Organisatie

De Katholieke kerk is hiërarchisch opgebouwd. Bij de katholieken wordt met het woord kerk het hele kerkverband aangeduid. Rome is de zetel van het hoofd van de Katholieke kerk: de Paus en het Vaticaan. Binnen één land of één regio kennen we de kerkprovincie waaronder één of meerdere bisdommen ressorteren. De plaatselijke geloofsgemeenschap noemen we parochie.

Onze parochie is de afgelopen jaren ontstaan uit samenvoegingen van verschillende parochies. Op dit moment beslaat het werkingsgebied van onze parochie de kernen Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Ons pastorale team wordt gevormd door de pastoor, een mede-pastoor en een diaken. Er is één kerkbestuur. Binnen de kerkgemeenschap van Helvoirt functioneert vooralsnog ten behoeve van het lokaal goed functioneren een eigen stuurgroep onder de naam Nicolaasberaad. Omwille van een goede afstemming is dit beraad vertegenwoordigd in het kerkbestuur.

Onze parochie telt heel veel actieve en enthousiaste vrijwilligers die zich dagelijks voor parochie en de eigen lokale gemeenschap inzetten. Deze groep vrijwilligers is - individueel of in werkgroep verband - actief op allerlei terreinen zoals liturgie, catechese, diaconie, zang en muziek (koren), dienstverlening, beheer en organisatie.

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

In de AVG staat bijvoorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken.

oproep aan vrijwilligers parochie H. Edith Stein om 'formulier persoonsgegevens' in te vullen