Schenkingen en giften    -    zie ook: kerkbijdrage

Parochie is een ANBI instelling

De belastingdienst merkt de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie te Utrecht alsmede haar zelfstandige onderdelen, en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloedssfeer van het kerkgenootschap bevinden, aan als Algemeen Nut Beogende Instellingen.  Bij een zelfstandig onderdeel moet u denken aan een Bisdom, RK parochie, RK caritasinstelling, etc. 

Vrijstelling bij nalatenschap van successierecht en schenkingsrecht

De ANBI-status brengt voordelen met zich mee.  Een ANBI-instelling is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften.

Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op belastingdienst.nl

ANBI-status

Tot 2014 mocht degene die een periodieke gift deed, deze alleen (in zijn geheel) aftrekken als de periodieke gift bij notariële akte was vastgelegd. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Er kan gekozen worden of de periodieke gift via de notaris wordt vastgelegd of via een schriftelijke overeenkomst met de R.K. instelling.

Elke organisatie die een goed doel nastreeft kan bij de Inspecteur van de Belastingen een verzoek indienen om als ANBI erkend te worden. Als de Inspecteur van oordeel is dat het doel van de organisatie voldoet aan de wettelijke criteria voor een algemeen nut beogende instelling geeft hij een beschikking af waarin de organisatie als ANBI wordt erkend.

Registratie bij Belastingdienst: PAROCHIE HEILIGE EDITH STEIN TE VUGHT

VUGHT | RSIN: 825454670

https://www.parochieedithstein.nl/(opent nieuw venster)

ANBI-status is van toepassing op gehele RK Kerkprovincie 

Een zelfstandig onderdeel van het RK Kerkgenootschap hoeft echter niet zelf een beschikking aan te vragen bij de Inspecteur van de Belastingen.

De Wet op de Inkomstenbelasting kent de mogelijkheid om een groep met elkaar verbonden instellingen als ANBI instellingen te erkennen in één groepsbeschikking. Dat is gebeurd voor de kerkgenootschappen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Voor het R.K. Kerkgenootschap en al zijn zelfstandige onderdelen geldt de groepsbeschikking van 30 november 2007 ten name van de Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht.

Een parochie is een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap en valt daardoor onder deze groepsbeschikking. Maar ook de parochiële caritasinstelling, het seminarie, het bisdom, de religieuze instituten enz. zijn zelfstandige onderdelen en daardoor tegelijk ANBI’s op grond van deze groepsbeschikking.

Tussen de Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Belastingdienst is een convenant gesloten. Daarin is bepaald dat ieder kerkgenootschap zich inspant om erop toe te zien dat de zelfstandige onderdelen blijven voldoen aan de wettelijke criteria voor de ANBI’s. Indien de Belastingdienst bij controles hierover twijfels heeft zal zij over die gevallen eerst in contact komen met het kerkgenootschap, voordat tot definitieve maatregelen wordt overgegaan.

Voor meer informatie: Belastingdienst