Personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling

Ulricehamns kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Alla detaljer hittar du på ulricehamn.se, men denna sida nämner det viktigaste.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in i syfte att kunna förmedla lån och beställning av media.

Rättslig grund för behandlingen

Allmänt intresse. Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna erbjuda bibliotekstjänster.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp av. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Kommunens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Ur Offentlighets- och sekretesslagen kap 40

3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2017:1076).