List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów PAKP

Post date: Jan 8, 2015 10:52:01 AM

Do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Mnichów i wszystkich wiernych Jego Dzieci

Chrystus się rodzi!

„Niebo i ziemia niech dzisiaj weselą się radością proroków,

aniołowie i ludzie niech tryumfują duchowo,

bowiem zrodzony z Dziewicy Bóg w ciele,

objawił siebie pogrążonym w ciemnościach i mroku.”

(stichira litii)

Dzisiaj rodzi się z wiecznie dziewiczego łona „błogosławionej między niewiastami” Marii – „Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat” (J 1,9). „Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci” (1J 2,8).

W ubogiej pieczarze w Betlejem spoczął Król wszystkich wieków, „którego królestwu nie będzie końca”, co jest wielką, niezwykłą i niezgłębioną tajemnicą.

Przyjście na świat Jezusa Chrystusa, „Prawdziwej Światłości”, naszego Zbawiciela, przywraca światowy porządek moralny, naruszony przez grzeszny upadek. Upadły człowiek zaczął mieć możliwość oddawania chwały swemu Stwórcy i kłaniania się Jemu. Następuje epoka pokoju i radości – podstawa duchowego spokoju – i tym samym człowiek ma możliwość odradzania się dzięki tajemnicy objawionej w Betlejem. W tę tajemnicę włączają się zastępy niebieskie – aniołów i archaniołów, i opiewają niezgłębione miłosierdzie Najwyższego Boga dla rodzaju ludzkiego. Moce ciemności natomiast są przerażone i drżą. Wszyscy, którzy miłują Światłość, i dążą do Niej radują się i weselą. Prorokował św. Prorok Izajasz: „lud, znajdujący się w ciemności, ujrzy światłość wielką, dla mieszkańców cienistej krainy śmierci zajaśnieje światłość… Bowiem dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, którego władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Przedziwny, Doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju” (Iz 9,2-7).

Bracia i Siostry! Syn Boży przyjął postać sługi, stał się człowiekiem „podobnym we wszystkim do nas oprócz grzechu”, aby odnowić w nas swój obraz, aby znowu podnieść człowieka do pierwotnej godności. Nasz Zbawiciel prowadzi nas do królestwa niebieskiego. Taką jest nowa godność człowieka, którą dał mu przez swoje narodzenie Chrystus. On przyjął ludzką naturę, aby przebóstwić ją, dając nam nie ziemskie, a niebieskie życie. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby wniknąć w tę wielką tajemnicę i dotknąć jej duchowo.

Narodzony Zbawiciel jest naszą radością, świętością i miłością. Wymaga to od każdego z nas, abyśmy „będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest Głową – Chrystus” (Ef 4,15). Bogoczłowiek Jezus Chrystus przyniósł na ziemię objawienie nie tylko o Bogu, ale także o człowieku, o jego wysokim powołaniu i jego przeznaczeniu przez łaskę. Objawienie prawdy o człowieku jest najcenniejszym, jakie posiadamy. Dzięki niemu możemy dojść „do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusa” (Ef 4,13).”Tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2,19). Apostoł dodaje: „Teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową” (Ef 2,13) i mamy samego Jezusa Chrystusa, kamień, który „…stał się kamieniem węgielnym” (Ps 117, 22-23; Mt 21,42).

Bracia i Siostry! Dzisiaj przenieśmy się duchowo do Betlejem i „oglądajmy to, co się stało” (Łk 2,15), złóżmy pokłon Dzieciątku Chrystusowi. On Jedyny, Święty i Bezgrzeszny, oczyści wszystkich, którzy z wiarą przychodzą do Niego. Usłyszmy Jego słodki głos: „Ja jestem z tobą, nie lękaj się!”. Z Jego pomocą będziemy w stanie zrozumieć i ocenić wiele współczesnych negatywnych zjawisk, naruszających moralny porządek życia społeczeństwa i zachować siebie samych jako prawosławnych wierzących, zgodnie z nauką swego Kościoła.

Bracia i Siostry! Złóżmy dziękczynienie Chrystusowi Zbawicielowi, który spoczął w żłóbku Betlejemskim, za Jego łaski dane naszemu Kościołowi i każdemu z nas w 2014 roku. Z woli Bożej przybyły do naszego Kościoła ze świętej Góry Atos święte relikwie, cząstka świętego Krzyża Pańskiego i ręka świętej Marii Magdaleny. Nawiedziły one wiele parafii naszego Kościoła i monasterów. Ich pobyt ożywił duchowo wielu wiernych naszego Kościoła i przyczynił się do jednoczenia się wokół Kościoła. Świętym relikwiom oddało pokłon około sto tysięcy ludzi.

Złóżmy Bogu dziękczynienie za Jego łaski w nadziei, że również w przyszłości nie pozostawi „swego ludu” i będzie nas chronił przed wszelkim złem.

Nie bez znaczenia dla jedności kościelnej były obchody stulecia męczeńskiej śmierci świętego kapłana męczennika Maksyma Sandowicza, które miały miejsce w Gorlicach. To właśnie święty Maksym w chwili śmierci świadczył o swojej miłości do Boga i Świętego Prawosławia, wołając: „Niech żyje święte Prawosławie!”

Chwała Bogu! Prawosławie żyje, umacniając się na „kamieniu węgielnym” Chrystusie. Chrystus ciągle nas wzywa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie… znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,28-29).

Bracia i Siostry! Pozdrawiamy Was wszystkich: Czcigodnych Duchownych, Umiłowanych Mnichów, Drogą Młodzież i Dzieci i wszystkich Wiernych naszego Kościoła ze świętem Narodzenia Chrystusa i Nowym 2015 Rokiem.

Życzymy wszystkim pomocy Bożej w każdym dobrym zamiarze, pokoju, miłości i wzajemnego zrozumienia.

Życzymy, żeby święto Narodzenia Chrystusa posłużyło do umocnienia naszej wierności Chrystusowi i swojej Matce, świętemu Kościołowi Prawosławnemu.

Kłaniając się narodzonemu Chrystusowi posłuchajmy Apostoła Pawła: „…wysławiajcie Boga w ciele waszym i w duszach waszych, które są Boże” (1Kor 6,20). A „…Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch poznania i bojaźni Bożej” (Iz 11,2) niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.

Chrystus się rodzi! Sławcie!

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

+ Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański

+ Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki

+ Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański

+ Grzegorz, Biskup Supraski

+ Jerzy, Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz WP,

+ Paisjusz, Biskup Gorlicki

Warszawa, Narodzenie Chrystusa 2014 roku.

za: Oficjalna Strona Polskiego Autokeflicznego Kościoła Prawosławnego