Foto: Vormsel 2020

Vormsel 2022

deken G.J. van Rossem - 10 oktober 2020
10 oktober 2020
10 oktober 2020

Voor informatie: Mariëtte Versteeg,
tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com

Vormsel 2019

Vormsel 2022

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het bijna Palmzondag. Het begin van de Goede Week waarin we Jezus volgen op Zijn weg naar Zijn dood en Verrijzenis. We staan hier samen bij stil in de mooie vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag en Pasen.

Maar ook in de Goede Week is altijd op woensdagavond in de Sint Jan in Den Bosch de Chrismaviering. Deze eucharistieviering is ook belangrijk voor de Vormelingen en zij zijn daarbij dan ook aanwezig samen met ouders, broertjes en zusjes. Iedereen is daarbij welkom. In deze viering, waarbij ook alle priesters uit ons bisdom zijn, wordt het Chrisma gezegend door onze bisschop Mgr. De Korte. Met dit Chrisma een kruisje op het voorhoofd van de Vormeling gemaakt wanneer ze het sacrament van het Vormsel ontvangen.

Op Goede Vrijdag verzorgen de vormelingen samen met de Communicanten de Kruisweg.

En in de week na Pasen komen we weer bij elkaar voor onze laatste voorbereidingsavond en daarna een geweldige Vormelingendag in Den Bosch waarbij alle Vormelingen uit ons bisdom zijn uitgenodigd door bisschop De Korte.

Kortom…..tussen het moment van schrijven en het moment dat u het leest is er weer heel wat gebeurd.

De Vormelingen zijn dan ook goed voorbereid als onze hulpbisschop Rob Mutsaerts op 14 mei het Sacrament van het Vormsel zal komen toedienen.

Dit gebeurt tijdens de eucharistieviering om 17.00 uur in de H. Hartkerk.

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit samen met de Vormelingen te vieren.

Namens de Vormselwerkgroep,
Mariëtte Versteeg

Teken van volwassenheid

Het Vormsel is de afronding van het Doopsel en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling zijn geloof in God en de band met de Rooms Katholieke Kerk verstevigen. Het helpt de vormeling door in woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen.

De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie. Daarbij spreekt hij: "Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods".

Tekst bestemd voor de vormeling:

Het sacrament van het Vormsel is in de kerk een teken van volwassenheid. Nadat je gevormd bent, tel je in de kerk mee. Je hoort meer bij de volwassenen dan bij de kinderen.

Je ontvangt in het Vormsel de heilige Geest, die je sterk maakt om zelf keuzes te maken en je kiest ervoor om de keuze van je ouders/verzorgers om je te laten dopen, zelf over te nemen en als christen in de wereld te leven.

Dit sacrament wordt toegediend door middel van de handoplegging als ook door de zalving met Chrisma. Daarnaast vindt er ook een hernieuwing van de doopbeloften plaats. Het vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk (na Doopsel en Eerste Heilige Communie).

Algemene informatie

Enkele enthousiaste parochianen verzorgen samen met de pastores de voorbereidingen. De eerste contacten lopen via de basisschool of men kan zijn kind voor deelname aanmelden via een van de parochiecentra.

Als regel wordt het sacrament toegediend aan het einde van het schooljaar van groep 8. Dat is het laatste jaar van de basisschool en gaat het kind een nieuwe fase van zijn leven in, hij komt in de fase van adolescent.

Voor meer informatie over de voorbereiding op het vormsel: Mariëtte Versteeg, tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com