Privacyverklaring 2018 - (website) parochie H. Edith Stein

Website beheer:

CPNG (Kees) van den Heuvel is de functionaris Gegevensbescherming van Website parochie H. Edith Stein. Hij is te bereiken via parochieheiligeedithstein@gmail.com .

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres contactpersoon bestuur, beraad, werkgroep, commissie, ed.

 • namen van personen gerelateerd aan het kerkelijk nieuws

 • misintenties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via parochieheiligeedithstein@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Website parochie H. Edith Stein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • organisatie van kerkelijke activiteiten

 • deelname aan kerkelijke activiteiten

 • verstrekken van kerkelijke informatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Website parochie H. Edith Stein neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Website parochie H. Edith Stein gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Google Sites New

 • Blogger (Google)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Website parochie H. Edith Stein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren bewaartermijnen die gekoppeld zijn aan de duur van het lidmaatschap van c.q. verantwoordelijkheid voor (werk)groep, bestuur, commissie, etc. Gegevens worden gebruikt voor zover deze relevant zijn voor de organisatie van en de berichtgeving over de parochie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Website parochie H. Edith Stein verstrekt uitsluitend aan eigen organisatie gegevens en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van parochiële activiteiten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Website parochie H. Edith Stein gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Website parochie H. Edith Stein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar parochieheiligeedithstein@gmail.com .

Klacht

Website parochie H. Edith Stein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens; dit kan via melding bij het Bestuursorgaan Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Website parochie H. Edith Stein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met webbeheerder via e-mailadres: parochieheiligeedithstein@gmail.com

 • voor- en achternaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • ook kunt u bellen of e-mailen indien dit nodig is

Samenvattend

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens met uw instemming. Gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn aangereikt. Wij verzamelen informatie (data en foto's) gericht op het gebruik van onze website. Hier gaan wij zorgvuldig mee om.

Webbeheer Parochie Heilige Edith Stein,

Vught/Helvoirt/Cromvoirt, 1 juni 2018