Yhteiskuntaoppi

Pakolliset opinnot

YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op)

Moduuli perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Moduuli keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, ihmisoikeudet, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta sekä vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

YH2 Taloustieto (2 op)

Taloustieteisiin pohjautuva moduuli johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Moduulissa käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kotitalouksien, yritysten ja julkisen talouden näkökulmista. Moduulissa perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.


YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssilla käsitellään eurooppalaisuutta ja eurooppalaista identiteettiä, EU:n päätöksentekoa ja eurojärjestelmää sekä turvallisuuspolitiikkaa ja globalisaatiota. Valtakunnalliset syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit

YH4s Kansalaisen lakitieto

Kurssi tarkastelee lakitiedon peruskäsitteistön ohella keskeisimpiä oikeustoimia muun muassa perheoikeudessa, työoikeudessa, kuluttajansuojassa ja rikosoikeudessa.

Tavoitteena on, että opiskelija osaisi toimia oikein ja lainmukaisesti. Lisäksi hän osaisi soveltaa lakitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja nykyisessä, mutta myös tulevassa arkisessa elämässään.