COORDINAR VS EDUCAR

La necessitat d’una coordinació entre docents d’un mateix subjete.

La tasca educativa amb l’alumnat requereix una bona coordinació per tal d’aconseguir, per una banda, una continuïtat d’ensenyaments en cadascuna de les matèries, i per altra per acompanyar l’alumnat en la construcció d’un edifici conceptual i de relacions socials a partir d’uns fonaments que evitin les esquerdes estructurals; construcció progressiva des de l’inici de l’escolaritat en cadascuna de les matèries.

El Seminari de Coordinació Primària Secundària (SCPS) vol donar resposta a aquest doble objectiu per tal que el subjecte de l’educació, l’alumne i l’alumna, rebi uns conceptes sobre una base, ja consolidada, o s’adaptin els continguts al procés realitzat per un alumnat sempre canviant. El Seminari de coordinació és una eina per copsar la realitat de l’alumnat en cada curs i contrastar les estratègies i les activitats realitzades tant a primària com a secundària perquè responguin a la realitat de cada promoció. El Seminari, alhora, facilitarà, al professorat, informació pel que fa a la lectura de les coordenades on es mou l’alumnat, els seus llenguatges, les eines de transmissió d’

informació i de coneixement; eines que es precisen per transmetre els continguts. Per a això el Seminari planteja un traspàs d’informació entre docents pel que fa a metodologies, estratègies i activitats en cada matèria per analitzar l’adequació a l’alumnat de cada promocio. La idiosincràsia de l’alumnat en edat de: formació i aprenentatge, de descoberta del significat de l’esforç i la responsabilitat, en un període de prova i error, fa que els docents hagin d’estar coordinats per evitar un discurs que pugui ser rebut com a contradictori, per part dels educands.

Tot i que els continguts a transmetre són evidents per als docents, tant de primària com de secundària, hi ha estratègies i activitats prou motivadores per respondre a paràmetres d’acutalitat, que permeten transmetre i rebre els contingut

s en tessitura d’actualitat. Cal usar el llenguatge específic de cada matèria en el registre adequat, per això és important la coordinació de docents de les mateixes àrees curriculars, per aconseguir aquest continu en les activitats d’ensenyament–aprenentatge, que permeti una millora de qualitat d’ensenyament i obri camins per a la millora de resultats acadèmics de l’alumnat o, si més no, l’assoliment de les Competències Bàsiques reglades en la normativa vigent.

El Seminari de Coordinació Primària Secundària Pro millora de resultats acadèmics i de la cohesió social es planteja des d'una coordinació de l'Acció Tutorial i una coordinació per àrees de coneixement.