Filosofia

Pakolliset opinnot

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 


FI2 Etiikka (2 op) 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FI3 Yhteiskuntafilosofia 

Kurssilla pohditaan erilaisia käsityksiä hyvästä yhteiskunnasta. Miten työ, varallisuus ja valta olisi oikeudenmukaista jakaa? Tutustutaan aatteisiin ja ihanteisiin kuten sosialismi, liberalismi, vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Käsitellään yhteiskunnallisia jännitteitä ja ristiriitoja sekä niiden ratkaisemista: oikeusvaltiota ja sen vaihtoehtoja, sotia, terroria ja kansanvainoja yhteiskuntafilosofisina ongelmina.


FI4 Tieto, tiede ja todellisuus

Kurssilla tarkastellaan olemassaoloa, tietoa, totuutta ja tiedettä. Tutustutaan olemassaolon kysymyksiin kuten muutoksiin ja pysyvyyteen sekä totuusteorioihin. Pohditaan tiedon mahdollisuutta, rajoja ja oikeuttamista sekä tieteellisen tutkimuksen luonnetta ja menetelmiä.