Filosofia

Pakolliset opinnot

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)

Tavoitteet Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• muodostaa käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin

• oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille väitteille perusteluja, hahmottamaan perustelujen rakennetta sekä arvioimaan niiden pätevyyttä

• tuntee ja oppii erilaisten vuorovaikutteisten harjoitusten ja keskustelujen kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä

• perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin erotteluihin

• osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa.


FI2 Etiikka (2 op)

Tavoitteet Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin

• osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta sekä hahmottaa normatiivisten ja kuvailevien väitteiden eron

• osaa esittää suullisesti ja kirjallisesti johdonmukaisia eettisiä argumentteja sekä perustella moraalin velvoittavuutta

• oppii jäsentämään oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla

• osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein

• osaa soveltaa etiikkaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Yhteiskuntafilosofia (FI3)

Kurssilla pohditaan erilaisia käsityksiä hyvästä yhteiskunnasta. Miten työ, varallisuus ja valta olisi oikeudenmukaista jakaa? Tutustutaan aatteisiin ja ihanteisiin kuten sosialismi, liberalismi, vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Käsitellään yhteiskunnallisia jännitteitä ja ristiriitoja sekä niiden ratkaisemista: oikeusvaltiota ja sen vaihtoehtoja, sotia, terroria ja kansanvainoja yhteiskuntafilosofisina ongelmina


4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Kurssilla tarkastellaan olemassaoloa, tietoa, totuutta ja tiedettä. Tutustutaan olemassaolon kysymyksiin kuten muutoksiin ja pysyvyyteen sekä totuusteorioihin. Pohditaan tiedon mahdollisuutta, rajoja ja oikeuttamista sekä tieteellisen tutkimuksen luonnetta ja menetelmiä.