Psykologia

Pakolliset opinnot

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää sen, millainen tiede psykologia on, ja sen, että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin

• osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta

• osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja

• osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä

• tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta

• osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää sen pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

PS2 Kehittyvä ihminen (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa eritellä ihmisen yksilölliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta

• osaa selittää, miten hermoston kypsyminen ja muovautuminen heijastuvat psyykkiseen kehitykseen sikiökaudelta läpi elämänkulun

• osaa kuvailla lapsuus- ja nuoruusiän sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä soveltaa niihin liittyvää teoria- ja tutkimustietoa

• osaa antaa esimerkkejä sosialisaation ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen kehitykseen

• ymmärtää kokonaisvaltaisesti kehityksen yksilöllisyyttä ja jatkuvuutta

• perehtyy nuoruusiän psykologiaan ja pohtii aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä tekijöitä

• osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen

• osaa kuvailla, miten ihmisen kehitystä tutkitaan.


PS03 Tietoa käsittelevä ihminen​

Kurssilla tutustutaan ihmisen kognitiivisen toiminnan (esim. muisti, havaitseminen ja tarkkaavaisuus) periaatteisiin ja neurologiseen perustaan. Lisäksi tarkastellaan valinnaista korkeampitasoista kognitiivista toimintoa, kuten kieltä, ongelmanratkaisua, päätöksentekoa tai asiantuntijuutta.


PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys​

Kurssin keskeiset teemat ovat emootiot, psyykkinen hyvinvointi sekä mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito. Tutustutaan emootioihin psykologisen tutkimuksen kohteena, emootioiden muodostumiseen, biologiseen perustaan, universaaliuteen ja kulttuurisidonnaisuuteen sekä tunteiden merkitykseen itseymmärryksen välineinä. Lisäksi tutustutaan psyykkiseen hyvinvointiin ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoihin. Tarkastellaan mielenterveyden ongelmia, niiden syntyä selittäviä tekijöitä sekä hoitotapoja.


PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen​

Kurssilla tutustutaan persoonallisuuden psykologiaan persoonallisuusteorioiden avulla. Lisäksi tutustutaan persoonallisuuden tutkimusmenetelmiin. Kurssilla tarkastellaan myös ryhmäilmiöiden ja kulttuurin vaikutusta yksilön toiminnassa, persoonallisuudessa ja vuorovaikutuksessa.


PS06 kertauskurssi kirjoittajille


PS07 Sosiaalipsykologia

Kurssilla pohditaan ihmisen toimintaa sosiaalipsykologisena ilmiönä. Keskeisenä teema on yksilön sosiaalistuminen ja yksilön toimintaan vaikuttavat sosiaalisen tekijät ja tulkinnat. Toisena pääteemana on yksilön ja ryhmän sekä ryhmien väliset suhteet ja keskeiset yhteisössä ilmenevät sosiaalipsykologiset näkökulmat.