Vastenactie parochie H. Edith Stein 2018: 'Opnieuw gaan voor Palestina'

‘OPNIEUW GAAN VOOR PALESTINA’

Een klein deel van de bevolking in Palestina is christen en weer een zeer klein deel daarvan vormen samen een aantal kleine katholieke parochies die behoren tot het patriarchaat (bisdom) van Jeruzalem. Zij hebben hun eigen priester, die stuurt, coördineert, vecht voor de allerarmsten van zijn volk en daarin wordt bijgestaan door religieuzen, o.a door de zusters van Moeder Teresa. Middels de bisschop van Jeruzalem is ons opnieuw om financiële hulp gevraagd voor het diaconale werk in deze kleine gemeenschappen Het gaat om zorg voor de allerzwaksten, dakloze kinderen, wezen, weduwen die omdat zij christen zijn van de overheid geen enkele steun krijgen voor hun kinderen. Werken van barmhartigheid zijn nodig. Mag ik u met klem oproepen de bisschop van Jeruzalem financieel te ondersteunen? De bus voor uw bijdrage staat gedurende de vastentijd achter in de kerk op u te wachten. Wij kunnen hen echt helpen door een bijdrage middels de collectebus of via bankrekening NL57RABO0155403893 ten name van parochie Edith Stein te Vught onder vermelding: vastenactie

Er blijft geen cent aan de strijkstok hangen, al uw giften gaan via de bisschop van Jeruzalem rechtstreeks naar de kleine zeer kwetsbare kleine parochies t.b.v. kleine diaconale projecten.

Rob Prins en Christian van Diepen

Uit het evangelie volgens Matteus 25, 31 - 40

“Want ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was een vreemdeling en u verleende mij onderdak, ik was naakt en u gaf mij kleding, ik was ziek en u verzorgde mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken.

Bericht, 10 februari 2018