Urheilijan opinnot

Urheiluvalmennuskurssit

Opiskelija suorittaa 2 - 4 lukuvuoden aikana urheiluvalmennuksen kurssit laatimansa opintosuunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden aikana tarjotaan 6 valmennuksen kurssia. Kurssit sijoittuvat kurssitarjottimessa kiertotuntikaavion koodille 1. Opiskelijan aine- ja kurssivalinnoista johtuen hän voi joutua ottamaan tälle koodille joissakin jaksoissa myös muiden aineiden kursseja.

Pakolliset kurssit (12 kurssia)

Urheiluvalmennus UV 1-11

Valmennusoppi VO1: Urheilijan valmennusoppi (ensimmäisenä vuonna)

Valinnaiset kurssit (8 kurssia)

Urheiluvalmennus UV 12- 18

Valmennusoppi VO2 Valmentajakoulutus

Valmennusoppi VO3 Lihashuolto

Valmennusoppi VO4 Valmennuksen tukitoimet


Urheilulukion oppimäärä koostuu opiskelijan valitsemien lukiokurssien ja urheiluvalmennuskurssien summasta. Sen on oltava vähintään 75 kurssia, joista pakollisia 47–51 ja valtakunnallisia syventäviä vähintään 10. Urheiluvalmennuskurssit ovat koulukohtaisia soveltavia kursseja. Kokonaiskurssimäärään lasketaan myös muissa oppilaitoksissa suoritetut rehtorin hyväksymät kurssit.

Urheilulukion opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia oppilaitoksen opetussuunnitelmassa määriteltyjä erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään lukion pakollisten kurssien määrästä enintään kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista. Aineista, joissa opiskelija suorittaa yo-tutkinnon kokeen, kursseja ei jätetä pois.

Mikäli opiskelija vaihtaa urheilulukiosta tavalliseen lukioon, hän voi suoritetuilla lajivalmennuksen kursseilla korvata liikunnan syventäviä kursseja. Mahdollisesti pois jätetyt muiden oppiaineiden pakolliset kurssit on tällöin otettava mukaan opinto-ohjelmaan.

Opiskelija voidaan myös perustelluista syistä määrätä vaihtamaan urheilulukiosta tavalliseen lukioon.

Urheiluvalmennuksen arviointi

Opiskelijan opiskelemat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu). Arvioinnin perusteina ovat lajiosaaminen, osallistuminen, opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen urheiluvalmennukseen. Arvioinnissa noudatetaan Ounasvaaran lukion poissaolosääntöjä.

Kurssiarvioinnin lisäksi opiskelijat tekevät lukuvuosittain itsearviointia omasta kehittymisestään. Kurssin päätyttyä valmentaja antaa kannustavaa ja ohjaavaa palautetta urheilijalle ja asettaa uudet tavoitteet eteenpäin.

Urheilijoiden poissaolot

Urheilulukiolainen pyytää kirjallisesti poissaololuvan esim. kilpa- ja leirimatkoja varten etukäteen rehtorilta.

Leiri- ja kisa- tai pelimatkojen aiheuttamia poissaoloja varten on opiskelijan täytettävä lomake, jonka hän tuo rehtorille. Hakemuksen liitteenä täytyy olla urheilulukion valmentajan puolto tai muu kirjallinen todiste poissaolon tarpeellisuudesta, esim. leirikutsu.

Lupa poissaoloon koeviikolla annetaan vain poikkeustapauksissa. Tällöin opiskelijan on ennen luvan hakemista selvitettävä opettajien kanssa kokeiden suorittamismahdollisuus esim. muuna päivänä koeviikon aikana tai uusintakoepäivänä. Sovitut koepäivät merkitään hakemukseen.

Kun urheilun takia tulee poissaoloja, opiskelija on poissaololuvan hakemisen lisäksi velvollinen selvittämään aineenopettajan kanssa, mitkä asiat käsitellään poissaolojen aikana tunneilla. Opiskelijan kannattaa kysyä myös mahdollisuutta opiskella tietokoneen avulla netissä. Opiskelijalla on oikeus pyytää opettajalta tukiopetusta aineissa, joissa hänelle tulee poissaoloja.

Tarkemmat tiedot poissaolosäännöstöstä löytyvät opinto-oppaasta.

HOVS

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on haastava tehtävä. Urheilulukiolaisten ajankäyttöä helpottamaan on kehitelty HOVS-lomake (henkilökohtainen valmennuksen ja opiskelun suunnitelma).

HOVS:in tarkoituksena on ohjata ensimmäisen vuoden opiskelijoita pohtimaan omaa ajankäyttöään ja omia resurssejaan. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat täyttävät toisenlaisen HOVS- lomakkeen. Lomakkeen avulla opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan urheilun ja opiskelun yhteensovittamista pitemmälle ajalle. Tavoitteena on, että opiskelija osaisi arvioida omaa ohjauksen tarvettansa eri aineissa ja pystyisi suunnittelemaan opiskelu- ja urheilujakson kokonaisvaltaisesti. HOVS-lomake toimii myös viestivälineenä koulun ja valmentajien välillä.

Lomake täytetään ensimmäisenä opiskeluvuonna jokaiseen jaksoon erikseen. Opiskelija merkitsee lomakkeeseen omat opiskeltavat kurssinsa sekä urheiluvalmennuskurssit. Lomakkeeseen merkitään myös leirit ja kisat. Tämän jälkeen tarkistetaan mm. kisojen ja opiskelun mahdolliset päällekkäisyydet.