Het plan


Er ontstaat een idee

Tijdens een bezoek aan Ootmarsum wordt de interesse gewektdoor de fantastische zonnewijzers in dat dorp.

Een zonnewijzer voor Wilp

Elke zonnewijzer is uniek maar de variatie in vormgeving en situering groot. Vaak is het de eenvoud, maar soms ook de uitbundigheid in kleur en versiering die onze aandacht trekt. In welke vorm dan ook, ze hadden één gemeenschappelijk doel: de mens helpen in de omgang met de tijd. Een zeer vernuftig instrument, ooit ontsproten aan het menselijk brein en aangedreven door één groot mechanisme: moeder Aarde.

In Nederland, maar uiteraard ook daarbuiten, worden tuinen en gevels van veelal monumentale gebouwen gecompleteerd met een zonnewijzer. Tijdens een bezoek aan Ootmarsum werd de interesse gewekt door de fantastische zonnewijzers in dat dorp. Dat riep als vanzelf vragen op als: “Heeft in ons dorp, op de kerk van Wilp, vroeger ook een zonnewijzer gefunctioneerd?” en “Waar en door wie is deze dan geplaatst en hoe is deze dan weer verdwenen?” en “Zouden we in staat zijn in ons dorp een zonnewijzer te (her)introduceren?”

Als blijkt dat er een kerkzonnewijzer geweest is, is dat natuurlijk een goede reden om er weer een terug te willen hebben. Mocht een zonnewijzer nooit deel van de kerk zijn geweest, of als het bestaan ervan niet meer aan te tonen is dan is zo’n tijdmeter geplaatst op de toren of op de oude kerkmuur, toch een mooie, onvergankelijke en tijdloze markering van het jubileumjaar van Wilp en het begin van een nieuw tijdvak. Met de nodige publiciteit wordt de zonnewijzer al meteen een deel van de geschiedenis die nog geschreven gaat worden, te beginnen bij de viering van het 1250-jarig bestaan van Wilp.

Wij introduceren het project: 'Wilp heeft de tijd, een zonnewijzer voor Wilp'

Doelstelling

Het is ons doel om een zonnewijzer te realiseren aan de NH kerk in Wilp, een kerkzonnewijzer. Hierbij stellen we ons de volgende kernvragen:

  • Is ons dorp Wilp ooit in bezit geweest van een zonnewijzer?

Zo ja, kunnen we deze zonnewijzer in ere herstellen?

Zo nee, of is dit niet meer te achterhalen, kunnen we alsnog een zonnewijzer introduceren in Wilp?

  • Kunnen we dit koppelen aan het jubileumjaar in 2015? Dan viert Wilp haar 1250 jarig bestaan.

Stappenplan

Een goed plan verdient een kans van slagen. Daarom is het nodig zorgvuldig en gefaseerd te werk te gaan. Deze fasen hebben we opgenomen in een stappenplan en uitgezet in de tijd, waarbij de uiteindelijke onthulling zou moeten plaatsvinden medio november 2015.

Presentatie

september 2013

oktober 2013


Het plan “Wilp heeft de tijd, een zonnewijzer voor Wilp” wordt voorgelegd aan diverse instellingen en organisaties om mogelijkheden en kansen te onderzoeken. Hiermee beogen we tevens verankering van- en draagvlak en ondersteuning voor ons project te verwerven. “Een onvergankelijke markering van het aanstaande jubileumjaar van Wilp en het begin van een nieuw tijdvak. Met de nodige publiciteit wordt de zonnewijzer al meteen een deel van de geschiedenis die nog geschreven gaat worden, te beginnen bij de viering van het 1250-jarig bestaan van Wilp.” Een zonnewijzer. Een cadeau voor Wilp? Een zonnewijzer zou cultuurhistorisch een waardevolle aanvulling zijn voor een dorp als Wilp. Wilp viert in 2015 haar 1250-jarig bestaan. “Wilp 1250 jaar” zou een uitgelezen platform kunnen bieden, niet alleen voor de onthulling van het schitterende object, maar ook voor draagvlak en stimulans voor realisatie van dit plan. Een onvergankelijke markering met een hoge cultuurhistorische waarde.

Onderzoek

november 2013

december 2014

Teneinde vast te stellen of de dorpsgemeenschap zich in het verleden bediend heeft van een zonnewijzer willen op dat punt enig onderzoek verrichten. Het oudste gedeelte van het kerkgebouw in Wilp stamt uit de 11e eeuw en is thans voorzien van een mechanisch uurwerk op de toren. Deze toren stamt uit de 12e eeuw en er is nog een deel van latere datering. Een gedeelte van het gebouw stamt dus uit het tijdperk dat het mechanisch uurwerk nog niet bestond. Deze uurwerken deden aan het eind van de middeleeuwen hun intrede. We kunnen ons voorstellen dat men in de tijd van vóór het mechanisch uurwerk, ook in ons dorp aangewezen was op de zonnewijzer. Hoe waarschijnlijk is het dat een kerktoren van een kleine dorpsgemeenschap ergens in de middeleeuwen uitgerust is geweest met een zonnewijzer? En geldt dit dan ook voor Wilp?

Financiën

januari 2015

juni 2015

Onderzoekskosten, kosten van het vervaardigen en monteren, vergunningskosten en kosten die gemaakt worden tijdens de onthulling e.d. Kortom, allerlei kosten die zich gaandeweg het project zullen aandienen. Wat zijn deze kosten en hoe gaan ze gefinancierd worden? Het project zal gefinancierd moeten worden uit verschillende potjes. We richten ons op subsidies, fondsenwerving, sponsoring, giften en schenkingen.

Ontwerp

januari 2015

juni 2015

Zouden we in de bronnen een zonnewijzer op de kerk van Wilp kunnen identificeren dan zou dat geweldig zijn en helemaal als we iets over vorm en uitvoering kunnen achterhalen. De ontwerper zou met behulp daarvan een authentieke zonnewijzer kunnen ontwerpen. We realiseren ons tegelijkertijd ook dat het mogelijk niet te achterhalen is of er ooit een zonnewijzer aanwezig is geweest. Daarmee willen we een plaatsing niet uitsluiten, integendeel. Ook dan zijn er redenen genoeg om het plan uit te voeren: het unieke en oude kerkgebouw, de fraaie en goed zichtbare zuidmuur, maar natuurlijk ook het 1250 jarig bestaan van Wilp. Door wie laat je binnen welke kaders een dergelijk instrument ontwerpen en vervaardigen? Hoe en door wie zal de uiteindelijke plaatsing gebeuren? Dit zijn vraagstukken die verschillende disciplines raken, zowel in uitvoering als in regelgeving (vergunning e.d.). Dit zal met de nodige ondersteuning op diverse vlakken verder uitgewerkt moeten worden.

Realisatie

september 2015

oktober 2015

Als het ontwerp uitgewerkt is, de vergunning is rond en voldoende financiële middelen zijn binnengehaald, kan de uiteindelijke opdracht tot een definitief ontwerp en het vervaardigen van de zonnewijzer de deur uit. Wie dit gaat uitvoeren zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de materiaalkeuze. Ook moet rekening gehouden worden met de montage. Niet alleen het vervaardigen vereist de nodige precisie, maar minstens zo belangrijk is een juiste montage. Een zonnewijzer moet exact gepositioneerd worden om zo nauwkeurig mogelijk de tijd te kunnen weergeven.

Onthulling

november 2015

De zonnewijzer, een cadeau voor een jubilerend Wilp. In 2015 viert Wilp het 1250-jarig bestaan. Het is dan ook een logische gedachte om in dit jubileumjaar de onthulling te laten plaatsvinden. We richten ons op aansluiting bij al geplande activiteiten rondom de naamdag van Sint Lebuïnus medio november in de dorpskerk van Wilp. Het geheel zal een feestelijke gebeurtenis moeten worden.