Setna rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksyma Gorlickiego

Post date: Sep 12, 2014 11:53:34 AM

- autor: ks. Julian Falenczak (za: Oficjalna Strona Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) - W dniach 5-6 września br. w 100 – rocznicę od męczeńskiej śmierci i 20- rocznicę od kanonizacji w cerkwi p.w. Świętej Trójcy w Gorlicach odbyły się uroczystości liturgiczne ku czci św. męcz. Maksyma Gorlickiego, którym przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski wraz z Biskupami PAKP, przy udziale kilkudziesięciu duchownych, zaproszonych gości oraz licznie przybyłych wiernych z całej Polski. W przeddzień Wsenoszcznoje Bdienije celebrował Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, wraz z Biskupami: supraskim Grzegorzem, siemiatyckim Jerzym, Ordynariuszem WP i Biskupem gorlickim Paisjuszem w asyście o. mitrata Anatola Tokajuka i licznego duchowieństwa, zebranych wiernych oraz pielgrzymów z białostocczyzny, którzy z kilkoma duchownymi m.in. tymi, którzy długie lata służyli jako proboszczowie naszych parafii w tzw. górach – a to ojcowie mitraci: W. Olesiuk, A. Tokajuk, A. Fiedoruk ze swoimi matuszkami.

W sam dzień Święta dnia 6 września (sobota) o godz. 6.00 była celebrowana przez miejscowe duchowieństwo pierwsza Liturgia Święta, która zebrała kilkudziesięciu wiernych, a o godz. 8.30 Akatyst ku czci św. Maksyma celebrowany przez archim. Tymoteusza (Sawczuka) z Monasteru w Sakach wraz z kilkoma duchownymi m.in. z ziem zachodnich, Łemków którzy przybyli wraz z wiernymi na Łemkowszczyznę – ziemię swoich przodków.

O godz. 9.45 u progu katedralnej świątyni, arcypasterzy przywitały dzieci ze specjalnie przygotowaną na tę okazję poezją w języku łemkowskim, zaś parafianki przekazały dostojnym Arcypasterzom bukiety kwiatów upiększone ciepłym słowem, które skierował starosta cerkiewny D. Sabatowicz.

Eminencja Metropolita Sawa z radością przyjął gorlickie przywitanie życząc dzieciom i zebranym swoistego trwania w Prawosławnej Cerkwi oraz kultywowania swoich tradycji.

Proboszcz ks. prot. dr Roman Dubec w samej świątyni witał Arcypasterzy gorącymi słowami pełnymi radości z okazji tak podniosłych Jubileuszy związanych z postacią świętego Maksyma, którego relikwie stanowią największą świętość w katedralnej gorlickiej cerkwi.

Świętą Liturgię celebrował Jego Eminencja wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski wraz z Arcybiskupami: przemyskim i nowosądeckim Adamem, Ordynariuszem Diecezji, lubelskim i chełmskim Ablem, białostockim i gdańskim Jakubem, Biskupami: supraskim Grzegorzem, siemiatyckim Jerzym, Ordynariuszem WP i Biskupem gorlickim Paisjuszem w asyście kilkudziesięciu duchownych i diakonów z Polski, Ukrainy i Słowacji. Liturgię rozpoczął archim. dr Andrzej (Borkowski) z Monasteru w Supraślu. W gorlickiej cerkwi i na zewnątrz świątyni przy pięknej słonecznej pogodzie zgromadziło się setki wiernych i gości. Po Ewangelii ze słowem do wiernych w języku ukraińskim zwrócił się Arcybiskup Abel, który w swym słowie podkreślił sens męczeńskiej śmierci świętego Maksyma, wskazał na piękne owoce duchowe za Jego wstawiennictwem oraz podkreślił piękno i ważność zachowywania wiary prawosławnej w swoim życiu.

Po Liturgii odbyła się procesja z relikwiami świętego męczennika kapłana Maksyma Gorlickiego. Należy podkreślić, iż od 2012 roku Święty męczennik Maksym jest Patronem miasta Gorlice a do cerkwi prowadzi od bieżącego roku ulica Św. Maksyma.

Podczas nabożeństw śpiewał chór gorlickiej cerkwi katedralnej oraz chór Kliros – oba pod dyrekcją lektora Jarosława Grycza. Podczas nabożeństwa obecni byli zacni goście: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Gorlic Witold Kochan oraz Powiatowy Komendant Policji i inni zacni goście.

Wojewoda małopolski Pan Jerzy Miller w imieniu Prezydenta RP odznaczył srebrnym krzyżem zasługi J.E. Bp. dr Paisjusza Biskupa gorlickiego, zaś brązowymi księży dr Romana Dubeca i Arkadiusza Barańczuka.

Na zakończenie Metropolita podziękował za trud w prowadzeniu i istnieniu Prawosławnej Diecezji Przemysko –Nowosądeckiej Ordynariuszowi Arcybiskupowi Adamowi i Biskupowi Gorlickiemu Paisjuszowi, obecnym biskupom, duchowieństwu, pielgrzymom za przybycie na tę ważną dla naszej Cerkwi uroczystość.

Za szczególną pracę dla dobra Cerkwi Prawosławnej Jego Eminencja Metropolita Sawa w imieniu Świętego Soboru Biskupów odznaczył orderami Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny proboszcza gorlickiej cerkwi o. Romana Dubeca, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera, Starostę Powiatu gorlickiego Mirosława Wędrychowicza, Burmistrza Gorlic Witolda Kochana, Dymitra Sabatowicza starostę parafialnego i Parafię katedralną cerkwi św. Trójcy w Gorlicach.

Uroczystość stulecia męczeńskiej śmierci i 20-lecia kanonizacji św. kapłana męcz. Maksyma pozostanie dobrze i długo w pamięci wszystkich zebranych gości, wiernych i pielgrzymów dzisiejszego święta.

Foto: ks. Julian Felenczak, ks. Andrzej Lewczak