Terveystieto

Pakolliset kurssit

TE1 Terveyden perusteet

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksessa opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden, hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisestä. Opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja - ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sisältö: terveyttä selittävät teoriat, terveyserot, kansantaudit ja tartuntataudit, liikunta, ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, riippuvuus, itsehoito ja hätäensiapu sekä opiskelijahyvinvointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

TE2s Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssilla terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta käsitellään voimavarana. Tarkastellaan perimän sekä psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön yhteyksiä terveyteen ja toimintakykyyn. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhmäharjoitukset sekä keskustelu- ja perustelutaitoja kehittävät työmuodot. Sisältö: ympäristön merkitys terveydelle, terveysviestintä, elämänkulku, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki, seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet, mielenterveys, kriisit ja selviytyminen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, työhyvinvointi ja ergonomia, terveysviestintä.


TE3s Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista. Keskeistä on globaalien terveyskysymysten ja yhteiskunnallisten olosuhteiden analysointi, terveystutkimuksen osaaminen sekä terveysosaamisen soveltaminen aktiivisena kansalaisena. Sisältö:terveystutkimus, terveyden ja sairauden hoitamisen historia, terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat, terveyserot Suomessa ja globaalisti, terveyspolitiikka, terveysteknologia, pienimuotoiset terveystutkimukset ja toimintakyvyn mittaukset, terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet.