Opinto - ohjaus

Pakolliset opinnot

OP1 Minä opiskelijana (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan

• tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen

• asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa

• osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat

• tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta

• osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin

• ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatkoopintoihin

• osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista

• tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään.


OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa suunnitella tulevaisuuttaan sekä tuntee koulutusvaihtoehtoja ja työelämän mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa

• syventää osaamistaan itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojen osalta

• tunnistaa ja osaa sanoittaa sekä dokumentoida osaamistaan

• tuntee keskeiset työelämätaidot ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa niihin

• tuntee työelämän ja työllistymisen eri muotoja sekä ymmärtää yhteiskunnan ja talouden muutosten merkityksen työllisyyden näkökulmasta

• tuntee yrittäjyyden eri muotoja ja osaa arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen

• tuntee kansainvälisiä koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja

• osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä

• tuntee itsensä kannalta olennaiset jatkokoulutusvaihtoehdot ja niiden pääsyvaatimukset sekä valintaprosessit

• osaa hakea töitä ja tunnistaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia.