Liikunta

Pakolliset opinnot

LI1 Oppiva liikkuja (2 op) 

Opiskelija ymmärtää liikuntataitojen sekä fyysisen aktiivisuuden merkityksen oman toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija saa monipuolisia kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys ja myönteinen minäkuva vahvistuvat uuden oppimisen sekä liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.   


LI2 Aktiivinen elämä (2 op) 

Moduulissa opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Opiskelija ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan kestävän tulevaisuuden, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opetus toteutetaan rakennettua ja rakentamatonta opiskeluympäristöä sekä liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

LI3s Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. Keskeiset sisällöt: fyysisen toimintakyvyn osa-alueiden harjoittamisen syventäminen, oman liikunta- ja kuntoohjelman tekeminen, mahdollisuuksien mukaan älylaitteiden liikuntasovelluksiin ja ajankohtaisiin liikuntatrendeihin tutustuminen. Sisältö tarkennetaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Numeroarviointi. 


LI4s Yhdessä liikkuen 

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen tietoja ja taitoja. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä on jokin yhdessä toteutettava liikunta: esimerkiksi erilaiset palloilulajit. Toteutus voi olla myös projektiluontoinen kokonaisuus, esimerkiksi yhdessä toteutettu liikuntatuokio muulle ryhmälle tai vuodenaikaan soveltuva retkeily tai vaellus. Sisältö tarkennetaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Numeroarviointi.


LI5s Hyvinvointia liikkuen 

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. Sisältö tarkennetaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Numeroarviointi.