Saksa

Niveltävät kurssit (B3.1 ja B3.2) opiskelijoille, jotka aloittavat saksan opinnot lukiossa.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (B31)

Tarkastellaan opiskeltavan kielen käyttötilanteita omalla paikkakunnalla. Opetellaan ilmauksia, joita voi hyödyntää näissä tilanteissa. Tutustutaan kohdekielen ja oman kielen mahdollisiin viestintäkulttuurin eroihin.

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.


2. Matkalla maailmassa (B32)

Harjoitellaan opastamaan matkailijoita mm. oman kotiseudun tärkeimmille nähtävyyksille. Opetellaan keinoja saada viesti välitetyksi kielen opiskelun alkuvaiheessa.

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

B2- kieli (yläkoulussa alkanut saksa)

1. Elämän tärkeitä asioita (B21)

Kurssille tuodaan tilanteita opiskelijoiden arjessa Lapissa. Opetellaan kertomaan kohdekielellä nuoren elämään kuuluvista asioista.

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin


2. Monenlaista elämää (B22)

Vahvistetaan opiskelijoiden taitoja ymmärtää eri kulttuureille tyypillisiä tapoja kohdata toinen ihminen, esim. sinuttelu / teitittely, kättely / poskisuudelma, hiljaisuus / päällepuhuminen.

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.


3. Hyvinvointi ja huolenpito (B23)

Opetellaan olemaan aktiivinen keskustelussa, niin oman mielipiteen ilmaisijana kuin kuuntelijana. Harjoitellaan taitoa muotoilla ja perustella omaa kantaansa ja reagoimaan toisten mielipiteisiin.

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille


4. Kulttuuri ja mediat (B24)

Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus tuottaa materiaalia itse valitsemallaan kanavalla oman seutunsa kulttuuritarjonnasta.

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.


5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (B25)

Pyritään hyödyntämään mahdollisuutta kuulla oman koulun vaihto-opiskelijoiden kokemuksia ja saada vierailijoita mm. Lapin yliopistossa / Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelevista kohdekielen puhujista.

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin


6. Yhteinen maapallomme (B26)

Laajennetaan Lappi-sanastoa.

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.