Liikunta

Pakolliset kurssit

LI1 Energiaa liikunnasta

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perustana. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä oppii tapoja fyysisten ominaisuuksien monipuoliseen harjoittamiseen. Keskeistä on yhdessä liikkuminen reilun pelin hengessä. Koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen sekä liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä. Keskeiset sisällöt: Perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Numeroarviointi.


LI2 Aktiivinen elämäntapa

Opiskelijaa ohjataan liikunnalliseen elämäntapaan, riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen ja pitkäkestoisen istumisen välttämiseen. Aktiivisuuden ja liikunnan harrastamisen lisäksi kurssi kannustaa opiskelijaa havainnoimaan arkisia valintojaan ja toimintatapojaan terveysnäkökulmasta. Keskeiset sisällöt: fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Numeroarviointi.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

LI3s Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. Keskeiset sisällöt: fyysisen toimintakyvyn osa-alueiden harjoittamisen syventäminen, oman liikunta- ja kuntoohjelman tekeminen, mahdollisuuksien mukaan älylaitteiden liikuntasovelluksiin ja ajankohtaisiin liikuntatrendeihin tutustuminen. Sisältö tarkennetaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Numeroarviointi.


LI4s Yhdessä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen tietoja ja taitoja. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä on jokin yhdessä toteutettava liikunta: esimerkiksi erilaiset palloilulajit. Toteutus voi olla myös projektiluontoinen kokonaisuus, esimerkiksi yhdessä toteutettu liikuntatuokio muulle ryhmälle tai vuodenaikaan soveltuva retkeily tai vaellus. Sisältö tarkennetaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Numeroarviointi.


LI5s Hyvinvointia liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. Sisältö tarkennetaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Numeroarviointi.