Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit

YH1 Suomalainen yhteiskunta

Kurssi tarkastelee Suomen valtiollista ja yhteiskunnallista järjestelmää mahdollisimman ajankohtaisesti. Aihekokonaisuuksista esillä suomalaisen yhteiskunnan rakenne, oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus, hyvinvointivaltio ja tasaarvo sekä valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko.

Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta.


YH2 Taloustieto

Kurssi käsittelee talouselämän toimintaperiaatteita kuluttajan, yritysten ja valtioiden kannalta. Aihekokonaisuuksista esillä yritykset ja yrittäjyys, talouselämän vaihtelut ja häiriöt, rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat, julkinen talous ja talouspolitiikka sekä Suomen asema kansainvälisessä kaupassa.

Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja ja osaa tarkastella talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja ja analysoida niiden taustoja ja vaikutuksia.


YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssilla käsitellään eurooppalaisuutta ja eurooppalaista identiteettiä, EU:n päätöksentekoa ja eurojärjestelmää sekä turvallisuuspolitiikkaa ja globalisaatiota. Valtakunnalliset syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit

YH4s Kansalaisen lakitieto

Kurssi tarkastelee lakitiedon peruskäsitteistön ohella keskeisimpiä oikeustoimia muun muassa perheoikeudessa, työoikeudessa, kuluttajansuojassa ja rikosoikeudessa.

Tavoitteena on, että opiskelija osaisi toimia oikein ja lainmukaisesti. Lisäksi hän osaisi soveltaa lakitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja nykyisessä, mutta myös tulevassa arkisessa elämässään.