Home‎ > ‎

40-BAAVAYAAMI RAGURAAMAMDK Pattammal-

Bhavayami Raghuramam-

Ragamalika-

Swathi ThirunalUOLOAD  BY  Shankar Rajasekharan

https://youtu.be/WzWEVTNFJos


BAAVAYAAMI RAGURAAMAM-RAGAMALIKAபாவயாமி ரகுராமம் ராகம்: சாவேரி ( ராகமாலிகா ) தாளம்: ரூபகம்
இயற்றியவர்: சுவாதி திருநாள்

பல்லவி
(சாவேரி)
பாவயாமி ரகுராமம் | பவ்ய சுகுணாராமம்

அனுபல்லவி
பாவுகவிதரணபரா- | பாங்கலீலாலசிதம்
| (பாவயாமி ரகுராமம்)


சரணம் 1
(நாட்டைகுறிஞ்சி)
தினகரான்வயதிலகம் |
 திவ்யகாதி சுதசவனா||
 வனரசிதசுபாஹுமுக |
வதமஹல்யா பாவனம்||
அனன்கமீசசாபபங்கம் |
ஜனகசுதாப்ரானேசம்||
கனகுபிதப்ருகுராம |
 கர்வஹரமிதசாகேதம்||

 (பாவயாமி ரகுராமம்)

சரணம் 2
 (தன்யாசி)
விஹிதாபிஷேகமதா |
விபினகதாமார்யவாசா||
சஹிதசீதா சௌமீத்ரிம் |
ஷாந்ததமா ஷீலம்||
குஹநிலையகதம் சித்ர| கூடாகதபரத டத்தா||
 மஹிதரத்னமயபாதுகம்|
மதனசுந்தராங்கம்||

| (பாவயாமி ரகுராமம்)

 சரணம் 3
(மோஹனம்)
 விததண்ட காரண்யகதா | விராதடாலனம்||
 சுகரிதக தஜாடதானுபம்|
 இடவைஷ்ணவாஸ்த்ரம்||
பதகவரஜ டாயுனூதம்|
பஞ்சவடீவிஹிதவாசம்||
 அதிகோரசூர்ப்பணகாவசனா|
கதகராதிஹாரம்||

 (பாவயாமி ரகுராமம்)

சரணம் 4
(முகாரி)
கனகமிருகரூபதாரக |
 லமாரிசஹரமிஹா சு||
ஜனவிமத தசாஸ்யஹ்ருத|
 ஜனக ஜான்வேஷானம்||
அனகம் பம்பாதீரசங்கட ஆஞ்சனே நமோமணி||
தனுஜசக்யஹரம் வாலி| தனுதலனாமீசம்||

 (பாவயாமி ரகுராமம்)

சரணம் 5
(பூர்வி கல்யாணி)
வானரோத்தமசஹிதவா|
யுசுனுகரார்பித||
பானுசசதபாஸ்வரபவ்ய|
ரத்னாங்குலீயம்|| தேன புனரணீத |
ன்யூன சூடாமணி தர்சனம்||
ஸ்ரீநிதிமுததிதீர |
ஸ்ருதவிபீஷணா மிலிதம்

(பாவயாமி ரகுராமம்)


சரணம் 6
(மத்யமாவதி)
கலிதவரசேதுபந்தம்|
கலனிசீசுமபிசிடாசன||
 டலனாம்ரு தசகண்ட|
விதராநமடிதீரம்||
ஜ்வலன பூதஜனகசுதா|
சஹிதம்யாத சாகேதம்||
விலசிதபட்டாபிஷேகம்|
விஸ்வபாலம்பத்மநாபம்||

*************************************************************************************************

Grateful  acknowledgement  to  Mrs.SUJA for  the  lyrics  in devanagari  script  ,  translitearion and  meaning  in English
(any  errors  are  entirely  mine)वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः
शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वाय्वादि कोणेषु च।
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जांबवान्
मध्ये नील सरोज कोमळरुचिं रामं भजे श्यामळं॥ 
vAmE bhUmisutA purascha hanumAn paschAt sumitrA sutah
shatrughnO bharatascha pArchvadalayOh vAyvAdi kONEshu cha.
sugrIvscha vibhIshaNascha yuvarAT tArAsutO jAmbavAn
madhyE nIla sarOja kOmalaruchim rAmam bhajE shyAmaLam

With Sita (bhUmisuta-daughter of the earth) on the left (vAmE), and (cha) Hanuman in the front (puras), in the rear (pashchAt) Lakshmana (son (sutah) of Sumitra), surrounded by (pArshvadalayoH) Shatrughna and (cha) Bharata, and (cha) with Vayu etc (Adi) in the corners (kONEshu), with Sugriva and the young king (yuvarAj – don’t know why it is yuvarAt in the shloka) Vibhishana, the son (suta) of Tara i.e Angada, Jambavan and in the centre (madhyE) the gently (komala) handsome (ruchim) dark-hued (shyAmaLam) Rama looking like (implied) a blue lotus (nIla sarOja), whom I worship (bhajE) .


Footnote (Lyrics)

Language : Sanskrit

Pallavi and Anupallavi (Saveri)

भावयामि रघुरामम् भव्य सुगुणारामम् ।
भावुक वितरण परापाङ्ग लीला लसितम् ।।

bhAvayAmi raghurAmam bhavya suguNArAmam
bhAvuka vitaraNa parApAnga lIlA lasitam

I meditate upon (bhAvayAmi) the delightful (ArAmam), gracious (bhavya) and virtous (suguNa) Lord Rama (rAmam) of the Raghu dynasty, who playing (lasitam) at his Divine Play (lIlA) bestows (vitaraNa) happiness (bhAvuka) to others (para) with just his sidelong glances (apAnga).

Charanam 1 (Nattakurinji) – Balakandam

दिनकरान्वय तिलकं दिव्य गाधिसुत सवना-
वन रचित सुबाहु मुख वधम् अहल्या पावनम् ।
अनघमीश चापभङगं जनक सुता प्राणेशं
घन कुपित भृगुराम गर्व हरमित साकेतम् ॥

dinakarAnvaya tilakam divya gAdhisuta savanA-
vana rachita subAhu mukha vadham ahalyA pAvanam
anaghamIsha chApabhangam janaka sutA prANEsham
ghana kupita bhRgurAma garva haramita sAkEtam

He who is the ornament (tilakam) of the sun (dinakara) lineage (anvaya), he who killed (vadham) the demons (implied) beginning with (mukha) Subahu while protecting (avana) the sacrifice (savana) performed by (rachita) the Vishwamitra (son (suta) of gAdhi), he who purified (pAvanam) Ahalya, he who broke (bhanga) the bow (chApa) of the sinless (anagham) Shiva (Isha), he who is the husband (prAnesha) of Sita (daughter (sutA) of Janaka), he who destroyed (haram) the pride (garva) of the profoundly (ghana) kupita (angry) Parashurama (bhRgurAma as he is a descendent of bhRigu), he who is from (ita) Ayodhya (sAkEtam).

Charanam 2 (Dhanyasi) – Ayodhyakandam

विहिताभिषेकम् अथ विपिन गतम् आर्य वाचा
सहित सीता सौमित्रीं शान्ततम शीलम् ।
गुह निलय गतं चित्रकूटागत भरत दत्त-
महित रत्नमय पादुकं मदन सुन्दराङ्गम् ॥

vihitAbhishEkam atha vipina gatam Arya vAchA
sahita sItA saumitrIm shAntatam shIlam
guha nilaya gatam chitrakUtAgata bharata datta-
mahita ratnamaya pAdukam madana sundarAngam

He who went (gatam) to the forest (vipina) with (sahita) Sita and Lakshamana (saumitrI, son of Sumitra) at the word (vAchA) of his Lord (Arya) in spite of (atha) the destined (vihita) consecration (abhishEkam),  he who was in the habit of (shIlam) being extremely calm (shAntatam), he who went (gatam) to the residence (nilaya) of Guha, he who went (gata) to Chitrakoota, he who gifted (datta) Bharata his esteemed (mahita), bejewelled (ratnamaya, studded with precious stones) sandals (pAdukam), he who has an intoxicatingly (madana) beautiful (sundara) body (angam).

Charanam 3 (Mohanam) – Aranyakandam

वितत दण्डकारण्य गत विराध दलनं
सुचरित घटज दत्तानुपमित वैष्णवास्त्रम् ।
पतगवर जटायु नुतं पञ्चवटी विहितावासं
अति घोर शूर्पणखा वचनागत खरादि हरम् ॥

vitata daNDkAraNya gata virAdha dalanam
sucharita ghaTaja dattAnupamita vaishNavAstram
patagavara jatAyu nutam panchavatI vihitAvAsam
ati ghOra shUrpaNakhA vachanAgata kharAdi haram

He who went (gata) to the vast (vitata) Dandaka forest (AraNya), he who destroyed (dalanam) Viradha, he who was gifted (datta) the matchless Vaishnava weapon (astram) by the virtuous (sucharita) Agastya (ghaTaja – born in a pot), he who is worshipped by (nutam) the chief of birds (patagavara) Jatayu, he whose abode (AvAsam) was put in order (vihita) in Panchavati, he who destroyed (haram) Khara etc (Adi) who came (Agata) on the word of (vachana) of the very (ati) horrible (ghOra) Shurpanakha.

Charanam 4 (Mukhari) – Kishkindakandam

कनक मृग रूप धर खल मारीच हरमिह
सुजन विमत दशास्य हृत जनकजान्वेषणम् ।
अनघम् पम्पातीर संगताञ्जनेय नभोमणि
तनुज सख्यकरं वाली तनु दलनमीशम् ॥

kanaka mRga rUpa dhara khala mAricha haramiha
sujana vimata dashAsya hRta janakajAnvEshaNam
anagham pampAtIra sangatAnjanEya nabhOmaNi
tanuja sakhyakaram vAlI tanu dalanamIsham

He who killed (haram) the wicked (khala) Maricha who had worn (dhara) a form (rUpa) of a golden (kanaka) deer (mRga) here (iha), he who searched for (anvEsham) the daughter of Janaka (janakajA) who was seized (hRta) by Ravana (dasha – ten, Asya-face) who disregarded (vimata) the virtous (sujana), he who is sinless (anagham), he who, accompanied by (sangata) Hanuman (AnjanEya), made friends (sakhya karam) with Sugriva (son of (tanuja) the Sun (nabhOmaNi)), he who destroyed (dalanam) the body (tanu) of Vali, he who is supreme (Isham).

Charanam 5 (Purvikalyani) – Sundarakandam

वानरोत्तम सहित वायुसूनु करार्पित
भानुशत भास्वर भव्य रत्नाङ्गुलीयम् ।
तेन पुनरानीतान्यून चूडामणी दर्शनं
श्रीनिधिमुदधि तीरेश्रित विभीषण मिलितम् ॥

vAnarOttama sahita vAyusUnu karArpita
bhanushata bhAsvara bhavya ratnAnguliyam
tEna punrAnItAnyUna chUDAmaNI darshanam
shrInidhImudadhi tIrEshrita vibhIshaNa militam

He who, accompanied by (sahita) the best (uttama) amongst the Vanaras, offered (arpita) in the hands (kara) of Hanuman (child (sUnu) of Vayu) the beautiful (bhavya) bejewelled (ratna) ring (angulIyam) which was lustrous (bhAsvara) like a hundred (shata) suns (bhAnu), he who saw (darshanam) the blemishless (anyUna) (crest jewel (chUDAmaNI) brought (AnIta) in turn (punah) by him (tEna ie hanuman), he who is the reservoir (nidhi) of auspiciousness (shrI), he who met (militam) Vibhishana who sought refuge (Ashrita) on the shores (tIrE) of the ocean (udadhi).

Charanam 6 (Madhyamavati) – Yuddhakadam

कलित वर सेतुबन्धं खल निस्सीम पिशिताशन
दलनम् उरु दश कण्ठ विदारणम् अति  धीरम् ।
ज्वलन पूत जनक सुता सहितम् यात साकेतं
विलसित पट्टाभिषेकं विश्व पालं पद्मनाभम् ॥

kalita vara sEtubandham khala nissIma pishitAshana
dalanam uru dasha kaNTHa vidAraNam ati dhIram
jvalana pUta janaka sutA sahitam yAta sAkEtam
vilasita paTTAbhishEkam vishva pAlam padmanAbham

He who made (kalita) the best (vara) bridge (sEtubandham),  he who killed (dalanam) numerous (nissIma-endless) wicked (khala) demons (pishitAshana-flesh eaters), he who crushed (vidaranam) the huge (uru) ten-headed (dasha kaNTHa) Ravana, he who is extremely (ati) dhIram (brave), he who, along with (sahita) Sita (janaka sutA-daughter of Janaka) who was purified (pUta) by fire (jvalana), proceeded to (yAta) Ayodhya (sAkEtam), he who shone (vilasita) in coronation (paTTAbhishEkam), he who protects (pAlam) the world (vishva), he who is the lotus-navelled one (padhanAbham).

 

Comments