Ylioppilastutkinto

Kokeeseen ilmoittautuminen

Kokelaan on ilmoittauduttava tutkintoon Wilman kautta koulun ilmoittamaa aikataulua noudattaen. Kevään ja syksyn kirjoituksiin on ilmoittauduttava erikseen. Tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana.

Osallistumisoikeus

Opiskelija saa osallistua jonkin tutkintoaineen kokeeseen suoritettuaan vähintään oppiaineen pakolliset kurssit. Opiskelijalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Koe, johon kokelas on ilmoittautunut mutta johon hän ilman erityisen painavaa syytä on jäänyt saapumatta, katsotaan hylätyksi.

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Kokelaan tutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineen koe. Vähintään yhdessä pakollisessa tutkintoaineessa on suoritettava vaativampi koe, esim. vieraan kielen A-oppimäärän tai matematiikan pitkän oppimäärän koe.

Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe.

Kokeiden tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärien mukaan.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu. Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi koe vähintään yhdessä seuraavista pakollisista kokeista: matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraassa kielessä. Toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraassa kielessä vaativammalla kokeella tarkoitetaan peruskoulun ala-asteelta alkavan, kaikille yhteisen kielen (A-kielen) oppimäärään perustuvaa koetta.

Maksut

Ylioppilaskokeista peritään tutkinto- ja koekohtainen maksu. Tutkintomaksut maksetaan koulusta saatavalla pankkisiirtolomakkeella. Ylioppilastutkinnon tämänhetkiset tutkintomaksut näet tästä.

Todistukset

Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion päättötodistus tai todistus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta, annetaan ylioppilastutkintotodistus, johon merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeista.

Lääkärintodistukset ja lukitodistukset

Ylioppilaskokeesta sairauden vuoksi pois olleen opiskelijan on hankittava kirjoituspäivää koskeva lääkärintodistus. Jos kokelaan suoritukseen on vaikuttanut haitallisesti suorituskykyä heikentävä sairaus tai muu vastaava seikka, lukion tulee lähettää lautakunnalle kokelaan tai hänen huoltajansa jättämä lääkärintodistus sairaudesta tai muu asiaa koskeva selvitys.

Lukitodistus ja selvitys vieraskielisyydestä on hankittava mahdollisimman ajoissa.

Luku- ja kirjoitusvaikeuden huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Jos ylioppilaskokelaalla on lukihäiriö ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että lukivaikeus otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, opiskelijan / huoltajan tulee viipymättä ottaa yhteys lukion erityisopettajaan.

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee lukivaikeuden vaikeusasteen neliportaisella asteikolla: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö, ja vaikea häiriö. Muita asteikkoja ei lautakunnalle lähetettävissä lukilausunnoissa saa käyttää. Jos lukiohäiriö on keskivaikea tai vaikea, kokelas voi hakea koetilanteeseen erityisjärjestelyjä. Jos kokelaan lukihäiriö on lievä, hän osallistuu ylioppilastutkinnon kokeisiin ilman erityisjärjestelyjä.

Lukivaikeuden ollessa keskivaikea tai vaikea häiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon ensisijaisesti koetilanteen erityisjärjestelyin. Tavoitteena on, että lukihäiriöistä kokelasta autetaan erityisjärjestelyin eikä arvosanamuutoksella. On kokelaan edun mukaista, että erityisjärjestelyjä haetaan viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon.

Lievissä lukihäiriötapauksissa kokelas voi saada enintään yhden arvosanan korotuksen silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Sama koskee myös keskivaikeasta tai vaikeasta lukihäiriöstä kärsivää kokelasta, ellei hän ole hakenut erityisjärjestelyjä. Lausunto lukihäiriöstä toimitetaan lautakunnalle ilmoittautumistietojen yhteydessä jokaista tutkintokertaa varten erikseen. Lukilausunnon tulee olla laadittu ennen kuin kokelas osallistuu ensimmäisen kerran hajautettuun tutkintoon. Lautakunta tutkii ja ottaa huomioon määräajan jälkeen toimitetut selvitykset vain poikkeustapauksessa.

Kokelaan tutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta eikä erityisjärjestelyistä.

Tarkistusarvostelu

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Hakemuksen voi tehdä kokelas, alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja tai koesuorituksen valmistavasti arvostellut opettaja. Tarkistusarvostelua koskeva hakemus on toimitettava lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokeeseen osallistuneella on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. (L 672/2005, 14 §) Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, sekä kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite ja pankkiyhteys, josta ilmenevät tilinumero ja tilin haltijan nimi. Opetusministeriö vahvistaa maksun, joka peritään tarkistusarvostelun suorittamisesta. Hakemuksen jättäessään hakijan tulee esittää rehtorille tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille.

Rehtorin on puolestaan ilmoitettava lautakunnalle, että maksu on suoritettu lautakunnan tilille. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, jos tarkistus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen.

Rehtori toimittaa tarkistusarvostelua koskevan hakemuksen lautakunnalle välittömästi sen saatuaan. Rehtori tarkistaa, että hakemuksessa on kaikki asianmukaiset tiedot. Ylioppilastutkintolautakunta määrää tarkistusarvostelua toimittamaan arvostelijat, joista kukaan ei ole aikaisemmin arvostellut kohteena olevaa koesuoritusta. Arvostelijoita tulee olla vähintään kaksi. (L 672/2005, 14 §) Arvostelijat tarkistavat, onko lautakunnan alkuperäinen arvostelu suoritettu asianomaisen aineen arvosteluperusteiden mukaisesti. Jos arvostelussa ei ole tapahtunut virhettä, arvostelua ei muuteta. Jos virhe on tapahtunut, se korjataan. Tarkistusarvostelu ei johda alkuperäistä arvosanaa heikompaan arvosanaan. (L 672/2005, 14 §)

Tarkistusarvostelun tulos ilmoitetaan kokelaalle, tarkistusarvostelua pyytäneelle henkilölle ja lukion rehtorille. (A 915/2005, 16 §)

Kokelaalle annetaan ylioppilastutkintotodistus tai todistus kokeiden suorittamisesta sen estämättä, että hänen suoritukseensa on haettu tarkistusarvostelua. Jos arvosana tarkistusarvostelun tuloksena muuttuu, palautetun ylioppilastutkinto-todistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi todistus. (A 915/2005, 16 §)

Tarkistusarvostelun tulokseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (L 672/2005, 13 §)