Home‎ > ‎Poems Malayalam.‎ > ‎

Ilakozhiyum Kaadukalil Puzhayozhukunnu.Malayalam Poem

Ilakozhiyum Kaadukalil Puzhayozhukunnu.

 

 

P.S.Remesh Chandran, Editor,

Sahyadri Books & Bloom Books, Trivandrum.

 

 

Ce-sIm-gnbpw ImSp-I-fnÂ

]pg-sbm-gp-Ip-¶p.

 

            .1 .

 

Hcp th\¡m-e-¯n³

Xo¨q-f-I-fnÂ

Dcp-Ip-t¼mÄ Rm,s\mgpIpw

]pg-sb-t¯-Sn.

 

 

ac-X-I-ap-¡p-än-I-fnÂ

Ipcp-hn-IÄ ]mSpw

aµm-c-¡m-Sp-I-fncp

Ic-IÄ tXmdpw

 

 

Hgp-Ip-¶n-sÃmcp sX¶epþ

tamfp-hp-an-Ã,

Hmc-§-fn-eo-d-¡mþ

Spe-bp-¶n-Ã.

 

 

Hcp \oe-s¸m-·m³

ap§m  Ipgnbn«p,

Db-cp-¶Xp ImSp-I-fn-semþ

cne sImgn-bp-¶p.

 

 

CcpÄap-änbNpgn-bn¸X

¨n¶n-¨n-Xdn

Ce-sIm-gnbpw ImSp-I-fnÂ

]pg-sbm-gp-Ip-¶p.

 

 

Nm©m-Sn-¨m-©m-Snþ

¡mÀap-In-ep-I-fo

\nÝ-eamw \oc-e-bnÂ

If-sa-gp-Xp-¶p.

 

 

hnkvar-Xamw Ime-§-fnþ

semcpap¯-ѳ

]pg-h-¡n Nnd-sI-«nþ

¸mS-ap-bÀ¯n.

 

 

Chn-sS-¸-­-h-sc-gp-Xnb

tIme-§ÄX³

ap{Zn-Xamw au\-§Ä

IY-]-d-bp-¶p.

 

 

shÅm-c-¦-Ãp-I-fnÂ

Xe-X-Ãp-t¼mÄ

C\n-bp-W-cn-Ã-h-sc-¶oþ

be-]-d-bp-¶p.

 

 

Cu a®n¯-fnÀNq-Snb

tX·m-hp-Ifpw

BcpsS sh¬a-gp-hmÂ

sht«-äp-e-bp-¶p.

 

           2

  

BIm-i-sam-fn-¸n-¡mþ

\mªn ac-§Ä

Xe-s]m-¡n-sbm-cpÄ¡mSpw

Xd-]-äp-¶p.

 

   

I¶n-¸q-¦p-e-aq-Snþ

s¡m¶-s¨-Sn-IÄ

ImWn-Im-Wm³ \nev¡p¶p

ImSn-¶p-ÅnÂ.

 

 

]qhn-cnbpw s]mbvI-I-fnÂ

]q\p-Åm-\pw,

Xp¼n-I-fpsS ]nt¼-t]m-bvþ

t¯\p-®m-\pw,

 

 

Btcm-sSm¸w Rm\þ

t¶mSn \S¶p;

s]mSn-a-W-en ]pg-tbmfw

Ihn-X-Ip-dn-¨p.

 

ae-bpsS amÀ¯-«p-Xp-cþ

¶pb-tc-bvs¡mcp ]mX,

ad-bp-¶Xp amWn-I-yþ

¸md-s¡-«p-I-fnÂ

 

 

]¨-\n-d-¯p-¸-«-IÄ

Npän-sbm-cp-¯³

sN¦p-®n-Np-g-än,-¨ncn

s]m«n-¡p-¶p.

 

 

sN¼-Ãp-Nn-cn-¡p-¶Xp

Npw_n-¡m-t\m,

NpÅn-s¡-«n-cp-]p-dhpw

NnX-dn-bv¡mt\m?

 

 

D¨-¨q-Sp-cp-Ip-t¼mþ

fpÅp-X-Wp-¡m³

Ipfn-cp-ebpw ]q¯-h-\þ

¨nÃ-IÄ t]mc.

 

 

IqÀ¯-N-c¡-Ãp-I-fnÂ

Imevap-\-\o-dn,

Im«nse apÄs¨-Sn-bnÂ

]mhm-S-Ip-cp-§n.

 

 

IqÀ¯-X-]-¡m-än-enfw

Iq¼p-I-e-§n,

I¶n-h-\-kva-c-W-I-fnÂ

Icn-]p-c-fp-¶p.

 

           3

 

Ic-bnepw IS-enepw

Imäp-d-§n,

Ic-bn-e-¡p-cp-hn-IÄ

Nnd-sIm-Xp-¡n.

 

 

Ccp-fq-dn-sbm-en-bv¡p-¶nS

hgn-IÄ tXmdpw,

ac-\o-cp-a-W-¡p¶p

ac-s¸m-¯p-I-fnÂ

 

 

If-sa-gp-Xnb apä-§Ä,

ssaem-©n-IÄ X³

I\n-h-Wnbpw ssIhn-c-se³

ssIX-«p-¶p.

 

 

Ah-cpsS I®p-I-fnÂþ

¯mcp-W-y-¯m-ew,

Ah-cpsS ]q©p-­p-I-fnÂ

]p©n-cn-a-{´w.

 

 

I¶n-¡m-e-Sn-sh-s¨³

I\-hp-I-sfÃmw

Ic-fnsâ XWp-¸nÂ\nþ

¶pW-cp-¶-Ãm.

 

 

Hcp \oe-¡¬ap-\-bp-sSþ

bcn-Ip-IÄtXmdpw

Hfn-sh-«n-Sp-tamÀ½-I-fn-semþ

cmÄ ad-bp-¶p.

 

 

apdn-bp-I-fpsS th\-enepw

aªp-s]m-gn-ªp,

kvt\l-¯n³ `mh-§Ä

ap¯-an-Sp-¶p.

 

 

F¦n-ep-aXp cq]w-NqSpw

tNjvS-I-fnÂ

irwKm-c-s¨-¦-Xn-cp-IÄ

sXfn-bp-¶-tÃm.

 

 

Zmcn-{Zyw amc-Iamw

taml-¯m-se³

I®p-I-fn¡m-«n-sÃ\n

aª-sh-fn-¨w.

 

t{]a-¯n-¶-Sn-a-¯-hpþ

ap·m-Z-hp-sa³

\ng-enÂt¸mepw taenÂ

\ngÂho-in-Ã.

 

           4

 

Ccp-fpw, aÖ-I-fn aWnþ

\r¯w-shbv¡pw

Cc-hnsâ XWp-¸pw-hn-Sþ

]dbpw t\cw,

 

 

I¶m-en-I-f-Wnbpw IpSþ

aWn-bp-W-cp-¶p,

Fhn-tS-bv¡m-Wo-¡Àj-IÀ

IpXn-sIm-Åp¶p?

 

 

\oÀt¨m-e-bn shÅn-sh-bnÂ

\ocm-Sp-¶p,

sh´p-cp-Inb th¦m-Sp-IÄ

Nqf-a-Sn-¨p.

 

 

Xncn-sI-h-cp-¶n-cp-f-ebpw

ioX-¡m-äpw,

Fhn-Sp-¶o-bp-g-hn³]mþ

s«mgpIn hcp¶p?

 

 

Hcp-a-e-bp-sS-ta asämcp

ae Xe-sh-¨p,

Hcp-ap-InÂ\n-c-bpsS tasemcp

apInÂ\nc Nmªp.

 

 

an¶n-¸m-bp-¶n-Sn-an-¶Âþ

s¸¬sIm-Sn-IÄ,

XpÅn-s¸-¿p-s¶mcp ag

Xmgz-c-ap-gp-h³.

 

 

CSn-sh-«n-¸p-Xp-ag ]qþ

ss¡X-¡m-Sn³

CS-s\-©nÂ]q-¡-Xn-cp-IÄ

NnX-dn-bv¡p-¶p.

 

 

sNt¼m-¯p-IÄ Xe-\o«pw

s]m´-¡m-«nÂ

Xp¼-¸q-¡-×-Wn-IÄ

XpIn-ep-W-cp-¶p.

 

 

Hcp-a-g-bpsS am[p-cnbpw

a˱-\-hmbv]pw

Hcp-t]m-se³I¬tIm-Wp-Iþ

sfm¸n-sb-Sp-¯p.

 

 

BsI-\-\-ªm-Sn-bp-eþ

ªmh-gn-h-¡nÂ

Bªn-ep-IÄ ]ns¶-bpam

ag-Xp-S-cp-¶p.

 

           5

 

s]mSn-aq-Snb ]mX-Ifpw

]qsam-«p-Ifpw

sXfn-\o-scm-gp-In-s¯-fn-bpþ

s¶sâ a\-Êpw.

 

 

sXän-¸q-sX-c-bm-\m-bvþ

¡p¶n³ap-I-fnÂ

Ip«n-I-fpsS Iq«-§Ä

Ibdn ad-ªp.

 

 

sXt§m-e-IÄ XW-se-gpXpw

tXm«p-h-c-¼nÂ

kwKoXw aqfp¶q

Im«p-I-S-¶Â.

 

 

sht×Lw Npw_n¡pw

ho«n-a-c-¯nÂ

Imsäm-gp-Ipw-h-gn-bn-e-hÀ

IqSp-N-a-¨p.

 

 

ag-hn-ÃnÂs¯-fn-bp-t¶mþ

cg-Ip-I-fmte

Cg-Xp-¶nb Ip¸mbw

Ic-f-Wn-bp-¶p.

 

 

hcn-h-cn-bmbv hb-e-cn-InÂ

hmg-ss¡-¿nÂ

X¯-½-IÄ Xmw_q-eþ

¨p­p-I-Sn-¨p.

 

 

ag-hnÃp aS-§p¶q

am\-s¯t§m,

a[p-im-e-IÄ ]q«p¶q

aeÀhm-Sn-I-fnÂ.

 

 

\nc-\n-c-bmbv \nÝ-e-ambv

\oe \`-ÊnÂ

Xmc-I-IÄ Zo]-sagpw

Xme-sa-Sp-¯p.

 

 

kuc-{]-`-Npw-_n¡pw

kÔ-y-bn Rms\³

cq]-¯n³ ]cn-an-Xn-IÄ

Zqsc-sb-dn-ªp.

 

 

Øe-Im-e-a-XnÂs¡«pw

ka-b-sam-cp¡pw

\qem-am-e-Ifpw Rm³

\pÅn-sb-dn-ªp.

 

 

Zmlw IpSpw-_-ambv

amdp-t¼mgpw

tamlw hn]vf-h-¯nÂ

hogp-t¼m-gpw,

 

 

Xmgvh-c-bpsS Xmtg-bvs¡mcp

]pg-tbm-sSm¸w

Xmf-a-Sn-s¨m-gp-Ip-s¶mcp

tXmWn-bn Rm\pw.

 

 

\mSp-I-fpsS \Spth Rm³

\mSp-IÄ ImWm³

t\c-sam-Xp-§m-sX§pw

tXSn-\-S-¶q.

 

 

ImSp-I-fpsS \Sp-hn Rm³

ImSp-IÄ ImWm³

ssI¯n-cn-IÄ I¯n-bv¡m³

Imäp-a-d-¨p.

 

 

Rm³ Xncbpw kX-y-¯n³

RmsWmentIÄ¡m³

Rm³\nevt¡ t]mbva-d-bpþ

¶mfp-I-sf-Ãmw.

    

           6

 

\oe-¡p-bn-ens\

t\m¡n-t\m¡n

t\cwt]mbv t\cw-t]mbv

t\c-an-cp­p

 

 

\mep-a-Wn-¸p-hpIfpw

\oÄan-gn-]q-«n,

\oe-¡-S-¼nsâ

\ng-ep-a-W-ªp.

 

 

]q\n-em-¸m-em-gnþ

¯nc-am-e-I-fnÂ

\pc-bp¶q ]X-bp¶q

shÅn-sh-fn-¨w.

 

 

Hs¶m-¶mbv \£-{Xþ

¸S-hp-Ifpw Rm³

an¶pw \oem-Imiw

ImWm³ Ib-dn.

 

 

cmhp-ap-d§o \oeþ

¡mSp-ap-d-§o,

hmÀap-In-ep-IÄ am\-¯n³

amdn-ep-d-§n.

 

 

Ifn-bm-¡p-¶m-cmtcm

I®p-Xp-d¡q:

Icn-\o-e-¡p-cp-hn-IÄX³

If-I-f-Km-\w.

 

 

]q¨n-Ã-I-S-s¶-¯pþ

¶mZ-y-sh-fn-¨w,

]pjv]-§Ä¡n-S-bn Rm³

angn-IÄ Xpd-¶p.

 

 

aª-¡n-fn-am-\-¯n³

aSn-bn \n¶pw

awK-e-y-am-e-y-§Ä

sIm­p-h-cp-¶p.

 

 

IpfnÀap-Ã-IÄ Nm©m-Snþ

¸pe-cn-¡m-än³

ssI¿n-se-\n-sb-¡p-¯n¨q

ip` ktµ-iw.

 

 

Ipbn-ep-IÄ IqSp-IÄIq«pw

Ip¶n³N-cn-hnÂ

sIm¡p-I-fpsS Xqsh-Åþ

s¡mSn-I-fp-bÀ¯n.

 

 

]I-ensâ ]In-«p-IÄRm³

]e-Xp-a-dn-ªp,

cmhp-I-fpsS hnc-l-¯n³

kzm-Zp-a-dn-ªp.

 

 

DcpIpw shbn-ep-e-bn-t·þ

epbn-cp-cp-Ip-¶p,

Ipfn-cpw-Im-«-cp-hn-I-sfþ

¶pS-ep-I-S-ªp.

 

 

Pb-t`cn apg-¡p¶p

Pe-]m-X-§Ä,

tPym-XnÀt¤m-f-§-fn-se³

hnP-b-a-dn-ªp.

 

 

]ns¶-bp-sam-cp-Xq-sh-Åþ

t¯mWn-Xp-gªp

]n¶nÂ\n¶pw Pohn-Xþ

sas¶-hn-fn-¨p.

 

 

kzm-X-{´yw kzm-X-{´yw

Rmt\mÀ½n-¨p,

kzm-Øy¯n³ _en-bn-e-Xn³

km£m-XvIm-cw.

 

 

Cu a®n-se-b-²-zm\w

Xn·-I-fm-Ipw,

Cu a®n³ kz-Ø-Xtbm

\·-bp-amImw.

 

 

Ah-bpsS k½n-{in-X-am-

bdn-hn\p hmgm³

Cui-z-c-s\mcp ]qt´m«w

C\n-bp-sam-cp-¡pw.

 

 

CÃn-¸q-¦m-Sp-I-fnÂ

Ipbn-en-\p-Im-Wm³

C¶-sebpw Xncp-thm-Wþ

¸q¡Ä hnSÀ¶p.

 

 

kvt\l-¯n-sem-Xp-§p¶p

tkh-\-sa-Ãmw,

kvt\ln-¡m-\n-sÃm¶pw

Pohn-X-sa-s\-y.

 

 

]I-sem-gp-In-¸-S-cp¶p

]pe-cn-hn-S˦p,

Xncn-sI-t¸m-Ip-¶q-Rm³

Xnc-am-e-I-fnÂ.

 

 

 

 

_______________________________________________________________

Comments