Historia

Pakolliset opinnot

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)

Moduulissa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Opetuksen näkökulma on sekä historiallisten ilmiöiden tarkastelussa että nykyisyyden selittämisessä. Ilmiötä tarkastellaan sekä eurooppalaisesta että globaalista näkökulmasta. Moduulissa tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Moduulissa harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.


HI2 Kansainväliset suhteet (2 op)

Moduulissa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Moduulissa analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisista taloudellisista ja ideologista näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Moduulissa syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.


HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op)

Moduulin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Moduulissa perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta empatiasta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

HI4s Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssi tarkastelee aate- ja kulttuurihistoriaa. Aihekokonaisuuksista esillä eurooppalaisen kulttuurin keskeiset saavutukset tieteessä ja taiteessa, sukupuoli- ja arkielämän historia sekä eurooppalaisen ihmisen identiteetti ja maailmankuva antiikin ajasta nykyaikaan.

Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen.


HI5s Ruotsin Itämaasta Suomeksi

Kurssilla käydään läpi Suomen historiaa osana Itämeren alueen kehitystä aina autonomian aikaan asti. Lisäksi tutustutaan oman kotiseudun runsaaseen historialliseen perintöön oppilaiden omien valintojen mukaan. Aihekokonaisuuksista esillä kulttuuri-identiteetti ja oman kulttuurin tuntemuksen kehittyminen.


HI6s Maailman kulttuurit kohtaavat

Valitaan tarkasteltavaksi joitakin Euroopan ulkopuolisia kulttuurialueita, joilla pyritään syventämään vieraiden kulttuurien tuntemusta ja arvostusta.

Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuuden ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Toisaalta hän osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä sekä eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita.