Musiikki

Pakolliset opinnot

MU1 Intro – kaikki soimaan (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• kehittää äänenkäyttöään ja musisointitaitojaan

• uskaltaa käyttää musiikkia ilmaisunsa välineenä ja tuottaa musiikillisia ideoita

• harjaantuu hahmottamaan musiikin elementtejä kokemuksellisesti

• tutkii ja syventää omaa kuuntelusuhdettaan

• ymmärtää ja osaa soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa

• ymmärtää musiikin merkityksiä ja merkityksellisyyttä elämässä ja yhteiskunnassa

• toimii edistäen turvallisen ääniympäristön syntymistä.

MU2 Syke – soiva ilmaisu (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa

• kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan

• analysoi musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä

• heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

MU3s Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselle uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.


MU05 Musiikkiprojekti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Numeroarviointi