Pojednanie 2013

Post date: Nov 29, 2013 7:41:29 PM

- autor: Szymon Krzyszczuk (za: cerkiew.pl) - Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się dzisiaj w godzinach porannych konferencja „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”. W auli Jana Pawła II zgromadzili się rosyjscy i polscy prelegenci i uczestnicy. Reprezentowane jest duchowieństwo prawosławne i rzymskokatolickie w osobach m.in. arcybiskupa Jeremiasza i prymasa seniora abp. Henryka Muszyńskiego. Witając uczestników konferencji prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej – współorganizatora konferencji – redaktor Marcin Przeciszewski przywołał trzy słowa klucze, które przyświecały jej organizatorom: prawda, współpraca i świadectwo i wokół tych trzech haseł zorganizowali tę konferencję. Jej pierwszy dzień poświęcony został poszukiwaniu prawdy w trudnych relacjach pomiędzy współistniejącymi obok siebie od wieków narodami, które łączy bolesna, nie do końca opisana historia. Reprezentujący najwyższe władze RP – marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił, że ubiegłoroczne spotkanie zwierzchników Partriarchatu Moskiewskiego i Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce oraz dzisiejsza konferencja przekonują go o możliwości pojednania narodów Polski i Rosji, o ile prowadził do niego będzie dialog oparty na prawdzie i wspólnych wartościach. Wyraził nadzieję, że takie zdarzenia, jak dzisiejsza konferencja umożliwią stworzenie nowej „tkanki społecznej”, w której możliwy będzie taki pogłębiony dialog i szczere dążenie do pojednania.

W pierwszej części konferencji zabrali głos: współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Trudnych profesor Adam Daniel Rotfeld, szef Centrum Historii Polski i Stosunków Rosyjsko-Polskich, Instytut Historii Powszechnej, Rosyjskiej Akademii Nauk profesor Jarosław Skworcow oraz profesor Jerzy Kłoczowski dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Profesor Rotfeld przybliżył uczestnikom konferencji etapy rozwiązywania trudnych problemów w naszych relacjach w kontekście ogólnoeuropejskim, porównując je przede wszystkim do dialogu polsko niemieckiego. Profesor Rotfeld wskazał na znaczący wkład, jaki wniosły Kościoły rzymskokatolicki w Polsce i Kościół prawosławny w Rosji dla zmiany klimatu we wzajemnych stosunkach. To, co jeszcze przed kilkoma laty było nie do pomyślenia – staje się na naszych oczach nową rzeczywistością i nową świadomością społeczną. Wzajemne relacje są jednak nie tyle i nie tylko rezultatem polsko-rosyjskiego współdziałania, ale pochodna przemian, które mają charakter wewnętrzny i tych procesów, które decydują o transformacji ustrojowej wewnątrz Rosji i wewnątrz Polski – zakończył profesor Adam Daniel Rotfeld.

Kolejny prelegent profesor Jarosław Skworcow przedstawił sprawy trudne: dialog i proces pojednania z perspektywy rosyjskiej. Prelegent uwypuklił inne etapy tej samej historii niełatwego współistnienia obok siebie dwóch narodów i próby doprowadzenia ich do pojednania. Z kolei profesor Jerzy Kłoczowski – historyk Kościoła omówił debatę polsko-rosyjską w kontekście dziejów chrześcijaństwa Europy. W niezwykle złożonym świecie współczesnym, świecie globalizacji, każda forma poważnego dialogu i wzajemnego zrozumienia stanowi szczególną wartość. W rozmowach rosyjsko-polskich i katolicko prawosławnych należy o tym dobrze pamiętać. Spojrzenie w szerokiej, humanistycznej, a zarazem chrześcijańskiej perspektywie także na złożone dzieje i losy jest dzisiaj wręcz koniecznością – podsumował profesor Kłoczowski.

Przedpołudniową sesję zakończyła dyskusja panelowa o tym, jak lepiej zrozumieć drugą stroną w świetle historii od XVI do XVIII wieku. Wzięli w niej udział profesor Michaił Dmitrijew z Centrum Ukrainistyki i Białorutenistyki Wydziału Historycznego Uniwersytety Moskiewskiego oraz profesor Hubert Łaszkiewicz z Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

fot.Paweł Karczewski