Psykologia

Pakolliset kurssit

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Kurssilla tutustutaan psykologian peruskäsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. psykologia tieteenä, opiskelumenetelmät ja ryhmien käyttäytyminen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

PS02 Kehittyvä ihminen​

Kurssilla tutustutaan ihmisen psykologiseen kehitykseen elämänkaaren aikana. Painopiste on lapsuuden ja nuoruuden kehityksen osa-alueissa sekä kehityksen tutkimisessa.


PS03 Tietoa käsittelevä ihminen​

Kurssilla tutustutaan ihmisen kognitiivisen toiminnan (esim. muisti, havaitseminen ja tarkkaavaisuus) periaatteisiin ja neurologiseen perustaan. Lisäksi tarkastellaan valinnaista korkeampitasoista kognitiivista toimintoa, kuten kieltä, ongelmanratkaisua, päätöksentekoa tai asiantuntijuutta.


PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys​

Kurssin keskeiset teemat ovat emootiot, psyykkinen hyvinvointi sekä mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito. Tutustutaan emootioihin psykologisen tutkimuksen kohteena, emootioiden muodostumiseen, biologiseen perustaan, universaaliuteen ja kulttuurisidonnaisuuteen sekä tunteiden merkitykseen itseymmärryksen välineinä. Lisäksi tutustutaan psyykkiseen hyvinvointiin ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoihin. Tarkastellaan mielenterveyden ongelmia, niiden syntyä selittäviä tekijöitä sekä hoitotapoja.


PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen​

Kurssilla tutustutaan persoonallisuuden psykologiaan persoonallisuusteorioiden avulla. Lisäksi tutustutaan persoonallisuuden tutkimusmenetelmiin. Kurssilla tarkastellaan myös ryhmäilmiöiden ja kulttuurin vaikutusta yksilön toiminnassa, persoonallisuudessa ja vuorovaikutuksessa.


PS06 kertauskurssi kirjoittajille


PS07 Sosiaalipsykologia

Kurssilla pohditaan ihmisen toimintaa sosiaalipsykologisena ilmiönä. Keskeisenä teema on yksilön sosiaalistuminen ja yksilön toimintaan vaikuttavat sosiaalisen tekijät ja tulkinnat. Toisena pääteemana on yksilön ja ryhmän sekä ryhmien väliset suhteet ja keskeiset yhteisössä ilmenevät sosiaalipsykologiset näkökulmat.