Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.


In Den Bosch is op 29 mei jl. door onze Bisschop tot priester van ons Bisdom gewijd de weleerwaarde heer Quinten Kerckhofs, afkomstig uit Antwerpen. De nieuwe priester ontving een benoeming tot kapelaan van onze parochie H. Edith Stein. Deze benoeming gaat formeel per 1 juli a.s. in.

Foto's: © Wim Koopman

Mededeling Kerkbestuur

Vanuit India ontvingen wij het bericht dat pastoor James positief is getest op Corona. Zijn eerder uitgestelde terugkomst op 28 mei kon daardoor ook niet doorgaan. Pastoor James wordt behandeld in een ziekenhuis in zijn Indiase Bisdom. Wij wensen hem sterkte en een goed herstel.

Door onze Bisschop is besloten dat pastor James, na vele jaren in onze parochie werkzaam te zijn geweest, formeel per 1 juli zal worden benoemd in een andere parochie van ons Bisdom. Over het vertrek en de nieuwe standplaats van pastor James worden, zodra er iets naders bekend is, verdere mededelingen worden gedaan.

Verdere versoepelingen coronabeleid
(m.i.v. 5 juni 2021)

Door het Bisdom zijn versoepelingen aangekondigd ten aanzien van de corona-maatregelen.

1,5 meter en gebruik mondkapje blijft nog de regel
Gehandhaafd blijven de regels met betrekking tot de afstand van 1,5 meter en het indringend advies inzake het gebruik van mondkapjes.

Verruiming aantal personen kerkdienst
Ten aanzien van het maximaal aantal personen dat een kerkdienst kan bijwonen wordt dit aantal voor kerken met een maximaal aantal zitplaatsen tot 300, vastgesteld op 50. Kerken met meer dan 300 reguliere zitplaatsen mogen 15% van het aantal zitplaatsen beschikbaar stellen. Door het CIO, het interkerkelijk contact in overheidszaken wordt dit ook gemeld, maar daar waar het Bisdom het getal van 50 hanteert, wordt dit aantal door het CIO gesteld op 60.
Voor de kleinere kerken kunnen kan de regel tot 50 worden toegepast, maar in ieder geval niet meer dan 60.

Meezingen ingetogen
Voor het zingen in de kerken blijft bepaald dat het aantal zangers maximaal 4 bedraagt en meezingen. Voor wat betreft het meezingen in de kerken geven de Bisschoppen geen nadere instructies, maar het CIO meldt de mogelijkheid van meezingen op een ingetogen manier, zonder extra volume, dus op praatniveau, en met beperkte tijdsduur.

De Bisschoppen melden dat kinderen tot en met 12 jaar wel mogen meezingen.

Meer informatie op website van het bisdom 's-Hertogenbosch

Kaarsje opsteken zonder zelf naar de kerk te gaan? Dat kan via website: Kerkwinkel.nl - ook is het mogelijk uw kerk te steunen met een collectebedrag.