List bożonarodzeniowy Soboru Biskupów PAKP

Post date: Dec 25, 2013 8:32:42 AM

- (za: orthodox.pl) - List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Mnichów i wszystkich wiernych Jego Dzieci Chrystus się rodzi! „Uwielbiaj, duszo moja, Boga zrodzonego w ciele.”(Stichos 9 pieśni kanonu) Wszechmogący Bóg pozwolił nam znowu wspominać niezgłębioną dla rozumu ludzkiego tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który urodził się z Dziewicy Marii w mieście Dawidowym Betlejem, za dni Heroda, króla judzkiego (Mt 2,1). Zachowując w swej duszy obraz tej tajemnicy, dzisiaj „jednymi ustami i jednym sercem” opiewamy Zrodzonego Zbawcę i Przeczystą Bogurodzicę, Błogosławioną Dziewicę Marię, która posłużyła wielkiej tajemnice Wcielenia. Prawda ta napełnia nasze dusze niewypowiedzianą radością duchową. Dlatego Kościół, nasza Matka, wzywa nas: „Przyjdźcie, zaśpiewajmy Panu, zakrzyknijmy opoce naszego zbawienia” (Ps 94,1). To wezwanie św. Proroka Dawida jest nam szczególnie bliskie i zrozumiałe w dni święta Narodzenia Chrystusa. Nasze świątynie napełniają się brzmią śpiewem anielskim: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku dobremu” (Łk 2,14), który rozległ się nad żłóbkiem Chrystusowym, a my przenosimy się w myślach do ubogiej groty Betlejemskiej. Stoimy wobec tajemnicy Wcielenia i możemy ją uchwycić mocą swojej wiary, mając świadomość „wielkiej tajemnicy pobożności: Bóg objawił się w ciele” (1 Tm 3,16). Bóg objawił się „dla nas i dla naszego zbawienia”. (Symbol Wiary). Bracia i Siostry!

Boża miłość daje tym sposobem to, co „ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-39).

Jezus Chrystus od chwili swego wcielenia pozostaje na zawsze fundamentem i sensem życia ludzkiego. On, nasz Zbawiciel, „...wczoraj, dziś i na wieki”(Hbr 13,8) i jest obecny w świecie. „Sam Król Chwały, Prawdy i Życia”. On, Prawda i Ż0ycie, oświeca świat i ludzi „siedzących w ciemnościach i cieniu śmierci” (Mt 4,16), światłością prawdziwego poznania Boga i tajemnicą Trójosobowego Bóstwa. Tak wielkie jest duchowe znaczenie tego pełnego światłości objawienia się Syna Bożego w świecie, które dzisiaj uroczyście świętujemy.

Bracia i Siostry!

Chrystus jest naszą ucieczką, Chrystus jest naszą mocą, Chrystus jest światłością niegasnącą, Chrystus jest Słońcem niezachodzącym. Apostoł Paweł, mając świadomość tej prawdy, wzywa nas dzisiaj: „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy” (Kol 2,8-10) . Wezwanie św. Apostoła zawsze rozlega się nad światem, a szczególnie w naszych czasach, pełnych marności.

Bracia i Siostry!

Dzisiaj spotykamy się z wieloma problemami i trudnościami odnoszącymi się do naszego świadectwa światu o Chrystusie. Zauważamy osłabnięcie wiary i miłości do Chrystusa i Jego św. Kościoła. Świat coraz bardziej pogrąża się w otchłani grzechu, pozbawiając się tego, co „jest jedyne, czego potrzeba” (Łk 10,39-42). Sekularyzacja i globalizacja współczesnego życia nakłada swoją pieczęć na nasze życie duchowe. Dzisiaj wymaga się od nas wiele męstwa, świadomości i wytrwałości w zachowaniu norm duchowych św. Kościoła. Święta Ewangelia i nauka Kościoła są dla nas wszystkich największą wartością i jej zachowanie jest dzisiaj największą odpowiedzialnością.

Bracia i Siostry!

Wielka moc Światłości Bożego Dzieciątka Chrystusa umacnia nasze prawosławie, nasz wysiłek duchowy. Pomaga nam w tym łaska Świętego Ducha: „otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Jedynie moc i ogień Bożego Dzieciątka Chrystusa i dary Świętego Ducha mogą zwyciężyć zło i umocnić dobro, gdy uczniowie Zbawiciela będą starać się je rozwijać w swoim sercu i wcielać wżycie. Światłość Bożego ognia stała się niezwykłą mocą w świecie, wskazując ludzkości drogę zbawienia. Historia świadczy, że ta Światłość rozpędzała nie jeden raz gęstniejące nad ziemią mroczne chmury niewiary, zła, nienawiści. Świętując tajemnicę Narodzenia Jezusa Chrystusa my corocznie przypominamy światu wieczne Boże wartości. One są potrzebne światu. Bez nich świat nie może istnieć. Dlatego pozostaje nam z pomocą żywej tradycji z radością pokłonić się w te świąteczne dni przed tajemnicą Narodzin Jezusa Chrystusa i wraz z aniołami śpiewać: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku dobremu” (Łk 2,14).

Bracia i Siostry!

Rozpoczynając rok 2014 złóżmy Bogu dziękczynienie za wszystkie Jego łaski, dane naszemu Kościołowi i każdemu z nas w 2013 roku.

Przypadamy do Niego z wielką wiarą i modlitwą, prosząc Go, aby Nowy 2014 rok był czasem błogosławionym i sprzyjającym naszemu Kościołowi, każdemu z nas i wszystkim ludziom na ziemi. Obyśmy mogli jako dzieci Kościoła prawosławnego „do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15), pamiętając o słowach Apostoła Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21).

Święte dni świąt Narodzenia Chrystusa niech przejdą w radości, tryumfie, rodzinnie i spokojnie. A pokój Boży, który ocieniał żłóbek Bożego Dzieciątka, Jego Matkę i starca Józefa w grocie Betlejemskiej, niech zstąpi na nas wszystkich.

W duchowej radości pozdrawiamy Wszystkich, Was, Czcigodni Ojcowie, miłujący Boga Mnisi, Młodzieży i Dzieci, i Was, Bracia i Siostry, ze świętem Narodzenia Chrystusa i Nowym 2014 rokiem, i przywołujemy na Was Boże błogosławieństwo.

Chrystus Zbawiciel niech da nam wszystkim duchowe i cielesne zdrowie, i zachowa od wszelkich doświadczeń nasz Kościół i każdego z nas w 2014 roku.

„A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,7). Amen.

Chrystus się rodzi –sławcie!

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:+

Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski,

+ Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański,

+ Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki,+ Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński,

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski,

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański,

+ Grzegorz, Biskup Supraski,

+ Jerzy, Biskup Siemiatycki, Ordynariusz WP,

+ Paisjusz, Biskup Gorlicki.

Narodzenie Chrystusa 2013/2014roku,

Miasto Stołeczne Warszawa