Foto: Vormsel 2020

Vormsel

Voor informatie: Mariëtte Versteeg,
tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com 

Vormsel 2023

We hebben een drukke tijd achter de rug met natuurlijk de vaste voorbereidingsbijeenkomsten maar ook gezellige en interessante ‘uitstapjes’.
Op zaterdag 11 maart gingen we naar de abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Een hele dag om eens te kijken en ervaren hoe de monniken leven en werken.

En natuurlijk moesten enkele van hen in de kerk van het klooster de Misericordes- even uitproberen! Dit koorgestoelte (ook wel koorbanken genoemd) is een rij zitplaatsen tegen de zijwanden van het koor van een kerk, meestal een kathedraal, kapittelkerk of kloosterkerk. Koorbanken zijn vanaf de dertiende eeuw in zwang voor de geestelijken die in het koor de getijden zingen. In een kathedraal of een kapittelkerk waren dat de kanunniken en in een kloosterkerk de monniken. Omdat dat veelal staand diende te gebeuren, zijn de klapzittingen aan de onderkant voorzien van gebeeldhouwde consoles, de zogeheten misericordes, waarop geleund kan worden.

Op woensdagavond 5 april werd in de Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd met Mgr. Gerard de Korte als hoofdcelebrant.

Tijdens deze viering zijn de H. Oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen gezegend en het H. Chrisma gewijd. Het was écht een diocesane viering waarin het gehele Volk van God samen is gekomen en waarbij bisschop De Korte, emeritus-bisschop Hurkmans en vele priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkenden, catechisten, vormelingen en parochianen uit alle delen van het Bossche bisdom samen vierden.

Voor onze vormelingen was het een heel indrukwekkende viering waaraan ze ook hun medewerking verleenden door het aanbrengen van de gaven tijdens de offerande. Met het Chrisma dat tijdens deze viering is gewijd zullen ook onze jongens en meisjes gevormd worden.

Op vrijdag 7 april kwamen we weer bij elkaar voor de Kruisweg in onze H. Hartkerk. De vormelingen lezen dan bij elke statie de bijbehorende teksten voor aan de parochianen die deze Kruisweg bijwonen. Ook de communicanten waren met hun ouders hierbij aanwezig.

En dan staat er op zaterdag 15 april de Power of Fire op het programma. Op uitnodiging van de bisschop komen alle vormelingen uit ons bisdom naar Den Bosch om samen te vieren en deel te nemen aan een hele dag vol spel en plezier.

Maar daarover meer in de volgende Kerkbode!!

 

Namens de Vormselwerkgroep,

Mariëtte Versteeg

deken G.J. van Rossem - 10 oktober 2020
10 oktober 2020
10 oktober 2020

Teken van volwassenheid

Het Vormsel is de afronding van het Doopsel en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling zijn geloof in God en de band met de Rooms Katholieke Kerk verstevigen. Het helpt de vormeling door in woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen.

De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie. Daarbij spreekt hij: "Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods". 

Tekst bestemd voor de vormeling:

Het sacrament van het Vormsel is in de kerk een teken van volwassenheid. Nadat je gevormd bent, tel je in de kerk mee. Je hoort meer bij de volwassenen dan bij de kinderen.

Je ontvangt in het Vormsel de heilige Geest, die je sterk maakt om zelf keuzes te maken en je kiest ervoor om de keuze van je ouders/verzorgers om je te laten dopen, zelf over te nemen en als christen in de wereld te leven.

Dit sacrament wordt toegediend door middel van de handoplegging als ook door de zalving met Chrisma. Daarnaast vindt er ook een hernieuwing van de doopbeloften plaats. Het vormsel is de derde en laatste stap om volledig opgenomen te worden in de Kerk (na Doopsel en Eerste Heilige Communie). 

Algemene informatie

Enkele enthousiaste parochianen verzorgen samen met de pastores de voorbereidingen. De eerste contacten lopen via de basisschool of men kan zijn kind voor deelname aanmelden via een van de parochiecentra. 

Als regel wordt het sacrament toegediend aan het einde van het schooljaar van groep 8. Dat is het laatste jaar van de basisschool en gaat het kind een nieuwe fase van zijn leven in, hij komt in de fase van adolescent.

Voor meer informatie over de voorbereiding op het vormsel: Mariëtte Versteeg, tel. 06 - 1127.6506 of e-mail: mhversteeg@gmail.com