Filosofia

Pakolliset kurssit

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

Tarkastelemme filosofian peruskysymyksiä sen keskeisten osa-alueiden näkökulmasta. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat metafysiikan ja tieto-opin keskeiset kysymykset, kuten hengen ja aineen suhde, tieto, tietäminen, informaatio ja pseudotieteet. Lisäksi tarkastellaan johdonmukaista argumentointia ja pätevää päättelyä. Kurssin tavoitteena on ravistella esiin ”sisäinen filosofisi”, joka ajattelee kriittisesti, ottaa kantaa ja perustelee, epäilee ja väittää vastaan.


2. Etiikka (FI2)

Tutustumme etiikan peruskäsitteisiin, kuten arvoihin ja normeihin. Pohdimme arvojen ja normien luonnetta, olemassaoloa ja niitä koskevan tiedon mahdollisuutta. Pyrimme ratkomaan konkreettisia moraalikysymyksiä etiikan käsitteistöä ja teorioita apuna käyttäen sekä pohdimme hyvän elämän luonnetta ja ympäristöfilosofiaa.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Yhteiskuntafilosofia (FI3)

Kurssilla pohditaan erilaisia käsityksiä hyvästä yhteiskunnasta. Miten työ, varallisuus ja valta olisi oikeudenmukaista jakaa? Tutustutaan aatteisiin ja ihanteisiin kuten sosialismi, liberalismi, vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Käsitellään yhteiskunnallisia jännitteitä ja ristiriitoja sekä niiden ratkaisemista: oikeusvaltiota ja sen vaihtoehtoja, sotia, terroria ja kansanvainoja yhteiskuntafilosofisina ongelmina


4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Kurssilla tarkastellaan olemassaoloa, tietoa, totuutta ja tiedettä. Tutustutaan olemassaolon kysymyksiin kuten muutoksiin ja pysyvyyteen sekä totuusteorioihin. Pohditaan tiedon mahdollisuutta, rajoja ja oikeuttamista sekä tieteellisen tutkimuksen luonnetta ja menetelmiä.