List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów PAKP

Post date: Jan 7, 2016 2:54:59 PM

- za: Oficjalna Strona PAKP - Do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Mnichów i wszystkich wiernych Jego Dzieci.

Chrystus się rodzi!

„Wywyższaj duszo moja Boga z Dziewicy Zrodzonego w ciele” (9 pieśń kanonu święta)

Pan pozwolił nam znowu przeżywać radosną wieść obiecaną ziemi – cud nadprzyrodzony, Tajemnicę chwalebną i budzącą bojaźń, spełnioną w Betlejem – Zrodzenie przez Dziewicę Marię obiecanego Mesjasza, Jezusa Chrystusa.

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało z nami, pełne łaski i prawdy, i widzieliśmy Jego chwałę, jaką ma Jednorodzony Syn od Ojca” (J 1,14). Słowo stało się prawdziwą światłością, „oświecającą każdego człowieka przychodzącego na ten świat” (J 1,9), „ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci” (1J 2,8).

Bracia i Siostry! Kościół Chrystusowy duchowo tryumfuje wysławiając i wywyższając ze wszystkimi mocami niebios Jego wcielenie, widząc w tym świętym wydarzeniu Bożą mądrość, miłość, łagodność i dobre usposobienie do rodzaju ludzkiego. Święty Apostoł Paweł głosi, że „miłość Boża wobec nas objawiła się w tym, że Bóg posłał na świat Jednorodzonego swego Syna, żebyśmy przez Niego otrzymali życie” (1J 4,9).

Wcielony Chrystus przyjął naszą naturę, aby połączyć: niebo i ziemię, aniołów z ludźmi, „aby z dwóch uczynić w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój”, celem „głoszenia pokoju nam, dalekim i bliskim, żeby przez Niego jedni i drudzy mieli dostęp do Ojca w jednym Duchu” (Ef 2,15-18) i oświecić „siedzących w mroku i cieniu śmierci” (Łk 1,79). Przez światłość prawdziwego poznania Boga objawić światu trójosobowego Boga. Tym samym zrodzony Chrystus uczynił nas swoimi dziećmi, dziedzicami wiecznego królestwa.

Bracia i Siostry! Przyjście na świat Chrystusa zmieniło bieg historii ludzkości jednocząc wszystkich i wszystkich utrzymując, napełniając Bogiem ich myśli, czyny i całe ludzkie życie.

Jego miłość do człowieka obejmuje cały rodzaj ludzki. Jego przyjście na świat jest jedyne, niepowtarzalne i zbawcze. On, „nieogarniony zrodził się w pustyni i zajaśniał światu jako Słońce Sprawiedliwości”, odradzając ludzką naturę. Kościół śpiewa: „Z nami Bóg, zrozumcie to poganie i ukorzcie się, albowiem z nami Bóg”.

Chrystus tajemniczo przebywa w Kościele, w rodzinie, w szkołach, w szpitalach, w domach opieki, w urzędach państwowych. On jest wszędzie.

Bracia i Siostry! Mając świadomość wielkości tej prawdy nie będziemy lękać się i rozczarowywać, gdy słyszymy dzisiaj o wojnach, nieszczęściach, katastrofach, wędrówkach ludów. Prawda i radość z narodzin Chrystusa pozostaje zawsze ta sama. Chrystus przychodzi do swego stworzenia, On zawsze jest ten sam, niezmienny na wieki. Nasza wiara w Boga, pokój, prawda, radość i miłość ma swój początek we wcieleniu Chrystusa. To On ciągle wzywa człowieka: „Nie lękaj się! Bądź mężnym!” (Łk 2,32). „Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Jan dam wam odpoczynek... i znajdziecie pokój dla dusz waszych” (Mt 11,28-29).

W tym zawiera się wielka duchowa moc, pomagająca współczesnemu człowiekowi. Naszą mocą jest wiara: „zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara” (1 J 5,4).

Bracia i Siostry! W mijającym 2015 roku modlitewnie wspominaliśmy wydarzenia trudnych czasów dla wierzących naszego Kościoła, tak zwane „bieżenstwo”. W modlitwie wspominaliśmy ich, a także budowniczych naszego Kościoła z początków XX wieku. Modlitwy te zanosiliśmy na świętej górze Grabarce w dniu święta Przemienienie Pańskiego w obecności relikwii św. Spirydona z Trimidontu. Święte relikwie Bożego wybrańca św. Spirydona pomogły wszystkim uświadomić sobie, że żadne problemy, nawet najtrudniejsze, nie mogą odłączyć człowieka od Chrystusa.

Bóg zechciał, żeby święte relikwie przybyły do naszego Kościoła, w tym czasie, gdy Kościół nasz wspomina swoich „bohaterów ducha”. Nikt jak Bóg! On jest „przedziwny w swoich świętych” Jemu niech będzie zawsze chwała i dziękczynienie! Zaufajmy Mu! Niech „ani śmierć, ani życie... ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-39).

Bracia i Siostry! Globalizacja i sekularyzacja współczesnego życia stawia swoją pieczęć na naszym życiu duchowym. Niszczone są fundamenty zdrowego życia duchowego prawosławnej rodziny, wychowanie młodego pokolenia, które jest gorszone współczesnymi zjawiskami patologicznymi. Naszym zadaniem, ludzi wiary prawosławnej, jest zawsze dobrem zwyciężać zło, pamiętając o sławach Apostoła Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).

Bracia i Siostry! W radosne święto Narodzenia Chrystusa wzywamy wszystkich do pogłębienia wszelkich możliwych mocy duchowych ku pożytkowi Świętego Kościoła, dla duchowego rozwoju, aby nie osłabnąć w naszej gorliwości. Niech pomnaża się w naszych sercach, działa i przynosi owoc światłość nauki Chrystusa, wieczne i niezmienne osnowy życia: pokój, miłość, dobre uczynki, prawość i świętość. Chrystus wzywa: „...jeśli wytrwacie w Moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie” (J 8,31).

Pozdrawiamy serdecznie ze świętem Narodzenia Chrystusa i Nowym Rokiem 2016 czcigodne duchowieństwo, miłujących Boga mnichów, młodzież, dzieci i wszystkich wiernych naszego Kościoła w ojczyźnie i poza jej granicami, mając nadzieję, że i w przyszłości Pan nie zostawi tych, którzy Go miłują, bez swojej szczodrej pomocy w życiu i trudach na rzecz Jego świętego Kościoła.

„Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Bożej” (Iz 11,2) niech będzie ze wszystkimi wami i „strzeże wasze serca i wasze myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,7).

Chrystus się rodzi! Sławcie!

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

+ Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański

+ Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki

+ Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański

+ Grzegorz, Biskup Supraski

+ Jerzy, Biskup Siemiatycki

+ Paisjusz, Biskup Gorlicki

Warszawa, Narodzenie Chrystusa 2015/2016 roku.