Vedtekter

Vedtektene ble gjennomgått og endringer vedtatt på ekstraordinært årsmøte 3.4.2016. Godkjent av Troms Ungdomsfylking høsten 2016.

§1 FORMÅL

§ 1.1 Ulabrand skal gjennom folkelige kulturaktiviteter skape engasjement og et levende lokalmiljø.

§ 1.2 Lover og forskrifter for Noregs Ungdomslag gjelder og for UL Ulabrand.

§2 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT

§ 2.1 Laget er med i Troms Ungdomsfylking, og godkjenner lovene og formålet i Noregs Ungdomslag.

§ 2.2 Ved fylte 14 år er lagets medlemmer også medlemmer i Noregs Ungdomslag med de rettigheter og plikter det innebærer.

§ 2.3 Lagets styre har ansvaret for at medlems-pengene til fylkeslaget og Noregs Ungdomslag blir betalt til riktig tid.

§ 2.4 Årskontingent for voksen betales fra det året medlemmet fyller 14 år.

§ 2.5 Medlemmer over 65 år meldes ikke inn i TUF/NU med mindre medlemmet selv ønsker dette medlemskapet. Ellers fulle retter og plikter og kontingent som fastsatt.

§ 2.6 Voksne over 18 år kan tegne støttemedlemskap med reduksjon i kontingent på kr. 50,- og med følgende reduksjon i rettigheter: Ikke innmelding i TUF/ NU, ikke stemmerett på årsmøter og ikke medlemrabatt når det er gjeldene.

§3 ÅRSMØTET

§ 3.1 Årsmøtet skal være avviklet innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet skal være kunngjort 4 uker før møtet. Saksliste og valgkomiteens forslag kunngjøres på vanlig måte 1 uke før møtet.

§ 3.2 Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Styret i Ulabrand avgjør hvilke saker de vil ta med på den endelige sakslisten. Saker som er meldt i rett tid, men som styret ikke fører opp på sakslisten, kan etter særskilt vedtak på årsmøte likevel tas opp.

§ 3.3 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn èn stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Alle medlemmer over 14 år som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett.

§ 3.4 Årsmøtet konstituerer seg med godkjenning av innkalling og saksliste, valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

§ 3.5 På årsmøtet kan bare behandles forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest tre uker før årsmøtet.

§ 3.6 Årsmøtet skal behandle årsmeldinger, revidert regnskap, budsjett og andre saker som styret legger frem for det. Årsmøtet kan ikke behandle og avgjøre andre saker enn de som er nevnt i sakslisten.

§ 3.7 Årsmøte foretar valgene nedenfor. For å være valgbar må medlemskontingenten for inneværende år være betalt, og vedkommende må være fylt 14 år. Kandidaten må være til stede ved valget eller ha levert skriftlig villighetserklæring.

a. leder, nestleder og kasserer. Alle for ett år om gangen.

b. 4 styremedlemmer for 2 år om gangen, slik at 2 står på valg hvert år.

c. 4 varamedlemmer som velges for ett år om gangen.

d. Revisor for ett år av gangen.

e. Valgkomite på tre medlemmer for ett år av gangen.

§ 3.8 Ekstraordinært årsmøte:

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte og skal innkalle dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Til ekstraordinært årsmøte skal det gis minst 14 dagers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke behandles og avgjøres andre saker enn de som er nevnt i sakslisten.

§ 4 STYRETS ARBEIDSOPPGAVER

§ 4.1 Styret velger seg imellom sekretær og andre ettersom det er aktuelt.

§ 4.2 Styret leder arbeidet i laget og skal iverksette årsmøtets bestemmelser.

§ 4.3 Styret skal sørge for at årsmøtet får årsmelding og revidert regnskap, samt utarbeide budsjett for det nye arbeidsåret.

§ 4.4 Styret har ansvar for at undergruppene drives etter «Retningslinjer for undergrupper» og skal ta vare på eiendelene dersom ei undergruppe opphører.

§ 4.5 Ved arrangementer der undergrupper er medarrangør, avtales på forhånd fordelingen av arbeid og økonomi (overskudd/underskudd).

§ 4.6 Styret tar imot innmeldinger i laget.

§ 4.7 Styret oppnevner etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeider instruks for disse.

§ 4.8 Styret administrerer og fører nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Styret binder organisasjonen i økonomiske saker, ved underskriftene til styreleder og/eller nestleder.

§ 4.9 Styret rår over eiendelene og skal drive laget på en økonomisk forsvarlig måte. Større investeringer skal forelegges medlemsmøtet/årsmøtet.

§ 4.10 Arbeidet i laget skal følge kalenderåret.

§ 4.11 Styret har ansvar for drift og vedlikehold av ungdomshuset Ulaheim.

§ 4.12 Styret skal føre vedtaksprotokoll for styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

§ 4.13 Styret er vedtaksfør når 5/7 er til stede.

§ 4.14 Styret velger utsendinger til årsmøtet i Fylkeslaget og årsmøtet i Norges ungdomslag.

§ 5 TRYGGING AV LAGETS EIENDELER

§ 5.1 Blir laget lagt ned eller skifter formål så det ikke lenger kan stå i Noregs Ungdomslag, skal styret i fylkeslaget ta vare på midlene til laget kommer i gang igjen, eller det blir startet nytt lag på stedet som fyller kravene til medlemskap i Noregs Ungdomslag. Går det over 15 år fra midlene er tatt over og laget ikke er kommet i gang igjen, eller det ikke er startet nytt godkjent lag på stedet, skal midlene overlates kommunestyret som etter nærmere avtale med fylkeslaget/landslaget skal nytte han til beste for ungdomsarbeidet på stedet.

§ 5.2 Lovene til Noregs Ungdomslag gjelder når en skal avgjøre om laget er lagt ned eller har skiftet formål.

§ 5.3 Utgiftene med styringen av midlene skal dekkes av midlene.

§ 5.4 Ungdomshuset og annen fast lagseiendom skal ikke avhendes eller leies bort på åremål uten samtykke fra styret i Noregs Ungdomslag.

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER

§ 6.1 Forslag til vedtektsendringer skal være kunngjort minst 3 uker før årsmøtet. Forslag kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall

§ 6.2 Endringer må godkjennes av Fylkeslaget.