Historia

Pakolliset kurssit

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssi käsittelee talous, sosiaali- ja ympäristöhistoriaa. Aihekokonaisuuksista esillä tuotantotalouden kehityslinjat, yhteiskunnan sosiaalinen rakenne, elämäntavat sekä ihmisen ja luonnon välinen riippuvuussuhde osana kestävää kehitystä.

Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää lähdekritiikin merkityksen ja oppi analysoimaan erilaista historiallista tietoa oman maailmankuvansa aineksena.


HI2 Kansainväliset suhteet

Kurssi käsittelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia ja muutoksia 1900- luvun alusta nykypäivään. Aihekokonaisuuksista esillä erityisesti aatteiden, taloudellisten tekijöiden sekä erilaisten poliittisten järjestelmien merkitys kansainvälisissä suhteissa. Kurssilla käsitellään myös ihmisoikeuksia, joukkotuhontaa, holokaustia ja muita kansanvainoja sekä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja sen merkitystä että muita keskeisiä ihmisoikeussopimuksia.

Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää propagandaa eri aikoina.


HI3 Itsenäisen Suomen historia

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja autonomian ajalta nykyaikaan. Aihekokonaisuuksista esillä Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, ajanjakson kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia historiallisessa kontekstissaan.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

HI4s Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssi tarkastelee aate- ja kulttuurihistoriaa. Aihekokonaisuuksista esillä eurooppalaisen kulttuurin keskeiset saavutukset tieteessä ja taiteessa, sukupuoli- ja arkielämän historia sekä eurooppalaisen ihmisen identiteetti ja maailmankuva antiikin ajasta nykyaikaan.

Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen.


HI5s Ruotsin Itämaasta Suomeksi

Kurssilla käydään läpi Suomen historiaa osana Itämeren alueen kehitystä aina autonomian aikaan asti. Lisäksi tutustutaan oman kotiseudun runsaaseen historialliseen perintöön oppilaiden omien valintojen mukaan. Aihekokonaisuuksista esillä kulttuuri-identiteetti ja oman kulttuurin tuntemuksen kehittyminen.


HI6s Maailman kulttuurit kohtaavat

Valitaan tarkasteltavaksi joitakin Euroopan ulkopuolisia kulttuurialueita, joilla pyritään syventämään vieraiden kulttuurien tuntemusta ja arvostusta.

Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuuden ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Toisaalta hän osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä sekä eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita.