dear Year 9 Students, Parents and Guardians,

This is a very exciting time in your educational career. Whilst many of your subjects are still compulsory, you will now be able to choose 3 subjects form the subject option menu. You will need to choose these subjects carefully and consider what career path you would like to follow in the future.

On this website you will be able to see a summary of the courses offered including the courses that are statutory for all.  Please read the information carefully and consider all the options available to you.

What happens next?

Please note: The option subjects will need to have a certain number of pupils to ensure viability as the school will not be able to offer subjects if the number of pupils that have chosen it is too low.

It is important to choose your subjects carefully. Discuss the options at home. Ask your subject teachers for advice, as well as your Head of Year. Consider carefully what kind of career you would like to follow before making your decision.

Best wishes as you embark on the next steps of your educational career.

Mr. Matthew Webb

Head Teacher

Pynciau Craidd - Gorfodol / Core Subjects - Statutory

Cymraeg Iaith /
Welsh Language

Llenyddiaeth Gymraeg /
Welsh Literature

Saesneg Iaith /
English Language

Llenyddiaeth Saesneg /
English Literature

Mathemateg /
Mathematics

Mathemateg - Rhifedd /
Mathematics - Numeracy

Gwyddoniaeth /
Science

Y Fagloriaeth Gymreig /
Welsh Baccalaureate

Pynciau Statudol fydd yn cael eu darparu trwy drefnu dyddiau arbenigol / Statutory subjects that will be provided on special days

Pwnc Statudol i bawb ​/ Statutory Subject for all ​

Pynciau Dewisol / option Subjects

Addysg Gorfforol
Physical Education

Adwerthu
Retail

Astudiaethau Crefyddol Religious Studies

Celf a Dylunio
Art and Design

Cerddoriaeth
Music

Chwaraeon ac Edwyddorion Hyfforddi
Sport and Coaching Principles

Cyfathrebu Busnes Byd-Eang Almaeneg
Global Business Communication German

Cyfrifiadureg
Computer Science

Cymru, Ewrop a'r Byd
Wales, Europe and the World

Cynhyrchu Digidol
Digital Production

Daearyddiaeth
Geography

Drama

Dylunio a Thechnoleg
Design and Technology

Ffotograffiaeth
Photography

Ffrangeg
French

Hanes
History

Iechyd a Gofal a Gofal Plant
Health and Social Care and Childcare

Lletygarwch ac Arlwyo
Hospitality and Catering

Peirianneg
Engineering

Sbaeneg
Spanish

Sgiliau Coginio Cartref
Home Cooking Skills

Sgiliau Pren NVQ
NVQ Wood Skills

Tsieiniaidd
Mandarin

Tecstiliau Celf
Textiles Art

Twristiaeth
Tourism