Signaalwoorden

Een signaalwoord of verbindingswoord is een woord of woordgroep waarmee een verband wordt aangegeven tussen twee alinea's, zinnen of deelzinnen. Hiermee wordt informatie gegeven over de opbouw van een tekst of tekstgedeelte. Hieronder staan de meestvoorkomende signaalwoorden samen met hun functie.

Benadrukking

 • besonders – in het bijzonder, vooral
 • selbst – zelfs
 • sogar – zelfs
 • vor allem – in het bijzonder, vooral

Bevestiging

 • klar – vanzelfsprekend, natuurlijk
 • natürlich - vanzelfsprekend, natuurlijk
 • tatsächlich – inderdaad, zeker
 • wirklich - inderdaad, zeker

Opsomming

 • außerdem – bovendien, daarenboven
 • dann – dan , vervolgens
 • (zu)erst - ten eerste
 • zunächst – ten eerste
 • auch – ook
 • ebenfalls – eveneens, ook
 • nicht nur…. sonders auch – niet alleen…maar ook
 • sowie – evenals
 • erstens, zweitens.. - ten eerste/tweede
 • und - en

Tegenstelling

 • doch – toch, echter
 • sondern – maar
 • statt – in plaats van
 • trotzdem – toch, desondanks
 • aber – maar
 • obwohl – hoewel
 • trotz(dem) – (des) ondanks
 • während - terwijl

Reden/oorzaak

 • denn – want
 • weil – omdat
 • schließlich – per slot van rekening
 • nämlich – namelijk
 • deswegen - daarom, om die reden

Voorbeeld

 • etwa – bijvoorbeeld
 • zum Beispiel - bijvoorbeeld

Conclusie

 • also - dus
 • deshalb - derhalve, daarom
 • daher - vandaar
 • damit - zodat